Veebruar: volinike töölaualt tegelikkuseks

Jaanuarikuu istung toimus 31. kuupäeval.

Maardu linna üldplaneeringu kehtestamine

Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks oli linna ruumilise arengu põhimõtete kokkuleppimine. Lähtuvalt linna ruumilistest vajadustest on lahendatud planeeringuala kasutus- ja ehitustingimused, transpordivõrgustiku ning muu infrastruktuuri üldised asukohad jt linna arenguks olulised teemad.

Ruumilise arengu põhimõtted annavad suunised edaspidiseks maakasutuseks ja ehitamiseks linna territooriumil. Põhimõtete väljatöötamisel on lisaks linna vajadustele arvestatud ka suundumustega Harju maakonnas.

Üldplaneering sedastab, et Maardu linn on tuntud kui tööstuslinn ja arenev logistikakeskus, seda nii maakonna kui vabariigi tasandil. Eelkõige tööstus, kuid ka sadama ehitus, on oluliselt mõjutanud Maardu linnaruumi kujunemist ja arengut. Linn jaguneb funktsionaalselt erinevateks asumiteks. Linna elamupiirkonnad – Muuga, Kallavere ja Maardu järveäärne – eristuvad ajaloolise arengu ja ruumikasutuse poolest ning on üksteisest eraldatud majandus-tööstusvööndiga. Majandus-tööstusvööndi, mis läbib linna läänepiirilt põhjasuunas kuni sadamani, moodustavad Vana-Narva maantee tööstuspiirkond, Kroodi majanduspiirkond ning mere ääres Muuga sadam. Funktsionaalsest eripärast tulenevalt on asumid linnaehituslikult eriilmelised.

Maardu linna 2023. aasta eelarve

Kinnitati käesoleva aasta eelarve põhitegevuse tulud kogumahus 27 117 957 eurot, millest suurima osakaaluga moodustavad maksutulud. Need koosnevad maa-, reklaami- ja üksikisiku tulumaksust. Maksutulusid on eelarvesse planeeritud summas 19 062 057 eurot.

Eelarve põhitegevuse kulud on samuti kogumahus 27 117 957 eurot, millest haridusvaldkonna kulud moodustavad 14 489 048 eurot (53,4 %) ja sotsiaalkaitse 3 535 492 eurot (13 %).

Majandustegevuseks (sh avalik kord, tsiviilkaitse, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajandus) on kokku arvestatud 5 015 520 eurot (18,5 %).

Kuludes ei kajastu põhivara soetused, antav sihtfinantseering põhivara soetuseks ega tasutud laenuintressid, neid kululiike kajastatakse investeerimistegevusena, milleks on käesoleval aastal planeeritud 5 186 360 eurot.

Sotsiaaltoetuste suurenemine

Alates 01.02.2023 on ravimitoetus 110 eurot, toetus puudega isikutele isiklike abivahendite ja hooldusvahendite ostmisel ning rentimisel 160 eurot ja Maardu pensionäridele kord aastas makstav sünnipäevatoetus 70 eurot.

Koolialguse toetust on lisaks 1. – 3.  klassi õpilastele võimalik nüüdsest taotleda ka 4. – 6. klassi õpilastele. Seda juhul, kui vanemad on Maardu elanikud.

Lühidalt

Tunnistati kehtetuks Maardu linna ehitusmäärus. Efektiivsemaks asjaajamiseks otsustati delegeerida Maardu Linnavalitsusele ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses ja nende seaduste rakendusaktides sätestatud KOVi pädevusse antud ülesanded.

Lähenevate Riigikogu valimiste valguses moodustati Maardu linna kolm jaoskonnakomisjoni ja nimetati nende liikmed.

Harju maakohtule esitatavateks Maardu linn rahvakohtunikukandidaatideks valiti Kristiine Juuse, Riina Läll ja Natalja Ljašok.

Kinnitati uus Maardu Linnavolikogu Muuga ja Maardu järveäärse piirkonna komisjoni koosseis.

Õnnitlen kõiki Maardu elanikke Eesti Vabariigi 105. aastapäeva puhul!

Ailar Lyra

Maardu Linnavolikogu esimees