Ära ole keskkonnapidur, elektroonikajäätmed ei ole prügi!

Kliimaministeerium

Keskkonnasõbralik käitumine on meie kõigi vastutus. Eesti Ringmajandusettevõtete Liit MTÜ (ERMEL) jagab igal aastal välja Keskkonnaveduri ja Keskkonnapiduri tiitleid. Sel aastal omistati Keskkonnapiduri tiitel Eesti inimesele, kes ei sorteeri oma jäätmeid. See on tõsine märk sellest, et meil kõigil on oluline roll kodumajapidamistes tekkivate jäätmete õige sorteerimise ja ringlusse võtmise protsessis. Võimalused on loodud, aga sellest hoolimata ei suuda me piisavalt Eestis jäätmeid liigiti koguda.

Patareid ja akud – ohtlikud jäätmed

Eriti oluline on pöörata tähelepanu patareidele ja akudele, kuna need kuuluvad ohtlike jäätmete kategooriasse. Nende eraldi kogumine on hädavajalik mitte ainult looduse säästmiseks, vaid ka väärtuslike materjalide taaskasutamise edendamiseks. Kasutatud akude ja vanade patareide nõuetekohane käitlemine on hädavajalik, et vältida nende kahjulikku mõju keskkonnale ja tervisele. Liitiumioonakude puhul, mis leiavad laialt kasutust meie kodumajapidamises, on mittesobiva käitluse puhul oht, et need süttivad ning võivad põhjustada ulatuslikke põlenguid ja kahju.

Ringlussevõtt on võtmesõna

Akudes ja patareides leiduvaid väärismetalle nagu mangaan, tsink, plii, liitium ja koobalt on looduslikest allikatest keeruline hankida. Seetõttu on oluline suunata kasutatud akude ja patareide materjalid tagasi ringlusse, aidates vähendada uute toodete tootmiseks vajalike maavarade kaevandamist. Patareisid ja akusid saab tagastada kõikidesse müügikohtadesse, mis müüvad uusi patareisid, selleks ettenähtud kogumisvahenditesse ja -kohtadesse. Lisaks on võimalik anda üle liigiti jäätmeid jäätmejaamadesse.

Tulevikutrendid ja väljakutsed

Keskkonnaagentuuri andmetel suureneb akude ja patareide tootmine järgmise kümnendi jooksul oluliselt. See toob kaasa suurenenud nõudluse maavarade järele, mille kaevandamine võib kahjustada keskkonda ja elurikkust. Seega on oluline panustada ringmajandusse, kogudes akusid ja patareisid eraldi.

Elektroonikajäätmete käitlemine

Kasutatud elektroonika ei ole lihtsalt prügi, vaid väärtuslik ressurss, mida tuleb õigesti käidelda. Töökorras elektroonikaseadmeid saab edukalt müüa või annetada, andes neile uue elu. Samuti on oluline teadlikult käidelda kasutuselt kõrvaldatud elektroonikat, viies selle jäätmejaama või kogumispunkti. Lõpptarbijatel on võimalus ilma lisatasuta tagastada kasutatud elektroonika tootjate poolt organiseeritud kogumispunktidesse. Väiksemaid, kuni 25 cm läbimõõduga seadmeid on võimalik tagastada ka kauplustesse, kus müüakse elektroonikaseadmeid ning mis on pindalalt suuremad kui 400 ruutmeetrit. Uue seadme ostmisel on võimalus tagastada kasutuselt kõrvaldatud samalaadne seade üks-ühele kauplusse.

Hakka sorteerima ja aita keskkonda

Ära ole keskkonnapidur, vaid panusta ringmajandusse. Too oma vanad patareid, akud ja elektroonikaseadmed lähimasse kogumispunkti. Külasta www.kuhuviia.ee, et leida enda jaoks sobivaim koht. Rohkem infot saad aadressidelt www.eesringlus.ee ja www.elektroonikaromu.ee.

Lõpetuseks

Teadlik käitumine ja jäätmete õige käitlemine on oluline samm keskkonnasõbralikuma tuleviku poole. Täida oma roll, panustades jäätmete liigiti kogumisse ja ringlussevõtu edendamisse. Sinu tegevus on oluline – hoia keskkonda ning aita kaasa säästlikule ja jätkusuutlikule tulevikule!

KUHU JÕUAB SINU PATAREI?

Päästa loodust! Vii vanad patareid ja akud kogumiskasti, mille leiad lähimast müügikohast või aadressilt kuhuviia.ee. Kogumiskasti jõudnud patareidest tehakse uusi patareisid, kodutehnikat ja erinevaid tarbeesemeid. Nii annad oma panuse, et säästa väärtuslikke metalle ja maavarasid!