Karjäärid Maardus – mida arvavad Maardu elanikud? Tulge arutelule!

Maardu linna vastu tunneb huvi Marina Minerals OÜ, kes taotles 2022. aastal Keskkonnaametilt luba geoloogiliste uuringute läbiviimiseks Maardu territooriumil liiva ja kruusa perspektiivse kaevandmise ehk karjääride rajamise eesmärgil Rail Balticu ehitamiseks.

Uuringuruumide asukohad:

Altmetsa uuringuruum – (Muuga nn Peediküla lähedal)

Põhjaranna tee 17a (katastritunnus 44601:001:0723)

Piiri tee 11 (katastritunnus 44601:001:0865)

Tulisilla uuringuruum – (Kallavere Kallasmaa tänava korrusmajade ja Uusküla elamurajooni lähedal)

Loosauna (katastritunnus 44603:002:0247)

Marina Minerals OÜ seletuskirjas seisab, et taotletava uuringuruumi maavara võib olla sobilik kasutamiseks Rail Baltica ehituses. Maavara täpsemat kvaliteeti ning kasutusala saab määrata pärast geoloogiliste uuringute teostamist.

Arvestades geoloogilist ehitust ja eeldatava maavara omadusi tehakse geoloogiline uuring kaevanditega ekskavaatorit kasutades või puurmasinaga puurides. Uuritava kihi paksuseks on eeldatud maksimaalselt kuni 10 m, kuid selleks, et tagatud oleks uurimissügavus kuni kasuliku kihi lamamini, on uurimissügavus määratud varuga kuni 20 m. Uuringuvõrgu tihedus ja jaotus valitakse vastavalt maavaralasundi ehitusele ning kvaliteedi muutlikkusele. Tarbevaru määramisel ei ulatu uuringuaukude vahekaugus üle 200 m. Uuringupunktid rajatakse ühtlase võrguga üle uuringuruumi pindala kuni kasuliku kihi lamamini või lubatud uurimissügavuseni. Kavandatav esialgne uuringupunktide arv on 21, geoloogilise ehituse täpsustamiseks on jäetud 14 uuringupunkti varuks. Uuringuruumi tehakse maksimaalselt 35 puurauku või kaevandit.

Marina Minerals OÜ väidab, et geoloogiliste töödega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, uuringuruum asub piirkonnas, kus välitööd ei avalda suuremat lisamõju. Uuringu tegemisel järgitakse keskkonnakaitse ja ohutustehnika nõudeid ning vastavate tööde head tava. Töö käigus ei kasutata keskkonda reostavaid materjale ega keskkonnaohtlikke aineid. Uuringuga ei reostata ega võeta põhjavett ning ei tekitata normatiive ületavat müra või tolmu. Tööks kasutatakse tehnikat, mis on läbinud tehnilise ülevaatuse. Uuringupunktide rajamisel ei toimu ohtlike ainete heidet vette, pinnasesse või õhku. Samuti ei kaasne geoloogilise uuringuga olulist müra-, vibratsiooni, valguse-, soojuse-, kiirguse- ja lõhnareostust. Uuringus kasutatavad masinad tekitavad mõningal määral müra, kuid seda võib võrrelda müraga, mida tekitavad põllumajandusmasinad või karjäärides töötavad masinad. Välitööde käigus tekitatakse müra vaid lühiajaliselt päevasel ajal. Samuti ei kaasne uuringuga normatiive ületavat vibratsiooni. Mõningane lühiajaline vibratsioon on võimalik, kuid see piirdub tavapärase töötsüklist tuleneva vibratsiooniga, mida tekitavad välitöödel kasutatavad masinad.

Uuringupunktid likvideeritakse kohe pärast geoloogilise läbilõike kirjeldamist ja välja võetud materjali proovide võtmist. Likvideerimise kohta koostatakse vastavasisuline likvideerimise akt. Veeproove ei võeta. Ümbrus korrastatakse uuringueelsesse seisukorda. Muid jäätmeid uuringu käigus ei tekitata.

