Planeeringute info

Kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega ja projekteerimistingimustega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/detailplaneeringud või eelneva kokkuleppe alusel Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu; linnavalitsus@maardu.ee, 6060729, 6060731.

Käspre kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Käspre kinnistu ja lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 27.12.2022 korraldusega nr 737. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata kinnistule ehitusõigus korterelamute püstitamiseks, määrata tehnovõrkude liitumispunktide asukohad, parkimise põhimõtteline korraldamine ja juurdepääsude määramine, vajadusel määrata sõiduteede või kõnniteede avalik kasutamine, määrata haljastuse ja heakorra lahenduse põhimõtted, seada keskkonnaalased tingimused ning määrata servituutide vajadus ja ulatus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,5 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Maardu linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga kavandatakse kolm korterelamu maa krunti,  seitsme korterelamu ehitamiseks. Krundile on ette nähtud ehitusõigus kuni seitsmele hoonele maksimaalse ehitisealuse pinnaga kuni 1600 m2, kuni 6 korrust. Krundi haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 30%.

Maardu Linnavalitsus võttis Käspre kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastu 27.12.2023 korraldusega nr 828. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.02.2024 kuni 14.02.2024. Avaliku väljapaneku ajal on kõigil võimalik esitada detailplaneeringu osas oma seisukoht linnavalitsus@maardu.ee või posti teel: Maardu Linnavalitsus, planeerimis- ja majandusosakond, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu. Avalik arutelu toimub 04.03.2024 kell 16.00 Maardu Linnavalitsuse suures saalis.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee/et/kaspre-kinnistu-ja-lahiala-detailplaneering või vastuvõtuaegadel Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonnas.

Vana-Hindreku kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja avalik väljapanek

Vana-Hindreku kinnistu ja lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 13.06.2023 korraldusega nr 374. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on praegune sihtotstarbeta maa kinnistu jagada üheks äri- ja/või tootmismaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks ning määrata moodustatavale äri- ja/või tootmismaa krundile ehitusõigus kuni 3-korruseliste äri ja/või tootmishoonete ehitamiseks. Ühtlasi määrata detailplaneeringus üldised maakasutustingimused, heakorrastuse, haljastuse, parkimise, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,1 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Maardu linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse jagada kinnistu kaheks krundiks ning ette näha ehitusõigus äri- ja tootmishoonetele. Detailplaneeringuga kavandatakse jagada üheks äri- ja/või tootmismaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks. Äri- ja/või tootmismaa krundile on kavandatud ehitusõigus kuni kolmele kuni kolmekorruselisele äri- ja/või tootmishoone ehitamiseks. Krundile on ette nähtud ehitusõigus äri- ja/või tootmishoonetele maksimaalse ehitisealuse pinnaga kuni 4650 m2, kõrgusega kuni 18 m. Krundi haljastatav/looduslikuna säiliv osa on 20%, millest osa kõrghaljastatakse.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.02.2024 kuni 14.02.2024. Avaliku väljapaneku ajal on kõigil võimalik esitada detailplaneeringu osas oma seisukoht linnavalitsus@maardu.ee või posti teel: Maardu Linnavalitsus, planeerimis- ja majandusosakond, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu. Avalik arutelu toimub 19.02.2024 kell 16.00 Maardu Linnavalitsuse suures saalis.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee/vana-hindreku-kinnistu-ja-lahiala-detailplaneering või vastuvõtuaegadel Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonnas.

Viljapuu pst 49 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 11.01.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Viljapuu pst 49 kinnistule aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik laiendada olemasolevat aiamaja.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 06.02.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Huulheina tee 30 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 05.01.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Huulheina tee 30 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik laiendada ja ümberehitada olemasoleva aiamaja ja ehitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 06.02.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Paelrohu tee 49 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 18.12.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Paelrohu tee 49 kinnistul asuva hoone ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik laiendada olemasolevat aiamaja.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 06.02.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Tõlviku tee 39 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 18.12.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Tõlviku tee 39 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik, lammutada olemasoleva aiamaja ja püstitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 06.02.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee  või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Raudkivi tn 13 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 28.11.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Raudkivi tn 13 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Kinnistu omanik soovib lammutada olemasoleva aiamaja ja püstitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 06.02.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linnakodulehel.

Haugi tn 18 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 11.10.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Haugi tn 18 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Kinnistu omanik soovib lammutada olemasoleva aiamaja ja püstitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 06.02.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Võhumõõga tee 12 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 22.09.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Võhumõõga tee 12 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Kinnistu omanik soovib lammutada olemasoleva aiamaja ja püstitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 06.02.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Tõlviku tee 32 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 28.11.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Tõlviku tee 32 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Kinnistu omanik soovib lammutada olemasoleva aiamaja ja kasvuhoone ning püstitada kinnistule uue üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 06.02.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.