Planeeringute info

xr:d:DAF9ZzpTkzM:8,j:4669526270379943252,t:24022107

Kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/detailplaneeringud või vastuvõtuaegadel (E 15.30-17.00, N 9.00-13.00) Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu; linnavalitsus@maardu.ee, 6060729, 6060731.

Käspre kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Käspre kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 27.12.2022 korraldusega nr 737. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata kinnistule ehitusõigus korterelamute püstitamiseks, määrata tehnovõrkude liitumispunktide asukohad, parkimise põhimõtteline korraldamine ja juurdepääsude määramine, vajadusel määrata sõiduteede või kõnniteede avalik kasutamine, määrata haljastuse ja heakorra lahenduse põhimõtted, seada keskkonnaalased tingimused ning määrata servituutide vajadus ja ulatus. Planeeritava ala ruumilise arengu eesmärgid on kavandada elanike vajadustele vastav kvaliteetne elukeskkond, luua toimiv ning vajadustele vastav infrastruktuur ja kujundada korrastatud linnaruum. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,5 ha.

Detailplaneeringuga kavandatakse kolm korterelamu maa krunti, seitse 4-6 korruselise korterelamu ehitamiseks. Korterelamud on planeeritud perimetraalselt ümber keskse roheala. Läbi korterelamu kruntide on planeeritud avaliku kasutusega juurdepääsutee, mis ühendatakse planeeritud transpordimaa sihtotstarbega krundile pos 4 kavandatud teega. Uus planeeritud tänavalõik ühendatakse Ringi tänavaga. Perspektiivselt on võimalik antud tänavalõik ühendada Ringi tn 62 kinnistu kaudu Kütte tänavaga. Kavandatud korterelamu kruntide teede äärde on planeeritud parkimiskohad, mis on ette nähtud liigendada haljastusega. Planeeritud transpordimaa krundile pos 4 on kavandatud uus tänavalõik koos sõidutee ja kergliiklusteega. Krundile pos 5 on planeeritud üldkasutatav maa krunt, kuhu perspektiivselt on võimalik rajada haljasala koos mänguväljakuga. Olemasolev hoone Ringi tn 60a kinnistult likvideeritakse. Krundi haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 30%.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal (ajavahemikul 01.02.2024 kuni 14.02.2024) detailplaneeringu lahenduse kohta esitati kirjalik seisukoht Jõelähtme Vallavalitsuse poolt, millega on detailplaneeringus arvestatud.

Arvamuses leiab Jõelähtme Vallavalitsus, et „ei saa nõustuda Maardu linna Käspre kinnistu ja lähiala detailplaneeringu sademevee lahendusega, mis baseerub planeeringuala sademevee suunamisega otse või kaudselt Võerdla peakraavi“ ning saab „kaaluda Maardu Kallavere piirkonna vee-, kanalisatsiooni-, sademeveetorustike tööprojekti ja Maardu linna Käspre kinnistu ja lähiala detailplaneeringule kooskõlastuse andmist peale keskkonnakaitseloa väljastamist“. Detailplaneeringu lahenduses on selgelt välja toodud, et põhilahendusena kavandatakse sademeveed suunata Maardu linna sademeveekanalisatsiooni, mis lõpuks jõuavad Loodeparki ning lähtuvalt detailplaneeringu käigus tehtud koostööst Maardu Linnavalitsusega ja Jõelähtme Vallavalitsusega sademevett Võerdla peakraavi ei ole ette nähtud suunata (p. 6.5.1) ei otse ega kaudselt.

Maardu Linnavalitsus kehtestas Käspre kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 22.05.2024 korraldusega nr 300.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee/et/kaspre-kinnistu-ja-lahiala-detailplaneering

Kogre tn 11a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Kogre tn 11a kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 16.05.2023 korraldusega nr 298. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu sihtotstarve elamumaaks, jagada kinnistu neljaks elamumaa krundiks, määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamute püstitamiseks, lahendada juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,38 ha.

Detailplaneeringuga kavandatakse Kogre tn 11a katastriüksusest moodustada neli elamumaa sihtotstarbega krunti, milledest kolm on kavandatud hoonestamiseks ja neljas liitmiseks Säina tn 2 (44605:001:0030) 100% elamumaa sihtotstarbega katastriüksusega. Moodustatud ehitusõigusega kruntidele on ette nähtud ehitusõigus kuni ühele põhihoonele (kuni 2 korrust) ja kahele abihoonele (kuni 1 korrus) maksimaalse ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2. Krundi haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 30%.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal (ajavahemikul 29.04.2024 kuni 12.05.2024) pole detailplaneeringu lahenduse osas kirjalikke seisukohti esitatud.

Maardu Linnavalitsus kehtestas Kogre tn 11a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 22.05.2024 korraldusega nr 301.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee/kogre-tn-11a-kinnistu-ning-lahiala-detailplaneering

Lao tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Lao tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 11.07.2023 korraldusega nr 438. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine kolmeks äri – ja tootmismaa krundiks, maa sihtotstarbe ja hoonete ehitusõiguse ulatuse määramine, tehnovõrkude liitumispunktide asukoha määramine, parkimise põhimõtteline korraldamine ja juurdepääsu(de) määramine, haljastuse ja heakorra lahenduse põhimõtete määramine ja keskkonnaalaste tingimuste sätestamine. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,1 ha.

Detailplaneeringuga kavandatakse hoonestusmahte suurendada. Positsioon nr 1 aadressi ettepanekuga Lao tn 10 krundile on kavandatud kuni kolm 4. maapealse korrusega äri ja/või tootmishooned maksimaalse ehitisealuse pinnaga kuni 2200 m2. Positsioon nr 2 aadressi ettepanekuga Lao tn 10b krundile on kavandatud kuni üks 4. maapealse korrusega äri ja/või tootmishooned maksimaalse ehitisealuse pinnaga kuni 2300 m2. Positsioon nr 3 aadressi ettepanekuga Lao tn 10c krundile on kavandatud kuni kolm 4. maapealse korrusega äri ja/või tootmishooned maksimaalse ehitisealuse pinnaga kuni 1000 m2. Krundi haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 20%.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal (ajavahemikul 29.03.2024 kuni 12.04.2024) pole detailplaneeringu lahenduse osas kirjalikke seisukohti esitatud.

Maardu Linnavalitsus kehtestas Lao tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu 04.06.2024 korraldusega nr 329.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee/lao-tn-10-kinnistu-ja-lahiala-detailplaneering