Maardu Linnavolikogu ei nõustunud 23.08.2022 aastal Marina Minerals OÜ-le geoloogiliste uuringute lubade andmisega (Altmetsa ja Tulisilla uuringuruumid), kuna kaevandamine oli vastuolus linna strateegiliste dokumentide ja avaliku huviga.Volikogu otsus Altmetsa uuringuruum 23.08.2022, Volikogu otsus Tulisilla arenguruum 23.08.2022.

Marina Minerals OÜ esitas Maardu Linnavolikogu 23.08.2022 otsustele vaided, mida Maardu Linnavolikogu jättis 2022. aasta septembrikuu istungil rahuldamata. Vaide läbivaatamine Altmetsa arenguruum 27.09.2022, Vaide läbivaatamine Tulisilla arenguruum 27.09.2022.

Uuringulubade väljastamise kooskõlastamisest keeldumisel toodi volikogu otsustest põhjusteks välja järgmist:

 1. Maardu linn on täies ulatuses tiheasustusala ning uuritav ala asub elamute vahetus läheduses. Lähim elumaja jääb Altmetsa uuringuruumist vaid 85 m kaugusele. Tulisilla uuringualas aadressil Tulisilla tee 1 kinnistul asub elamu aastast 1914, mis on siiani kasutusel. Tiheasutusalal mõjutab kõikvõimalike häiringutega seotud linnaelanike oluliselt enam kui traditsioonilises hajaasutuses.
 2. Vabariigi Valitsus andis hoonestuse kaugusele hinnangu ja asus seisukohale, et välitööde tegemine ligikaudu 450 m kaugusel asuvast elamust on lubatud. Antud juhul paikneb elukondlik hoonestus (elamud) vaid ligikaudu 85 m kaugusel, mis on oluliselt lähemal välitööde alale. Tulisilla uuringuruum piirneb kolmest küljest kasutuses oleva elamuga ja on uuringuruumi piirist ligikaudu 40 m kaugusel. Jõelähtme valla Uusküla elamud on ligikaudu 230 m kaugusel ja Maardu linna Kallavere elamupiirkonna korterelamud ligikaudu 250 meetri kaugusel. Kogu eelpool nimetatud elukondlik hoonestus (elamud ja korterelamud) on oluliselt lähemal välitööde alale, kui on Vabariigi Valitsuse korralduses lubatavaks peetud.
 3. Maardu Linnavalitsus on seisukohal, et igasugune perspektiivne kaevandustegevus, millega võib kaasneda tolm, müra ja liikluse suurenemine, on otseses konfliktis linna arenguvisiooniga. Vastavalt linna strateegilistele dokumentidele ei planeerita Maardus kaevandamistegevust. Koostatava Maardu linna üldplaneeringu kohaselt on Piiri tee 11 katastriüksusele ette nähtud pea terves ulatuses haljasala ja parkmetsa maa juhtotstarve (HP), mis välistab kaevandustegevust antud kinnistul. Lisaks jääb Piiri tee 11 katastriüksusele Maardu perspektiivse trammitee koridor. Koostatava üldplaneeringu kohaselt on Loosauna kinnistule osaliselt ette nähtud nii perspektiivse trammitee kui ka perspektiivse uue tänava koridor.
 4. Taotluses olev läänepoolne uuringuala lahustükk kattub Rail Baltica raudteetrassi koridoriga. Samuti kattub uuringuala piirkonnaga, kus Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel teostati Kroodi oja jääkreostuse likvideerimise projekt. Projektiga hõlmatud alale on muuhulgas ladestatud raskemetallidega saastunud pinnast ning vastavalt ehitusloa saanud projektile on ettenähtud kehtestada alale kasutuspiirangud, sh ei tohi kattekihti läbistada ehk reostuskolde sisse ei tohi midagi rajada.
 5. Loosauna kinnistut läbib ka oluline magistraalkraav, mis juhib sadevett endise fosforiidikaevanduse aladelt kui ka Kallavere elamupiirkonnast Kroodi ojja.
 6. Maardu linn on seisukohal, et geoloogilised uuringud kaevandamise ettevalmistava etapina ei ole kooskõlas linna arenguvisioonidega ning on nendega otseselt konfliktis. Kuigi Marina Minerals OÜ väidab, et kõik tööd toimuvad kehtestatud nõudeid järgides, siis võimaliku müra ja vibratsiooni taset ei ole üldsõnalises loa taotluse seletuskirjas ega ka muudes dokumentides esitatud. Samuti ei sisalda dokumendid võimaliku tolmu levimist leevendavaid meetmeid.

  Menetluse raames arvestati linna strateegiliste dokumentidega, avaliku huviga ja võimalike keskkonnariskidega. Rääkides geoloogilistest kaevandustest peaksime eelkõige mõtlema aastatepikkusest protsessist, mitte niivõrd sellest, mis saab kui kaevandamine lõpetatakse.

  Marina Minerals OÜ ei jäänud Maardu Linnavolikogu otsustega rahule ning esitas Tallinna Halduskohtusse kaebuse, mille kohus rahuldas. Kohus leiab, et üleval nimetatud põhjenduste puhul on lähtutud ennekõike perspektiivse kaevandamisega seotud häiringutest ja seeläbi ebaõigesti omistatud kaalumisel oluline tähendus asjaoludele, mida tuleb arvestada kaevandamisloale nõusoleku andmisel, mitte geoloogilise uuringu loale nõusoleku andmisel. Kohtu arvates ei ole Maardu linn arvesse võtnud, et geoloogilise uuringu läbiviimisega ei kaasne kaevandamisega sarnaseid mõjusid. Oluline on märkida, et geoloogilise uuringu loa andmisega ei kaasne automaatselt kaevandamisõiguse saamine ja luba maavara kaevandamiseks tuleb taotleda eraldi menetluses, kus samuti on vajalik Maardu linnalt nõusoleku saamine.

  Oma otsusega kohustas Tallinna Halduskohus Maardu Linnavolikogu uuesti otsustama geoloogilistele uuringulubadele kooskõlastuse andmise üle kahe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates.

  3. aprillil 2024. aastal toimunud kohtumisel Marinal Minerals OÜ esindajatega kinnitati Maardu Linnavalitsusele, et uuringute eesmärgiks on kaevandustegevus ja karjääride rajamine, mida ettevõte soovib Maardu linnas ühel hetkel alustada.

  Maardu linnal on väga suur keskkonnakoormus, mis mõjutab oluliselt kohalike elanike elukvaliteeti. Ühelt poolt Muuga Sadam ja selle tegevusega kaasnev lõhna- ja mürahäiring, teiselt poolt Vana-Narva mnt tööstusettevõtted, kolmandalt poolt Rebala külas asuv Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, mis tegeleb muuhulgas ka biojäätmete kompostimisega ning selle tegevusega kaasnevad lõhnahäiringud. Maardu on aastaid olnud kimbatuses prügila haisuga ja siiani ei ole probleemile tõhusat lahendust paista.

  Kas Maardu elanikud tahavad näha linna piirides täiendavalt uusi ettevõtteid, mille tegevusega võib kaasneda mistahes kahju elukeskkonnale ja inimeste elukvaliteedile? Kas Maardu linn on sobiv koht geoloogiliste uuringute läbiviimiseks eesmärgiga rajada linna piiridesse karjäärid?

  Soovime, et Maardu linna otsus toetuks kohalike elanike seisukohtadele ja arvamustele ning rõhutaks avaliku huvi olulisust. Kutsume Kallavere ja Muuga elanikke, ettevõtteid ja kõiki, kes hoolivad keskkonnast ja Maardu linna tulevikust avalikule arutelule, mis toimub Maardu Vaba Aja Keskuses 6. MAIL 2024 KELL 18.00.

  Kohtumisel osalevad Marina Minerals OÜ esindajad, kellele saab esitada küsimusi.

  TULGE ARUTELULE OMA ARVAMUST JAGAMA!