Planeeringute info

Kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/detailplaneeringud või vastuvõtuaegadel (E 15.30-17.00, N 9.00-13.00) Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu; linnavalitsus@maardu.ee, 6060729, 6060731.

Paelrohu tee 52 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Paelrohu tee 52 kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 01.08.2023 korraldusega nr 498. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu sihtotstarve üldkasutatavast maast elamumaaks, määrata kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamu ning abihoone püstitamiseks, lahendada juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,13 ha.

Detailplaneeringuga kavandatakse krundile kuni üks põhihoone ja kaks abihoonet maksimaalse ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2, kuni 2 korrust. Krundi haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 30%.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal (ajavahemikul 29.03.2024 kuni 12.04.2024) on detailplaneeringu lahenduse osas esitatud kirjalik seisukoht Paelrohu tee 40 omanike poolt (kirjaga nr 7-1.3/608-3), millega on detailplaneeringus arvestatud. Paelrohu tee 40 kinnistu omanike seisukoht seisnes Paelrohu tee (katastritunnus 44601:004:0171, munitsipaalomand) halvas seisukorras ja drenaaži puudumises. Seisukoha esitaja arvates suureneb eeltoodud teelõigu koormus ehitustegevuse ajal Paelrohu tee 52 kinnistul.

Planeeringu lahenduse koostamisel on lähtutud Maardu linna üldplaneeringust ja Maardu ÜVK arengukavast, kus on selgelt välja toodud, et naaberkinnistutele sademevee juhtimine on keelatud ning peale ehitustegevust peab Paelrohu tee 52 kinnistu omanik taastama teelõigu esialgse olukorra (juhul, kui teekate on ehitustegevuse ajal rikutud). Eelnimetatud teelõigu halvast seisukorrast on Maardu Linnavalitsus teadlik ning on lisanud selle tee korda tegemise vajaduse plaanidesse, millest on seisukoha esitajale teatatud kirjaga nr 7-1.3/608-4. Tulenevalt eeltoodust on Paelrohu tee 40 omanike seisukoht arvesse võetud. Ühtlasi on seisukoha esitaja oma arvamusest loobunud.

Maardu Linnavalitsus kehtestas Paelrohu tee 52 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 14.05.2024 korraldusega nr 287.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee/paelrohu-tee-52-kinnistu-ning-lahiala-detailplaneering

Kogre tn 9 ja Säina tn 1 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Kogre tn 9 ja Säina tn 1 kinnistute ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 07.06.2023 korraldusega nr 343. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Säina tn 1 kinnistu sihtotstarve elamumaaks, jagada Kogre tn 9 ja Säina tn 1 kinnistud kaheks elamumaa krundiks liites osa Kogre tn 9 kinnistust Säina tn 1 kinnistuga, määrata kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamute püstitamiseks, lahendada juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.

Detailplaneeringuga kavandatakse lisaks liita Kogre tn 9 krundile juurde Säina haljak kinnistust lahutatav maa-ala 162,0 m2 ja Kogre tn 9 olemasolevast kinnistust lahutatakse 905,0 m2 suurune maa-ala, mis liidetakse kinnistule Säina tn 1. Mõlemale krundile määratakse ehitusõigus kuni ühele põhihoonele ja kahele abihoonele maksimaalse ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2, kuni 2 korrust. Krundi haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 30%.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal (ajavahemikul 29.03.2024 kuni 12.04.2024) pole detailplaneeringu lahenduse osas seisukohti esitatud.

Maardu Linnavalitsus kehtestas Kogre tn 9 ja Säina tn 1 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu 14.05.2024 korraldusega nr 288.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee//kogre-tn-9-ja-saina-tn-1-kinnistute-ning-lahiala-detailplaneering

Säina haljaku kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Säina haljaku kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 07.06.2023 korraldusega nr 344. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu sihtotstarve elamumaaks, jagada kinnistu kolmeks elamumaa ja üheks üldkasutatava maa krundiks, määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamute püstitamiseks, lahendada juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,35 ha.

Detailplaneeringuga kavandatakse kolm elamumaa krunti ja üks üldkasutatava maa juhtotstarbega krunt, millest ühele krundile määratakse ehitusõigus ja ülejäänud kaks moodustatud krundiosa liidetakse olemasolevatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele. Moodustatud ehitusõigusega krundile on ette nähtud ehitusõigus kuni ühele põhihoonele ja kahele abihoonele maksimaalse ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2, kuni 2 korrust. Krundi haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 30%.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal (ajavahemikul 29.03.2024 kuni 12.04.2024) pole detailplaneeringu lahenduse osas seisukohti esitatud.

