Pakume tööd lastekaitse peaspetsialistile

Maardu Linnavalitsus otsib oma meeskonda lastekaitse peaspetsialisti,

kelle tööülesannete hulka kuulub:

  • laste kaitsealase töö korraldamine Maardu linnas;
  • juhtumite lahendamine lähtuvalt kliendi ja sotsiaalse probleemi spetsiifikast, elektroonilise andmebaasi STAR täitmine;
  • lastega seotud menetlustes osalemine;
  • eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine;
  • lastele ja lastega peredele suunatud riiklike ning kohalike toetuste ja teenuste korraldamine;
  • erivajadustega laste hoolekande korraldamine jt.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

– kandideerimisavaldus koos motivatsioonikirjaga ning kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;

– elulookirjeldus (CV);

– haridust tõendavate dokumentide koopiad, muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Palume saata dokumendid e-maile: janika.seppor@maardu.ee

Pilt on loodud Adobe Firefly abil.