Planeeringute info

Kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/detailplaneeringud või eelneva kokkuleppe alusel Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu; linnavalitsus@maardu.ee, 6060729, 6060731.

Säina haljaku kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Säina haljaku kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 07.06.2023 korraldusega nr 344. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu sihtotstarve elamumaaks, jagada kinnistu kolmeks elamumaa ja üheks üldkasutatava maa krundiks, määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamute püstitamiseks, lahendada juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,35 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Maardu linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga kavandatakse kolm elamumaa krunti ja üks üldkasutatava maa juhtotstarbega krunt,  millest ühele krundile määratakse ehitusõigus ja ülejäänud kaks moodustatud krundiosa liidetakse olemasolevatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele. Moodustatud ehitusõigusega krundile on ette nähtud ehitusõigus kuni ühele põhihoonele ja kahele abihoonele maksimaalse ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2, kuni 2 korrust. Krundi haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 30%.

Maardu Linnavalitsus võttis Säina haljaku kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastu 19.02.2024 korraldusega nr 112. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.03.2024 kuni 12.04.2024. Avaliku väljapaneku ajal on kõigil võimalik esitada detailplaneeringu osas oma seisukoht linnavalitsus@maardu.ee või posti teel: Maardu Linnavalitsus, planeerimis- ja majandusosakond, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu. Avalik arutelu toimub 15.04.2024 kell 16.00 Maardu Linnavalitsuse suures saalis.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee/saina-haljaku-kinnistu-ning-lahiala-detailplaneering või vastuvõtuaegadel Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonnas.

Kogre tn 9 ja Säina tn 1 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kogre tn 9 ja Säina tn 1 kinnistute ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 07.06.2023 korraldusega nr 343. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Säina tn 1 kinnistu sihtotstarve elamumaaks, jagada Kogre tn 9 ja Säina tn 1 kinnistud kaheks elamumaa krundiks liites osa Kogre tn 9 kinnistust Säina tn 1 kinnistuga, määrata kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamute püstitamiseks, lahendada juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Maardu linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga kavandatakse liita Kogre tn 9 krundile juurde Säina Haljak kinnistust lahutatav maa-ala 162 m2 ja Kogre tn 9 olemasolevast kinnistust lahutatakse 905 m2 suurune maa-ala, mis liidetakse kinnistule Säina tn 1. Mõlemale krundile määratakse ehitusõigus kuni ühele põhihoonele ja kahele abihoonele maksimaalse ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2, kuni 2 korrust. Krundi haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 30%.

Maardu Linnavalitsus võttis Kogre tn 9 ja Säina tn 1 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastu 19.02.2024 korraldusega nr 113. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.03.2024 kuni 12.04.2024. Avaliku väljapaneku ajal on kõigil võimalik esitada detailplaneeringu osas oma seisukoht linnavalitsus@maardu.ee või posti teel: Maardu Linnavalitsus, planeerimis- ja majandusosakond, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu. Avalik arutelu toimub 16.04.2024 kell 16.00 Maardu Linnavalitsuse suures saalis.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee//kogre-tn-9-ja-saina-tn-1-kinnistute-ning-lahiala-detailplaneering või vastuvõtuaegadel Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonnas.

Paelrohu tee 52 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Paelrohu tee 52 kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 01.08.2023 korraldusega nr 498. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu sihtotstarve üldkasutatavast maast elamumaaks, määrata kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamu ja abihoone püstitamiseks, lahendada juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,13 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Maardu linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga kavandatakse krundile kuni üks põhihoone ja kaks abihoonet maksimaalse ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2, kuni 2 korrust. Krundi haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 30%.

Maardu Linnavalitsus võttis Paelrohu tee 52 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastu 27.02.2024 korraldusega nr 134. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.03.2024 kuni 12.04.2024. Avaliku väljapaneku ajal on kõigil võimalik esitada detailplaneeringu osas oma seisukoht linnavalitsus@maardu.ee või posti teel: Maardu Linnavalitsus, planeerimis- ja majandusosakond, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu. Avalik arutelu toimub 17.04.2024 kell 16.00 Maardu Linnavalitsuse suures saalis.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee/paelrohu-tee-52-kinnistu-ning-lahiala-detailplaneering või vastuvõtuaegadel Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonnas.

