Vladimir Arhipov: „Kõige olulisem meie töös on hooliv suhtumine inimestesse, nende toetamine ja inimlik osavõtlikkus“

Keeruline 2022. aasta on paljuski jäänud minevikku. Kui meenutada möödunud aasta sündmusi, siis igaüks mäletab ja mõtestab neid omal moel. Härra linnapea, kuidas Teie hindate aastat 2022? Kas see oli raskem kui eelnevad aastad ja kui hästi tuli Maardu linn Teie hinnangul kõigi oma ülesannetega toime?

Tegelikult ma ei ütleks, et möödunud aasta oli väga keeruline. Pigem statistiliselt keskmine, sest on olnud nii paremaid kui ka halvemaid aastaid. Nii kummaliselt kui see ka ei kõla, nimetaksin rahaliselt parimaks aastaks pandeemia esimest aastat (2020), mil riik osales aktiivselt omavalitsuste abistamises ning eraldas suurel hulgal vahendeid teede ja erinevate infrastruktuuri rajatiste jaoks. Toon näiteid: Maardu Põhikooli staadion, Muuga ja Kallavere suur teedeehitus – need projektid õnnestus ellu viia just sel perioodil.

Tulles tagasi 2022. aasta hinnangu andmise juurde, siis leian, et see oli üsna edukas aasta: laekumine Maardu linna eelarvesse ei olnud halb, keskmiselt ületas see 12 protsenti meie planeeritust; majanduse maht riigis kasvas, vaatamata majandusteadlaste süngetele prognoosidele. Nii et ma leian, et see aasta, mil meil õnnestus palju projekte ellu viia, oli edukas. Muidugi ei möödunud 2022. aasta raskusteta, kuid suhtusime kõigisse raskustesse optimistlikult, jätkasime oma plaanide elluviimist ja üldiselt saime hakkama kõikide väljakutsetega, mis nagu ma loodan, muutis meid tugevamaks.

2023. aasta eelarve projektiga tutvudes võime rahuloluga tõdeda, et linn on tõepoolest majanduslikult tugevamaks muutunud. Võrreldes mullusega kasvas põhitegevuse tulude kogusumma koguni 16 protsenti. Palun rääkige meile, mis on sellise märgatava eelarvekasvu põhjus?

Esiteks on see tingitud üksikisiku tulumaksu laekumisest. Eelmise aastaga võrreldes prognoosime tulumaksu neljaprotsendilist tõusu. Loodan, et see prognoos täitub ja eelarvesse laekuvad linna arendamiseks vajalikud vahendid.

Samuti on kasv tingitud investeeringute sissevoolust eelarvesse, ilma milleta ei ole võimalik teostada suuremahulisi ehitus- ja renoveerimisprojekte. Kui teha paus näiteks teedeehituses, siis on nende taastamine hiljem keerulisem ja palju kulukam. Seetõttu oleme investeeringutesse märkinud päris korralikud summad, mis on seotud teede remondi ja ehitusega, gümnaasiumi renoveerimisega ning Kallavere piirkonna veevärgi, kanalisatsiooni ja sademevee kanalisatsiooni mahuka renoveerimisprojektiga.

Kavandatava eelarve selgitusest on näha, et eelmise aastaga võrreldes suurendatakse 2023. aasta eelarve kulude poolt 16 protsenti. Härra linnapea, palun Teil rääkida meile selle aasta jooksul elluviidavatest projektidest.

Valmimisjärgus on uus sotsiaalmaja, mille ehitus on jõudnud sisetööde faasi. Ehituse kogumaksumus on 3 miljonit 200 tuhat eurot, millest ligi 2 miljonit kulub 2023. aastal. Hoone valmimine on kavandatud selle aasta suveks.

Sotsiaalmaja ehitus on jõudnud lõppjärku – see on tõeliselt oluline projekt, mida selle tulevased elanikud vajavad. Sama aktuaalne ja veelgi kaalukam on Maardu Gümnaasiumi renoveerimise projekt. Hetkel on projekteerimine täies hoos.

Tähelepanuta ei jää ka teised haridusvaldkonnaga seotud objektid. Nii näiteks on plaanis üsna mahukas projekt – Kallavere Keskkooli väikese maja vana eterniitkatuse vahetus. Katusevahetuse järel kaunistab ajalooline hoone kahtlemata meie linna. Lisaks on eelarves eraldatud raha Kallavere Keskkooli kütte-, vee- ja elektrisüsteemide projekteerimiseks.

