November: volinike töölaualt tegelikkuseks

Maardu Linnavolikogu oktoobrikuu istung toimus 25. kuupäeval.

Korterelamute toetamine

Volikogu täiendas kehtivat korda, mille kohaselt on edaspidi võimalik taotleda rahastust korterelamule kunstilise seinamaalingu loomiseks ja rattamaja ehitamiseks.

Korteriühistu saab seinamaalingu loomiseks taotleda toetust kuni 5000 eurot.  Linnavalitsuse ettepanekul avalikust huvist lähtudes teostatava seinamaalinguga seotud kulud kannab Maardu linn.

Rattamajade ehitamist toetatakse eesmärgil parandada jalgrataste ja tõukerataste hoidmise võimalusi kortermajades, eriti seal, kus puuduvad keldrid ja muud abiruumid.

Kehtivat määrust täiendati ka sättega, mille kohaselt võivad korteriühistud esitada  linnavalitsusele taotluse pärast korras määratud tähtaja (30. aprill)  saabumist  juhul, kui see esitatakse puudega inimeste liikumistingimuste parendamiseks.

Jätkuvalt toetatakse ka sõidutee ja kõnnitee remonti, sademeveeprobleemi lahendamist, haljasala ja puhkeala parandamist, kõrghaljastuse rajamist, mängu- või spordiväljakute ehitamist, parkimisplatsi parandamist, jäätmemajanduse korraldamist, tänavavalgustuse parandamist, hooviinventari paigaldamist, turvakaamerate soetamist ja paigaldamist.

Maardu linna sotsiaaleluruumide kasutamine

Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele on  eluruumi tagamine kohaliku omavalitsuse  korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Volikogu tunnistas 2018. aasta määruse kehtetuks ja võttis vastu uue. Kord võimaldab otstarbekamalt kasutada linnale kuuluvaid sotsiaaleluruume, hinnata objektiivsemalt sellise sotsiaalteenuse tarbijate vajadusi. Võrreldes varasema määrusega muudeti pealkirja, ühtlustati kasutatavaid mõisteid, loobuti üüri mõistest ning võeti kasutusele kasutuse ja majutuse mõiste, lisati sotsiaaleluruumi kasutusele andmisest keeldumise alused, korrigeeriti lepingu pikendamise tingimusi ja täpsustati lepingu lõpetamise tingimusi.

Mõlema määrusega on täpsemalt võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel https://maardu.ee/eeskirjad-ja-korrad

Ailar Lyra

Maardu Linnavolikogu esimees