Fosforiidi tn 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Fosforiidi tn 20 kinnistu ja lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 27.02.2024 korraldusega nr 135. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maa kasutamise sihtotstarbe ning äri- ja tootmishoonete ehitusõiguse ulatuse määramine ning juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse küsimuste lahendamine. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,5 ha.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku kohaselt soovitakse ette näha ehitusõigus äri- ja tootmishoonetele. Täpsed hoonestusmahud ja lahendus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Täiendavate uuringute koostamise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Soosaare II ja Nurme III maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Maardu Linnavalitsuse 07.07.1999 otsusega nr 1243 kehtestati Soosaare II ja Nurme III maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga oli ette nähtud moodustatavate kruntide ehitusõiguse, tehnovõrkude ja -rajatiste, haljastuse ja heakorra põhimõtete ning servituutide vajaduse ja ulatuse määramine.

Ülalnimetatud detailplaneering kehtestati vastavalt planeerimis- ja ehitusseaduse § 9, § 24 ja § 25, Maardu linna ehitusmääruse ning koostatud Soosaare II ja Nurme III maaüksuse detailplaneeringu projektile. Nimetatud detailplaneering kehtestati vastavalt varasemalt kehtinud Maardu linna ehitusmääruse (Maardu Linnavolikogu 27.05.1997 nr 27 määrusega vastu võetud) punkti 2.4. alapunktile 1), mille kohaselt linnavalitsuse pädevusse planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalal kuulub detailplaneeringute kehtestamine (v.a käesoleva määruse p 2.1. alapunktis 3) toodud detailplaneeringud).

Käesoleva detailplaneeringu kohaselt on Kreegipuu pst 69 kinnistu, pos 24 ärimaa sihtotstarbega. Maardu Linnavolikogu 31.01.2023 otsusega nr 42 kehtestatud Maardu linna üldplaneeringu kohaselt on Kreegipuu pst 69 asuv kinnistu (katastritunnus 44601:007:0131, pindala on 712 m2, sihtotstarve ärimaa 100%) tiheasustusalas ning detailplaneeringu koostamise kohustusega väikeelamu maa-ala juhtotstarbega alal.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 140 lg 1 p 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Kreegipuu pst 69 kinnistu omanik esitas Maardu Linnavalitsusele 12.05.2023 e-kirjaga taotluse Soosaare II ja Nurme III maaüksuse detailplaneering tunnistada osaliselt kehtetuks Kreegipuu pst 69 kinnistu osas eesmärgiga muuta eeltoodud kinnistu sihtotstarve ärimaast elamumaaks vastavalt kehtivale Maardu linna üldplaneeringule.

PlanS § 140 lg 3 alusel esitati detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu arvamuse avaldamiseks detailplaneeringuga hõlmatud maaüksuste ning naaberkinnistute omanikele. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise osas ei ole detailplaneeringuga hõlmatud maaüksuste ja naaberkinnistute omanike poolt seisukohti esitatud.

Maardu Linnavolikogu tunnistas 07.07.1999 otsusega nr 1243 kehtestatud Soosaare II ja Nurme III maaüksuse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks Kreegipuu pst 69 krundi osas 27.02.2024 otsusega nr 82.

Rajaniidu põik 2 kinnisasja ja Ringi tn 12 asuva reformimata riigimaa ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Rajaniidu põik 2 kinnisasja ja Ringi tn 12 asuva reformimata riigimaa ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavolikogu 27.02.2024 otsusega nr 80. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnisasjade sihtotstarve üldkasutatavaks maa-alaks, määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused haljas- ning pargiala rajamiseks, lahendada juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,8 ha.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta planeeritaval alal Maardu Linnavolikogu 31.01.2023 otsusega nr 42 kehtestatud „Maardu linna üldplaneering“ kohane maakasutuse juhtotstarve väikeelamu, äri- ja ühiskondliku hoone maa-alast üldkasutatavaks maaks.

Maardu Linnavalitus pöördus Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi poole reformimata riigimaa otsustuskorras võõrandamiseks Maardu linnale. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi vastuskirja kohaselt ei ole Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumil vastuväiteid esitatud taotluse lahendamiseks tingimusel, et Maardu linn koostab ja kehtestab detailplaneeringu, mis võimaldab pargiala ja mängualade rajamist Rajaniidu põik 2 kinnisasjale. Kinnisasja eesmärgipäraseks kasutusele võtmiseks ning pargiala ja mängualade rajamiseks on vajalik koostada üldplaneeringut muutev detailplaneering.

