Märts: volinike töölaualt tegelikkuseks

Eelmisel kuul toimus Maardu Linnavolikogu istung 27.02.2024.

Korterelamute rekonstrueerimise toetamine

Täiendatud määrusest lähtuvalt on aastani 1980 valminud ja kuni 24 korteriga korteriühistutel võimalik toetust saada nüüd ka vundamendi ja keldris asuvate tehnosüsteemide renoveerimiseks.

Toetusmeetme abil koolikeskkonna parendamine

Anti heakskiit toetusmeetmes „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine perioodil 2021-2027“ osalemiseks. Maardu linnal on võimalik saada toetusena kuni 118 394 eurot. Omaosalusena tuleb sellisel juhul lisada vähemalt 20 893 eurot.  Positiivse rahastusotsuse saamisel on aastateks 2024-2025 kavandanud järgmiseid tegevused:

1. Maardu Gümnaasiumi A korpuse invatõstuki paigaldus ja invatualeti väljaehitamine. Tegevuse elluviimine on planeeritud ajavahemikku juuni-august 2024;

2. Maardu Põhikooli invatõstuki paigaldus ja invatualeti väljaehitamine. Tegevuse elluviimine on planeeritud 2025. aasta suvesse;

3. Kallavere Keskkooli hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste akustiliste toolide, spetsiaalsete laudade ja interaktiivsete tahvlite soetamine. Asjade soetamine on planeeritud 2025. aastasse.

Maardu linna õiguskorra ülevaade

Ida-Harju piirkonnagrupi politseinikud esitasid ettekandes 2023. aasta esimese kümne kuu andmed võrrelduna 2022. aasta sama perioodiga.

Kuritegude arv suurenes 208lt 254le, varguste arv 46lt 71le. Suurenesid joobeseisundis mootorsõiduki juhtimise ja kehalise väärkohtlemise ning vähenesid lähisuhtevägivalla- ja ähvardamisjuhtumid. Röövimisi oli eelmise perioodiga võrreldes 50% vähem. 2023. aastal tapmisi ei olnud

Väärtegude arv tõusis 2023. aastal 619lt 776le. Peamise osa neist moodustasid liiklusrikkumised.

Olulisemate probleemidena tõid ettekandjad välja arvutikelmuste ja varguste kasvu, näiteks ehitustööriistade ja materjalide vargused valveta ehitusobjektidelt Muuga piirkonnas. Sagedased olid naabritevahelised konfliktid kortermajades, mille lahendamine ei ole otseselt politsei pädevuses.

Murekohaks oli koolilaste seas nutiseadmete kaudu solvava iseloomuga informatsiooni levitamine, samuti ka omaniku loata piltide tegemine/jagamine ning e-sigareti tarvitamine. Koostöö Maardu linna korrakaitseüksusega sujus ladusalt. Ühiselt korraldati mitu liiklusalast tegevust: kontrolliti keelualas sõitvaid raskeveokeid, parkimisrikkumisi ja pimedal ajal jagati helkureid. Linnavalitsuses keerulises olukorras perede ja laste toetamiseks ja suunamiseks loodud komisjoni töö vajab aga nende hinnangul tõhustamist.

Detailplaneeringud

Kiideti heaks Rajaniidu põik 2 kinnisasja, Ringi tn 12 ning Kütte tn 29b asuva reformimata riigimaa ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine. Samuti tunnistati osaliselt kehtetuks Soosaare II ja Nurme III maaüksuse detailplaneering.

Lühidalt

Moodustati valimiskomisjon. Käesoleva aasta investeeringute teostamiseks kiideti heaks kuni kahe miljoni euro väärtuses laenu võtmine.

Ailar Lyra

Maardu Linnavolikogu esimees