Jaanuar: volinike töölaualt tegelikkuseks

Möödunud aasta viimane istung toimus 19. detsembril.

Sotsiaaltoetuste maksmise kord

Määruse täiendamisega andis volikogu võimaluse saada alates 01. jaanuarist 2024 hüvitist retseptiravimite ja abivahendite ostmiseks täies ulatuses. Laiendati ka sünnitoetuse saamise õigust ja tõsteti sünnipäevatoetuse määra 85 eurole.

Maardu Noorte Huvikeskus

Volikogu asutas Maardu Noorte Huvikeskuse selleks, et erinevate Maardu piirkondade noortel oleks täiendav võimalus annete arendamiseks ja vaba aja sisustamiseks. Ühtlasi kinnitati ka uue hallatava asutuse põhimäärus.

Sõidusoodustused Maardu-Tallinn bussiliinidel

Määruse muudatuse tulemusena saavad kõik Maardu lasteaedades, üldharidus- ja huvikoolides töötavad õpetajad ja tugispetsialistid 30 päeva pileti ostmisel kasutada Maardu-Tallinn bussiliinidel 40% sõidusoodustust.

Maardu linna 2023. aasta II lisaeelarve

Eelmise aasta eelarve võeti vastu 31.01.2023. Seda muudeti aasta jooksul kahe lisaeelarvega. Kokku kujunes eelmise aasta põhitegevuse tulude mahuks 28 980 340 eurot, kulude mahuks 28 672 908 eurot ja investeerimistegevuse mahuks 3 808 559 eurot.

Maardu linna 2024. aasta eelarve

Eelarve tuludeks on kavandatud 22 608 638 eurot, kuludeks 22 032 220 eurot ja investeeringuteks 2 182 70 eurot. Tavapäraselt lisatakse aasta esimeses pooles esimese lisaeelarvega selleks perioodiks laekunud sihtotstarbelised toetused. Need suurendavad nii kulusid kui tulusid. Eelarve tegelik maht selgub 2024. aasta lõpuks.

Maardu taksoveonõuded

Lähtudes novembrikuu volikogu otsusest hakkab linnavalitsus alates 01.02.2024 väljastama Maardu linna haldusterritooriumil taksoveolubasid, taksoveo sõidukikaarte ja sõidukijuhi teenindajakaarte ning teostama taksoveonduse üle järelevalvet.

Detsembrikuu istungil kehtestas volikogu nõudeid taksoveol kasutatavatele sõidukitele ning taksoveoteenuste hinnakirjale. Samuti kinnitati taksoveoteenuste loetelu, millele vedaja võib hinna kehtestada ja taksoveoteenuste hindade kõrgeimad lubatavad määrad.

Lühidalt

Kinnitati uus Maardu linna sporditegevuse toetamise kord. Kuulati Maardu Linnavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni, eelarve- ja majanduskomisjoni, kultuuri- ja spordikomisjoni ning Muuga ja Maardu järveäärse piirkonna komisjoni aruandeid.

Ailar Lyra

Maardu Linnavolikogu esimees