Vladimir Arhipov: „Tulevik on meie kasvava põlvkonna kätes, seega teeme kõik endast oleneva, et lastel oleks meie linnas hea elada!“

Väljakujunenud traditsiooni kohaselt käsitleme jaanuari intervjuus linna käesoleva aasta plaane. Härra linnapea, millised on 2024. aastal Maardu Linnavalitsuse töö kõige olulisemad tegevusvaldkonnad?

Selle aasta plaanides on meil palju erinevaid töövaldkondi, kuid nimetades olulisemad, siis suurimaks nii tööde mahult kui investeeringute kohapealt kujuneb veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademekanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimise projekt Ringi tänavast (Maardu Gümnaasiumi piirkonnas) kuni Haigla tänavani ulatuvas linnaosas. Projekt viiakse täielikult ellu 2024. aastal. See sisaldab ka Ringi tänava remonti ehk tee katmist asfaldiga.

Vajadus selle projekti järgi on olnud juba ammu. Kuigi meie linna veevarustussüsteem on heas seisukorras, siis tuleb tunnistada, et sademevee ärajuhtimise süsteem vajab renoveerimist. Praegu on selle süsteemi rekonstrueerimiseks kõige soodsam hetk, sest nüüd on võimalik saada rahastust Euroopa Liidu fondide vahenditest, sellist võimalust varem ei esinenud. Ei oleks mõistlik keelduda Euroopa poolt eraldatud rahast, sest lähitulevikus peaksime selle projektiga niikuinii ette võtma, kuid siis juba täielikult omal kulul.

Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu ja meie munitsipaalettevõtte Maardu Vesi AS toel. Kolm ja pool miljonit eurot eraldab EL ja veel pool miljonit eurot tuleb meie eelarvevahenditest. Tegemist on linna selle aasta suurima investeeringuga.

Teiste linna jaoks mitte vähem oluliste projektide seast tooksin välja koolimajade renoveerimise. Tänavu on eelarves Kallavere Keskkooli koolimaja suure hoone renoveerimiseks eraldatud 200 000 eurot ja väikese maja jaoks 80 000 eurot. Maardu Gümnaasiumile, kus on plaanis ka kommunikatsioonide renoveerimine, eraldame 200 000 eurot. Lisaks kaalume gümnaasiumi fassaadi uuendamise võimalusi, et parandada hoone välimust. Nii viiakse järk-järgult kõik Maardu linna koolid nõutud standarditega vastavusesse, et õpilased omandaksid teadmisi kaasaegsetes, ilusates, soojades ja turvalistes koolides.

Lisaks haridusasutuste füüsilise keskkonna parandamisele on oluline ka inimeste heaolu, nende elatustaseme tõstmine, sealhulgas sotsiaalsfääri arendamise kaudu. Kas eelarves on arvestatud lasterikaste perede ja puudega lapsi kasvatavate perede toetuste tõusuga?

Maardu perede keerulist olukorda arvesse võttes, tõsteti 2024. aastal mitmeid toetusi, vaatamata linna mitte just kõige paremale rahalisele olukorrale. Selleks, et linnaeelarvesse laekuks rohkem vahendeid, otsustasime muuta toetuste maksmise tingimusi, nimelt alates 2024. aastast on kõik Maardu Linnavalitsuse poolt eraldatavad toetused seotud meie linna elanikuks registreerimisega. Ehk siis lapse eest toetuste saamiseks peavad tema mõlemad vanemad olema Maardu linna sisse kirjutatud. Võrdluseks varem oli toetusi võimalik saada ka siis kui vaid üks vanematest oli Maardu linna sisse kirjutatud. Leidsime, et see on ebaõiglane meie teiste laste suhtes, kelle mõlemad vanemad on meie linna sisse kirjutatud. Seetõttu võimalus saada mistahes toetust, näiteks koolitoetust, lasterikaste perede toetust või lasteaiatasu soodustust, on nüüd otseselt seotud mõlema vanema registreerimisega Maardu linna elanikuks.

Elukalliduse tõusu tõttu vajavad väärikas eas inimesed samuti täiendavat sotsiaalset tuge. Kas Maardu eakatel elanikel on lootust saada suuremat abi nii toetuste kui pakutavate teenuste näol? Mis on neile ettenähtud?

Püüame alati oma eakaid elanikke meeles pidada ja nende eest hoolitseda. Kui varem oli sünnipäevatoetus 70 eurot, siis nüüd on see tõusnud 85 euroni ning 2025. aastal tõstame toetuse 100 euroni. Ravimihüvitise (110 eurot) maksmine ei piirdu enam lühikese perioodiga, vaid nüüd on hüvitist võimalik taotleda aastaringselt. Abivahendite ostmiseks eraldatakse tänavu 160 eurot inimese kohta aastas. Lisaks on vanemaealiste inimeste jaoks, kellel on raske igapäevaelus iseseisvalt toime tulla, laiendatud koduteenuse saamise võimalusi. Toetuste ja teenuste kohta saab lisateavet meie sotsiaaltöötajatelt.