Detailplaneeringuga soovitakse kinnisasjadele ette näha terviklikult lahendatud pargiala kaasaegse ning kõrgetasemelise erineva funktsiooniga mängualad. Täpsed hoonestusmahud ja lahendus selgub detailplaneeringu koostamise käigus. Algatatava detailplaneeringuga kavandatakse reformimata riigimaale moodustada krundid ja täpsustada ala juhtfunktsiooni üldkasutatavaks maa-alaks. Kehtestatud detailplaneeringu alusel kavandatakse moodustatud krundid munitsipaliseerida kui linna ülesannete täitmiseks vajalik maa.

Täiendavate uuringute koostamise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Kütte tn 29b asuva reformimata riigimaa ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Kütte tn 29b asuva reformimata riigimaa ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavolikogu 27.02.2024 otsusega nr 81. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta maaüksuse sihtotstarve üldkasutatavaks maa-alaks, määrata maaüksusele ehitusõigus ja hoonestustingimused haljas- ning pargiala rajamiseks, lahendada juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,8 ha.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta planeeritaval alal Maardu Linnavolikogu 31.01.2023 otsusega nr 42 kehtestatud „Maardu linna üldplaneering“ kohane maakasutuse juhtotstarve korterelamu maa-alast üldkasutatavaks maaks.

Maardu Linnavalitus pöördus Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi poole reformimata riigimaa otsustuskorras võõrandamiseks Maardu linnale. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi vastuskirja kohaselt ei ole Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumil vastuväiteid esitatud taotluse lahendamiseks tingimusel, et Maardu linn koostab ja kehtestab detailplaneeringu, mis võimaldab pargiala ja mängualade rajamist Kütte tn 29b kinnisasjale. Kinnisasja eesmärgipäraseks kasutusele võtmiseks ning pargiala ja mängualade rajamiseks on vajalik koostada üldplaneeringut muutev detailplaneering.

Detailplaneeringuga soovitakse maaüksusel ette näha terviklikult lahendatud pargiala kaasaegse ning kõrgetasemelise erineva funktsiooniga mängualad. Täpsed hoonestusmahud ja lahendus selgub detailplaneeringu koostamise käigus. Algatatava detailplaneeringuga kavandatakse reformimata riigimaale moodustada krunt ja täpsustada ala juhtfunktsiooni üldkasutatavaks maa-alaks. Kehtestatud detailplaneeringu alusel kavandatakse moodustatud krunt munitsipaliseerida kui linna ülesannete täitmiseks vajalik maa.

Täiendavate uuringute koostamise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Lao tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Lao tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 11.07.2023 korraldusega nr 438. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu kolmeks äri- ja tootmiskrundiks, määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused äri- ja tootmishoonele, lahendada juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,1 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Maardu linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga kavandatakse hoonestusmahte suurendada. Positsioon nr 1 aadressi ettepanekuga Lao tn 10 krundile on kavandatud kuni kolm 4. maapealse korrusega äri ja/või tootmishoonet maksimaalse ehitisealuse pinnaga kuni 2200 m2. Positsioon nr 2 aadressi ettepanekuga Lao tn 10b krundile on kavandatud kuni üks 4. maapealse korrusega äri ja/või tootmishooned maksimaalse ehitisealuse pinnaga kuni 2300 m2. Positsioon nr 3 aadressi ettepanekuga Lao tn 10c krundile on kavandatud kuni kolm 4. maapealse korrusega äri ja/või tootmishooned maksimaalse ehitisealuse pinnaga kuni 1000 m2. Krundi haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 20%.

Maardu Linnavalitsus võttis Lao tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastu 05.03.2024 korraldusega nr 145. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.03.2024 kuni 12.04.2024. Avaliku väljapaneku ajal on kõigil võimalik esitada detailplaneeringu osas oma seisukoht linnavalitsus@maardu.ee või posti teel: Maardu Linnavalitsus, planeerimis- ja majandusosakond, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu. Avalik arutelu toimub 18.04.2024 kell 16.00 Maardu Linnavalitsuse suures saalis.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee/lao-tn-10-kinnistu-ja-lahiala-detailplaneering või vastuvõtuaegadel Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonnas.