Planeeringute info

Kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/detailplaneeringud või vastuvõtuaegadel (E 15.30-17.00, N 9.00-13.00) Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu; linnavalitsus@maardu.ee, 6060729, 6060731.

Vana-Narva mnt 5 ja 5b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Vana-Narva mnt 5 ja 5b kinnistute ja lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 07.02.2024 korraldusega nr 83. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ümberkruntida krundid, muuta kruntide sihtotstarvete osakaalu, määrata kinnistutele ehitusõigused ja hoonestustingimused äri- ja tootmishoonetele, lahendada juurdepääsude, tehnovõrkude ning haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,2 ha.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku kohaselt soovitakse ette näha ehitusõigus äri- ja tootmishoonetele. Täpsed hoonestusmahud ja lahendus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Täiendavate uuringute koostamise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.