Samuti tuleb märkida, et eelarve kuluosa on suurenenud seoses meie koolieelsete lasteasutuste õpetajate palgatõusuga. Riik jättis kooliõpetajate palga tõstmise seadust vastu võttes täiesti ebaõiglaselt kõrvale koolieelsete lasteasutuste õpetajaid, mis kujunes kohalikele omavalitsustele, sealhulgas Maardu linnale, suureks rahaliseks koormaks. Et lasteaiaõpetajate ja tugispetsialistide palgad ei jääks maha koolides töötavate õpetajate omast, eraldasime 2023. aastal üle pooleteise miljoni euro.

Hea uudis eelkõige noortele ja lastega peredele on märkimisväärne investeering linnakeskkonna arengusse, mis hõlmab pargialade, laste- ja spordiväljakute korrastamist, aga ka projekti „Kodulinn kaunimaks“.

Meie prioriteediks on ühiskondlikult oluliste objektide, selliste nagu sotsiaalkodu, gümnaasium, koolid ja lasteaiad, ehitamine ja remont. Samas ei unustata ka linnakeskkonda, mille moodustavad pargid, mängu- ja spordiväljakud. Nii näiteks Kellamäe pargi alumisse ossa plaanime projekteerida drenaažisüsteemi ja teha jalgtee kapitaalremondi. 2023. aastal hõlmab Kellamäe pargi arendus ka muid ümberkujundusi, mis aitavad muuta parki veelgi atraktiivsemaks ja puhkamiseks mugavamaks.

Tähelepanu püüame pöörata ka meie Loode pargile, kuhu plaanime rajada erinevaid spordirajatisi, aga ka rattarada, mille projekt on juba väljatöötamisel. Samuti on Loode pargi jaoks ette nähtud investeeringud drenaažisüsteemi projekteerimiseks, et tulevikus saaks pargi territooriumile koguneva liigvee probleem lahendatud.

Spordivaldkonnas on Maardu linn leidnud head koostööpartnerid: Eesti Jalgrattaliit ja Eesti Jäähokiliit, kellega koostöös arutame ja töötame välja Maardu linna spordi- ja sportliku vabaajategevuse arendamisele suunatud projekte. Hetkel on käsil Loode pargi rattaraja ehitusprojekt, mida ma juba mainisin. Lisaks on juba alanud meie linnastaadionile rajatava kunstliku külmutusega liuvälja projekteerimisandmete koostamine. Küllalt soojad talved ja järsud temperatuurikõikumised, mida Eestis võib täheldada, ei võimalda täisväärtusliku loodusliku liuvälja rajamist. Parimate ilmastikutingimuste korral saavad lapsed looduslikku liuvälja kasutada mitte rohkem kui kolm nädalat talve jooksul, mistõttu otsustasime sellesse projekti investeerida. Kui sel aastal saame projekti valmis, siis 2024. aastal alustame selle ehitusega. Kunstliku külmutusega väliuisuväljak hakkab meie elanike jaoks eeldatavasti töötama 15. novembrist kuni 15. märtsini.

Me ei unusta ka Muuga piirkonda, mille puhul investeerime rulade ja tõukerataste rambi projekteerimisesse ja ehitamisesse Viljapuu puiesteel.

Milliseid Muuga piirkonna projekte võiks lisaks rambi ehitamisele veel nimetada?

Suureks investeerimisprojektiks saab tänavavalgustuse väljavahetamise projekt. Osas Kallaveres, Järveäärses ja Vana-Narva maanteel on valgustussüsteem juba täielikult uuendatud, kuid kus seda pole veel tehtud, on Muuga. Eelmisel aastal teostasime Muugal vaid projekti esimese osa, sel aastal jätkame kindlasti selle Muuga jaoks väga olulise projektiga. Nagu kogemused näitavad annab valgustussüsteemi väljavahetamine ja säästulampide kasutamine märkimisväärse säästuefekti – kuni 50 protsenti, mis võimaldab säästa eelarvevahendeid, suunates need muudesse olulistesse projektidesse.

Raha on eraldatud ka uute bussipeatuste rajamiseks. Kolm aastat tagasi alustasime bussipeatuste paviljonide väljavahetamist kogu linnas. Viimane asendamata paviljon jäi Muuga piirkonda. Tööd selle asendamiseks toimuvad 2023. aastal.

Pole saladus, et mõnel pool Muugat toimuvad sageli hooajalised üleujutused vee äravoolu eest hoolitsevate kraavide ummistumise või kinnikasvamise tõttu. Igal aastal investeerime nende puhastamiseks üsna palju raha. Nii oleme sel aastal nii Muuga kui ka Kallavere jaoks planeerinud piisavalt vahendeid sademevee kanalisatsiooni renoveerimiseks.

Nagu eelmistelgi aastatel, oli ja jääb linna jaoks oluliseks kuluartikliks linna teede ja kõnniteede kordategemine. 2023. aasta teede remondi- ja ehitustööde planeeritud kulude kogumaht on üle miljoni euro. Loomulikult tehakse kõik planeeritud teetööd Muuga piirkonnas, Järveäärses ja Kallaveres täies mahus.

Kas 2023. aastal on ka projekte, mis viiakse ellu Euroopa Liidu fondide raha kaasates?

Meil on sellised plaanid. Rahaliste vahendite kaasamine EL-i struktuurifondidest võimaldab ellu viia Järveäärse rajooni jalgtee projekti. Jalgtee lõpeb Maardu järve ranna lähedal ja läheb edasi Kogre tänava poole. Projekti rahastatakse linnaeelarvest ning tee ehitamine on planeeritud EL-i fondide investeerimisvahendite arvelt.

Veelgi suurema projekti plaanime sel aastal läbi viia Kallavere piirkonnas – tegemist on veevärgi, kanalisatsiooni ja sademevee kanalisatsiooni ühise projektiga. Meie alustatud projekteerimistööd lõpevad orienteeruvalt teise kvartali lõpus ja siis alustab töödega meie munitsipaalettevõte Maardu Vesi.

Milliseid uuendusi on oodata sotsiaalsfääris?

Koos kõigi nende projektidega, millest rääkisin, laiendatakse ka meie elanike sotsiaalabi paketti.

Tõstame Maardu linnas koolitoidu kulusid 18 sendi võrra. 2023. aastal tõuseb see ühe euro ja seitsmekümne sendini. Kuna linn tasub kõik toidu valmistamisega kaasnevad kommunaalkulud ega võta ruumide kasutamise eest üüri, siis koolilõuna tegelik maksumus jääb kahe euro kanti. Kui ma ei eksi, siis selline hind on ainult Tallinnas. Seega pakume lõunasöögi maksumuse suurendamisega oma koolilastele täisväärtuslikku toitu ning lükkamata selle eest tasumist vanemate õlule.

Sel aastal kehtestatakse 4.-5.-6. klassi õpilastele koolitoetust. Praegu on esimese klassi õpilase toetus 150 eurot, teise ja kolmanda klassi õpilastel – 50 eurot aastas. 2023. aastal kehtestame ka 4.-5.-6. klassi õpilastele toetuse summas 50 eurot. Järgmisel aastal plaanime kehtestada sarnase toetuse ka 7.-8.-9. klassi õpilastele.

Hoolimata asutuste energiakulude tõusust ei tõsta me lasteaia kohatasu.

Pensionäride sünnipäevatoetusi suurendatakse 20 euro võrra. 2023. aastal tõuseb toetus 70 euroni.

Plaanime tõsta mittetöötavate pensionäride ja terviseprobleemidega inimeste retseptiravimite toetust 90 eurolt 110 eurole aastas. Seda toetust saab taotleda kord kvartalis.

Tõstame ka toetusi terviseprobleemidega inimestele abivahendite ostmiseks: 140 eurolt 160 eurole aastas.

Meie töös on kõige olulisem hooliv suhtumine inimestesse, nende toetamine ja inimlik osavõtlikkus. Paljud inimesed vajavad sotsiaalset tuge, mistõttu teeme nagu ka varem vaatamata kriisidele kõik endast oleneva, et inimeste elukvaliteeti parandada.

Intervjuu lõpus tahan avaldada tänu kohusetundliku töö eest meie linna arengu heaks kõigile meie munitsipaalasutuste töötajatele ja linnavalitsuse töötajatele. Järjekordne aasta teie vastutusrikast tööd pole jäänud märkamata. Soovin teile jõudu ja suurt optimismi!

Õnnitlen kõiki Maardu linna elanikke saabunud uue aasta puhul ja tänan koostöö eest, mis määrab suuresti meie armsa linna õitsengut ja edu. Tervist ja kõike head teile uuel aastal!