Tulumaks on linnaeelarve kõige olulisem komponent. Härra linnapea, millised on Teie ootused tulumaksu laekumisele käesoleval aastal?

Olukord nii riigis kui ka maailmas on keeruline, mistõttu olla väga optimistlik maksude laekumise osas meie eelarvesse on kahjuks väga raske. Nüüd on kasutusele võetud uus tulumaksusüsteem ja ka uus maamaksusüsteem, mille osas mul pole positiivseid ootusi. Riik tõstis veidi kohalikule omavalitsusele minevat tulumaksu protsenti, leides, et nende vahenditega saab omavalitsus katta kõik oma kulud. Olen selles suhtes skeptiline ja näen, et omavalitsusele langeb lisakoormus, sest seni eakate kodus hooldamiseks ja hooldekodude kulude katteks eraldatud sihtotstarbelisi vahendeid enam ei laeku. Valitsus leiab, et need kulud saame katta tulumaksu arvelt, kuid tulumaksu laekumise dünaamika näitab, et ootused, mis Rahandusministeeriumil on, ei pruugi igas omavalitsuses realiseeruda. Seda kinnitas tulumaksu laekumine 2023. aastal, mil meie eelarvesse laekus vähem maksuvahendeid kui seda prognoosisime mitte ainult meie, vaid ka Rahandusministeerium.

Tulumaksu laekumisest rääkides tahaks Maardu elanikele veel kord meelde tuletada, et linnavalitsuse tegevus sõltub maksude laekumisest linnaeelarvesse. Mida rohkem inimesi on linna sisse kirjutatud, seda rohkem laekub makse ehk seda rohkem on võimalusi täita kõiki linna õlule pandud kohustusi, sealhulgas abistada abivajajaid, vanureid ja lastega peresid. Seetõttu kutsun inimesi üles end Maardu linna registreerima, tuues sellega maksulaekumised just meie linna.

Arvan, et saame loomulikult kõikide meile usaldatud ülesannetega hakkama, kuid lisaraha kindlasti oodata ei ole ning 2024. aasta eelarves on vahendid jaotatud nii, et need kataks kõik vajalikud kohustused, sealhulgas palgad, sotsiaalabiks, haridusasutuste ülalpidamiseks ja lastespordi arendamiseks ettenähtud kulud, aga ka muud väljaminekud. Kõik linna arenguga seotud investeeringud – teedeehitus, koolide renoveerimine, kommunikatsioonide vahetamine ja remont tulevad krediidivahenditest, ilma milleta on praegustes tingimustes linnal lihtsalt võimatu areneda.

Vaatamata kõikidele ette tulevatele raskustele ei saa mainimata jätta, et linna heakord läheb üha paremaks. Mida jätkuvalt tehakse, et Maardu atraktiivse ja kiiresti areneva linna kuvand säiliks?

Kõige vajalikumad tööd linnakeskkonna arendamiseks jätkuvad, sest ka majanduslikult rasketel aegadel töötame tuleviku nimel ja tulevik on meie kasvava põlvkonna kätes, seega teeme kõik endast oleneva, et lastel oleks meie linnas hea elada. Siinkohal on meie koolimajade renoveerimine väga oluline. Iga uus inimene, kes Maardusse elama asub, vaatab ennekõike seda, millisesse lasteaeda või kooli tema laps läheb. Kui meie lasteaedades on olukord päris hea, siis koolid vajavad investeeringuid, mida me ka jõudumööda teeme.

Loomulikult määrab linnakeskkonda linna peatänav ja keskväljaku olemasolu – me töötame ka selles suunas. Praegu käib parima avaliku linnaruumi kujundamise ideekonkurss, mis hõlmab ala Kellamäe pargist kuni Maxima XX kaupluse juures asuva ristmikuni, sealhulgas Maardu Vaba Aja Keskuse juures asuvat purskkaevu. Kogu see ala on kavas muuta keskväljakuks.

Sellega seoses kutsun meie linna elanikke 30. jaanuaril kell 18.00 Maardu Vaba Aja Keskusesse, et arutada, millisena soovivad linnaelanikud meie peatänavat ja linna keskväljakut tulevikus näha.

Eelarvet investeeringute osas uurides võib näha märkimisväärseid kulutusi – ligi 700 000 eurot pargialade, laste mängu- ja spordiväljakute heakorrastamiseks ja rajamiseks ning muudeks projektideks. Nimetasite just ühte projekti, mis on seotud Maardu linna uue keskuse loomisega. Lisaks sellele äratab huvi eelarves märgitud ebatavalise nimega projekt „Tark linn”. Palun rääkige meile sellest lähemalt.

