Projekteerimistingimuste info

xr:d:DAF9ZzpTkzM:8,j:4669526270379943252,t:24022107

Kehtestatud ja menetluses olevate projekteerimistingimustega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine või vastuvõtuaegadel (E 15.30-17.00, N 9.00-13.00) Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu; linnavalitsus@maardu.ee, 606 0729, 606 0731.

Rõikheina tee 6 kinnistule üksikelamu projekteerimistingimuste määramine

Maardu Linnavalitsusele esitati 14.05.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Rõikheina tee 6 asuvale kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2411002/04027.

Taotluse kohaselt soovitakse vana suvemaja kohale püstitada elamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 05.05.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Vana-Narva mnt L15 kinnistule külmaveetorustikule projekteerimistingimuste määramine

Maardu Linnavalitsusele esitati 11.04.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Vana-Narva mnt L15 asuvale kinnistule.

Töö eesmärgiks on olemasolevate Pähklimäe ja Kärmu tänavate ühisveevärgi torustike ühendamine Vana-Narva mnt äärse ühisveevärgi toruga. Taotlusele on lisatud asendiskeem varasemast projektist, millel on näha, et torustikud pole lõpuni projekteeritud/ühendatud Vana-Narva mnt äärse ühisveevärgi toruga. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2411002/03169.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 05.05.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

***********************************************************************

Saha-Loo tee 1 // L3 kinnistule alajaama jaotusseadme projekteerimistingimuste määramine

Maardu Linnavalitsusele esitati 30.04.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Saha-Loo tee 1 // L3 asuvale kinnistule.

Elering AS soovib laiendada Iru 110 kV alajaama jaotusseadet, täiendades seda ühe lahtri lisamisega Iru ja Viimsi alajaamade vahelise 110 kV kaabelliini ühenduse. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2411002/03758.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 05.05.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

***********************************************************************

Vana-Narva maantee L8 kinnistule sõidutee rekonstrueerimise ja jalgtee rajamise projekteerimistingimuste määramine

Maardu Linnavalitsusele esitati 16.05.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Vana-Narva maantee L8 kinnistule sõidutee rekonstrueerimise ja jalgtee rajamise ehitusprojekti koostamiseks. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2411002/04164.

Taotluse kohaselt soovitakse rekonstrueerida olemasolev sõidutee ning rajada jalgtee.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.06.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

************************************************************************

Veeru tänava kinnistule parkla rajamise projekteerimistingimuste määramine

Maardu Linnavalitsusele esitati 20.05.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Veeru tänava kinnistule parkla rajamise ehitusprojekti koostamiseks. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2411002/04250.

Taotluse kohaselt soovitakse rajada parkla.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.06.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

**************************************************************************

Avar tn 8 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 24.05.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Avar tn 8 kinnistule büroohoone ümberehitamiseks detailplaneeringu olemasolul.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik ümberehitada olemasolev büroohoone äripindadega korterelamuks, mis enamjaolt vastab kehtivale detailplaneeringule. Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kavandatava ehitise kasutamise otstarvete osakaal ja haljastuse osakaal.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 09.06.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.