Teadaanne sundvaldusest

Maardu Linnavalitsus võttis vastu 12.12.2023 korralduse nr 787 „Sundvalduse seadmine Aktsiaselts Maardu Vesi kasuks“. Käesolevaga Maardu Linnavalitsus avaldab teate Maardu linna Kallasmaa tn 11, Kallasmaa tn 13, Kallasmaa tn 15, Keemikute tn 22, Keemikute tn 14, Kellamäe tn 14, Ringi tn 3, Ringi tn 9, Karjääri tn 5, Noorte tn 6, Noorte tn 4, Noorte tn 7a korteriomanikele sundvalduse seadmise kohta vastavalt haldusmenetluse seaduse § 25 lg 2 ja § 31.

Eelpool nimetatud kortermajade kinnistutele seatakse sundvaldus Aktsiaseltsi Maardu Vesi (registrikood 10807888) kasuks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (sh sademevee) ning nendega seotud muude rajatiste ehitamiseks, omandamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni talituse eesmärgil.

Sundvalduse tingimused:

1) kui sundvalduse lõppemise korral on vajalik tehnorajatise likvideerimine, siis tehnorajatise omanik on kohustatud tehnorajatise likvideerima ja maa korrastama;

2) tehnorajatiste omanik kohustub tehnorajatisega seotud tööde järgselt tagama omal kulul maaüksuste heakorra taastamise (sh tehnovõrgu omanik taastab omal kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra, kooskõlas Maardu linna kaevetööde eeskirjaga);

3) sundvalduse tasu sundvalduse seadmise ajal ei maksta. Kinnisasja igakordsel omanikul on õigus nõuda tasu vastavalt sellel ajal kehtivatele õigusaktidele;

4) maaüksuste omanik võib anda sundvalduse alal muid kasutusõigusi, mis ei takista sundvalduse teostamist.

Maardu Linnavalitsuse 12.12.2023 korraldust nr 787 ,,Sundvalduse seadmine Aktsiaselts Maardu Vesi kasuks“ on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest (ajalehe ilmumise kuupäevast), esitades vaide Maardu Linnavalitsusele haldusmenetluse seadusega sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Ülalnimetatud korraldusega ja selle lisadega tutvumiseks võtta ühendust Maardu Linnavalitsuse juristi Kadi Orm-iga telefonil 6030894 või e-postil: kadi.orm@maardu.ee.