See projekt on seotud meie Loode pargi rajamisega, mis asub Kellamäe tänava ja osaliselt Veeru tänava kõrval. Antud pargi projekt kannab nime „Tark linn“ eelkõige seetõttu, et pargi rajamisel võetakse kasutusele kaasaegseid tehnoloogiaid, mis võimaldavad pargi perimeetrisse kogunenud sademevett suunata maapinna ja mere asemel hoopis purskkaevu või mõne muu pargirajatise töösse. Lisaks on kaasaegseid tehnoloogiaid plaanis kasutada ka Loode pargi territooriumil asuva tiigi puhul. Projekti raames kaalutakse nii tiigi laiendamise kui ka selle ümber puhkeala loomise võimalusi. Tulevase Loode pargi projekti elluviimine toimub meie eelarveliste vahendite ja Euroopa Liidu rahastuse toel, tänu millele on kerkib aasta-kahe pärast Maardu linna veel üks kaunis park.

Viimase paari aasta jooksul on ka Muuga arendamiseks palju ära tehtud. Milliseid ümberkorraldusi on 2024. aastal selles piirkonnas kavas teha?

Teeme väga tihedat koostööd Muuga linnaosa kogukonnaga, kodanikuühendusega Muuga Selts – aitäh neile koostöö eest. Koostöö raames uurime, mida on vaja lähiaastatel ära teha, et see meie linna kaunis ja maaliline kant areneks.

Piirkonna elanike arvamustega tutvudes mõistsime, et on vaja ehitada kogukonnamaja ja hoone peaks olema multifunktsionaalne. Taas kasvavad järjekorrad lasteaeda, mis tähendab, et ehitada on vaja uus lasteaed ja algkool. Ettevalmistused nende ehitiste projekteerimiseks on praegu täies hoos. Usun, et juba lähiajal rõõmustavad Muuga elanikud värskelt valminud ühiskondlike hoonete üle.

Muuga tänavu kavandatud projektide hulgas võib nimetada järgnevaid: rulapargi rajamine; madalseiklusraja rajamine, mille poolt hääletasid Muuga elanikud ideekonkursi „Kodulinn kaunimaks” raames; algkooli ja kogukonnamaja projekteerimise ettevalmistamine; Muuga viimaste tänavate, Maltsa tee ja Maltsa põik, valgustuste renoveerimise lõpuleviimine; ja nagu ka eelmistelgi aastatel Muugal toimuvate kohalikule kogukonnale suunatud ürituste finantseerimine.

Lisaks eelnimetatud projektidele tehakse Vana-Narva maanteel korda väga suur ettevõtete juurde viiv teelõik, millel puudub valgustus ja jalakäijate tee. Jutt käib Nurmevälja tänavast. Me tegeleme selle tänava projekteerimisega ja loodame, et  Euroopa projekteerimisvahendite kaasamise abil saame selle tänava valmis 2025. aasta lõpuks.

Loomulikult avaldavad kõik need projektid lõppkokkuvõttes positiivset mõju Muuga piirkonna arengule ja Muuga kogukonna elule.

Teeremont on oluline kohaliku omavalitsuse ülesanne ja suur kuluallikas. Milliseid linnaosi puudutab 2024. aasta teedeehitus või remont?

Kohalik omavalitsus ei saa tegemata jätta teedeehitustöid, mistõttu tehakse jooksval aastal nii tänavate asfalteerimist kui ka tänavakatte tugevdamist, selleks on linnaeelarves ette nähtud üle 965 000 euro. Tänavakatte tugevdamise töid tehakse Kallavere piirkonnas, Muugal, Järveäärses rajoonis ja Vana-Narva maanteel. 2024. aastal saab Ringi tänav täielikult asfalteeritud.

Üks peamisi ja investeeringute mõttes väga olulisi projekte on parkla rajamine Veeru tänavale – see hõlmab 14. ja 16. maja. Tänu väljaehitatud parklale lisandub 71 parkimiskohta, mis leevendab parkimisprobleemi kogu põhjakvartalis. Praegu on seal parkimine väga ebamugav ja parkimiskohti napib. Eelarves ettenähtud 100 000 euro suurune investeering aitab lahendada seda põhjakvartali elanike teravat probleemi.

Härra linnapea, tänan Teid intervjuu eest ja loodan, et 2024. aasta kujuneb edukaks nii linnale kui ka igale selle elanikule.

Loodan, et nii läheb. Tahan tänada Maardu elanikke, oma kolleege ja kõiki, kes töötavad linna heaks, tuues kasu oma töö ja heade ideedega. Olen väga tänulik teile, kallid elanikud, ja teile, kolleegid linnavalitsusest ja linnavolikogust, meie eduka koostöö eest. Ma usun Maardusse, usun maardulastesse ja olen kindel, et üheskoos ületame kõik raskused, väljudes edukalt praegusest globaalsest kriisist. Peale talve tuleb alati kevad ja päike hakkab veel eredamalt paistma. Paistku päike alati meie armsale linnale! Soovin, et päike paistaks igaühele teist, soojendades teie ja teie lähedaste südameid. Head uut 2024. aastat, mida püüame elada tervena ja ilma kaotusteta, ehitades armastuse ja lootusega meie tulevikulinna! Kõike kõige paremat teile!