Keelevaldkonna metoodiline nõustamine Kallavere Keskkoolis

Kallavere Keskkool kasutab juba kolmandat aastat keelekümblus ehk LAK-õppe (lõimitud aine- ja keeleõpe) meetodit muukeelsete õpilaste toetamiseks. LAK-õpe on õppimise viis, kus õpitakse keelt ja ainet samaaegselt. Selline lähenemine nõuab õpetajatelt teadmisi ja oskusi, soovi ja suurt innukust, et kõik õpilased oleksid võrdselt toetatud, vaatamata nende kodukeelele.


Sellest aastast pakub EKI (Eesti Keele Instituut) võimalust kutsuda kooli vaatleja-nõustaja, kes toetab mitmekeelses keskkonnas töötavate õpetajate arengut, pakkudes keelevaldkonna metoodilist nõustamist. Antud võimalusest haaras kinni ka Kallavere Keskkooli meeskond, et saada hinnnagut ja tagasisidet meie senisele tegevusele. Lisaks on kooliga hiljuti liitunud mitmeid uusi õpetajaid, kes ei ole seni töötanud eesti keelest erineva emakeelega õpilastega ning vajavad tuge, toetust ja teadlikkuse tõstmist keelekümbluse valdkonnas. Soov saada professionaalne arvamus väljastpoolt oli ka juba kogenud kooli töötajaskonnal, kuna sageli hakatakse kahtlema, kas ollakse oma tegevusega ikka õigel teel.


Nõustaja kohtus nii kooli juhtkonna kui ka keelekümblusklasside õpetajatega, vaatles tunde ja andis tagasisidet. Vestlustel juhtkonnaga vaadati üle ühine kooli liikumissuund ja nõustaja toetas meie visiooni Maardu ainsa eestikeelse koolina toetada kogukonda, arendades Kallavere Keskkooli õpilaste eesti keele oskust ja huvi eesti kultuuri vastu. Tundide vaatlustest selgus, et õpetajad on oma töös muukeelsete õpilastega siiani liikunud õiges suunas. Julgustati kasutama rohkesti aktiivõppemeetodeid: paaris- ja rühmatöid, arutelusid, liikumistegevusi toetamaks õpilaste sotsiaalsust ja koostööoskust. Lisaks soovitas nõustaja kasutada rohkem digivahendeid, mis on oluline oskus tänapäeva muutunud õpikäsituses. Soovime kogu meeskonnaga tänada Carolin Kadajat, kes oli toetav ja inspireeriv ning aitas kogu koolimeeskonnal mõista, et nende tegevus on õige ning oluline Maardu linna kontekstis ja suur panus Eesti Haridusmaastikule, pidades silmas eestikeelsele õppele üleminekut.

Larissa Lantrat
Kallavere Keskkooli keelekümbluse koordineerija