Maardu Linnavalitsus kehtestas Säina haljaku kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 14.05.2024 korraldusega nr 289.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee/saina-haljaku-kinnistu-ning-lahiala-detailplaneering

Vana-Narva mnt 10, Vana-Narva mnt 10e, Vahe tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Maardu Linnavalitsuse 21.11.2017 korraldusega nr 780 kehtestati Vana-Narva mnt 10, Vana-Narva mnt 10e, Vahe tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli planeeringuala kruntideks jagamine ja jagamisel moodustatud kruntide kohta ehitusõiguse määramine äri/tootmishoonete püstitamiseks ning üldiste maakasutustingimuste määramine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Käesolevaks ajaks on detailplaneeringu kehtestamisest möödunud üle viie aasta. Detailplaneeringu kohaselt on pos 2, pos 3, pos 4, pos 5 kinnistud tootmismaa ja ärimaa sihtotstarbega. Maardu Linnavolikogu 31.01.2023 otsusega nr 42 kehtestatud Maardu linna üldplaneeringu kohaselt Vahe tn 3 (katastritunnus 44601:001:0455, pindala on 6461 m2, sihtotstarve tootmismaa 50% ja ärimaa 50%), Vahe tn 3a (katastritunnus 44601:001:0456, pindala on 6455 m2, sihtotstarve tootmismaa 50% ja ärimaa 50%), Vahe tn 5 (katastritunnus 44601:001:0457, pindala on 5761 m2, sihtotstarve tootmismaa 50% ja ärimaa 50%) ja Vahe tn 7 (katastritunnus 44601:001:0458, pindala on 5094 m2, sihtotstarve tootmismaa 50% ja ärimaa 50%) kinnistud asuvad tiheasustusalas ning detailplaneeringu koostamise kohustusega äri ja tootmise maa-ala juhtotstarbega alal.

OÜ Exmet on esitanud Maardu Linnavalitsusele 16.02.2024 kirjaga nr 7-1.3/372 taotluse Vana-Narva mnt 10, Vana-Narva mnt 10e, Vahe tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneering tunnistada osaliselt kehtetuks pos nr 2, pos nr 3, pos nr 4, pos nr 5 katastriüksuse krundipiiride osas seoses nende katastriüksuste liitmisega. Katastriüksuste liitmise eesmärk on ehitada üks suur tootmishoone, millel ei ole krundi piiridel vaheseinu. Hoone paikneks detailplaneeringuga määratud hoonestusalal ning krundi sihtotsarve ei muutu. Detailplaneeringu koostamise ajal ei olnud otsustatud, millised hooned krundile tulevad. Nüüd on plaanitava hoone funktsioon selge ning vaheseintega hoone ei oleks eesmärgipäraselt kasutatav. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei muuda Maardu Linnavalitsuse 21.11.2017 korraldusega nr 780 kehtestatud Vana-Narva mnt 10, Vana-Narva mnt 10e, Vahe tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu pos 2, pos 3, pos 4 ja pos 5 ehitusõigust.

Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 140 lg 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist.

Detailplaneeringuga on määratud võimalikud variantlahendused kruntide liitmisest hoonestusaladega, seega kinnistute omaniku soov on detailplaneeringuga kooskõlas ning ei muuda olemuslikult detailplaneeringu lahendust. Planeeringu terviklahendust on pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist võimalik ellu viia täies mahus.

PlanS § 140 lg 3 alusel esitati 18.03.2024 kirjaga nr 7-1.3/620 detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu detailplaneeringuga hõlmatud maaüksuste ning naaberkinnistute omanikele arvamuse andmiseks ning 15.04.2024 kirjaga nr 7-1.3/620 Päästeametile kooskõlastamiseks. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise osas ei ole detailplaneeringuga hõlmatud maaüksuste ja naaberkinnistute omanike poolt seisukohti esitatud. Päästeamet on kooskõlastas Vana-Narva mnt 10, Vana-Narva mnt 10e, Vahe tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise eelnõu.

Maardu Linnavolikogu tunnistas 21.11.2017 korraldusega nr 780 kehtestatud Vana-Narva mnt 10, Vana-Narva mnt 10e, Vahe tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks pos nr 2, pos nr 3, pos nr 4, pos nr 5 katastriüksuse krundipiiride osas 14.05.2024 otsusega nr 89.