November: volinike töölaualt tegelikkuseks

Maardu Linnavolikogu istung toimus oktoobrikuu 24. kuupäeval.

Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa suurus

Vastavalt määrusele on osalustasu määr ühe lapse kohta kuus 5,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Maardu linn katkematult vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist.

Kui eeltoodud tingimusi täidetud ei ole, siis on osalustasu määr 20% töötasu alammäärast.

Üksikvanemale kehtestatud 5,5% määra saamiseks peab vanem esitama Maardu linnavalitsusele dokumendid, mis tõendavad, et vanem kasvatab last üksinda (sünnitõend, abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, ainuhooldusõigust tõendav dokument jne).

Määrusest lähtudes loetakse  üksikvanemaks:

  • vanemat, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele;
  • vanemat, kelle lapse teine vanem on surnud;
  • vanemat, kes kasvatab last teisest vanemast lahkumineku tõttu üksinda.

Muudatused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas

Maardu linnal on aastateks 2020-2033 kehtestatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arengukava. Dokumendi muutmist tingisid järgmised asjaolud:

  • Kallavere piirkonnas on koostatud joogivee-, reovee- ja sademeveerajatiste rekonstrueerimise ja rajamise tööprojekt, mis erineb osaliselt seni kehtivast ÜVK arengukavas toodud lahendusest. Kuna nimetatud tööprojekti alusel taotletakse toetust sademevee rajatiste toetuse meetmest, on vajalik, et kõik planeeritavad investeeringud kajastuksid kehtivas ÜVK arengukava joonistel ja seletuskirjas. Sellega seoses on kogu Kallavere projekt sisse viidud ÜVK arengukavasse;
  • arengukavasse on sisse viidud Loodepargi sadeveesüsteemi eesvoolu tehniline lahendus (olemasoleva sadeveekraavi süvendamine, 1 lisatiik, sadeveepumpla rajamine ülevoolu tekitamiseks tiikide liigtäituvuse korral);
  • seoses avaneva sademevee rajatiste toetusmeetmega on võimalik rajada nõuetekohane Kallavere piirkonna sademevee eesvool Loodeparki.

Kinnituse andmine sademeveesüsteemi uuendamiseks

Aastatel 2024-2025 on plaan osaliselt rekonstrueerida ning uuendada Kallavere elamupiirkonna ja Loodepargi sademeveesüsteem.

Tööde finantseerimise ühe allikana esitatakse taotlus Keskkonnainvesteeringute  Keskuse poolt vahendatud toetusmeetmesse. Maksimaalne võimalik abikõlblik kulu Loodepargi sadeveesüsteemi projekti raames on 724 637,68 eurot, millest vastav EL toetus on 500 000 eurot.

Eeltoodust lähtudes andis Maardu Linnavolikogu projekti elluviimiseks ja toetuse saamiseks kinnituse omafinantseeringuks vähemalt 31% (s.o 224 637,68 eurot) ulatuses abikõlbulikest kuludest.

Lühidalt

Kuulati Maardu Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon aruannet tehtud tööst. Soosaare II ja Nurme III maaüksuse detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks.

Ailar Lyra

Maardu Linnavolikogu esimees