Koolivõrgu kohandaminse peamine eesmärk – kõikide õpilaste hariduskvaliteedi tõstmine

Eesti haridussüsteemi ootavad lähiaastatel ees suured muutused. Alates 1. septembrist 2024 lähevad kõik 1. ja 4. klassi õpilased üle eesti õppekeelele. 2030. aastaks toimub õppetöö kõigis munitsipaalkoolides eesti keeles. Õppeasutused on juba alustanud ettevalmistusi üleminekuks: toimuvad eesti keele kursused õpetajatele, töötatakse välja uusi õppekavu, lisatakse eesti keeles toimuvate tundide arv, valitakse sobivaid õppematerjale.

Haridusministeerium on võtnud ülesandeks koolivõrgu korrastamise raames vähendada koolide arvu gümnaasiumiastmes. Koolivõrgu ümberkorraldamine on üks peamisi riikliku programmi hariduse arendamise ülesandeid kuni 2035. aastani. Arengukava kohaselt võtab gümnaasiumihariduse korraldamise eest vastutuse riik. See tähendab, et gümnaasiumihariduse korraldamine jääb riigi õlule ning kvaliteetse põhihariduse andmise eest vastutavad jätkuvalt kohalikud omavalitsused. Riigikontrolli analüüsides, arengukavades ja hariduse kvaliteedi analüüsides räägitakse korduvalt, et omavalitsustel on vaja oma koolisüsteem üle vaadata, see korda teha ja ressursse kõige ratsionaalsemalt jaotada. Üks peamisi samme selles suunas on gümnaasiumiastmete sulgemine koolides, kus on õpilaste arv väike.

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on tagada linna sissekirjutatud õpilastele võimalus hariduse omandamiseks. Maardu linnas on kolm üldhariduskooli: Kallavere Keskkool, Maardu Gümnaasium ja Maardu Põhikool. Kokku õpib neis 2023/2024. õppeaastal 1725 õpilast, kellest 314 on gümnaasiumiõpilased.

Praegu õpib Kallavere Keskkooli gümnaasiumi klassides 32 õpilast, kellest vaid 6 õpilast on registreeritud Maardu linna (neist kolm õpib 10. ja kolm 11. klassis). Positiivne on muidugi see, et Kallavere Keskkooli vastu tunnevad huvi ka teiste omavalitsuste elanikud. Lahtiseks jääb aga küsimus – kui põhjendatud ja otstarbekas on kulutada 81% kogu kooli gümnaasiumiosa eelarvest õpilastele, kes pole meie linna sisse kirjutatud? Haridusministeeriumi hinnangul ei ole alla 100 õpilasega gümnaasiumide ülalpidamine mõistlik, kuna ohus on paljud tegurid – alates riikliku õppekava nõuete täitmisest ja õpetajate palga suurusest kuni õpilaste teadmiste taseme ja hariduse kvaliteedini. Kahjuks on Kallavere Keskkooli gümnaasiumiastme õpilaste arv alates 2015. aastast kõikunud neljast õpilasest kuni 32 õpilaseni. Keskmine õpilaste arv klassis on jäänud vahemikku kaks kuni 11 õpilast. Hetkel on Kallavere Keskkooli e-gümnaasiumi 10. klassi nimekirjas 20 õpilast, kellest vaid kolm on Maardu linna elanikud.

Vähese õpilaste arvuga gümnaasiumid ei anna kahjuks piisavalt võimalusi kvaliteetse ja mitmekülgse hariduse saamiseks. Sellest annavad tunnistust nii haridusministeeriumi aruanded kui ka mitte väga head eksamitulemused – meie väiksemas gümnaasiumis on gümnaasiumiklasside lõpetajate tulemused matemaatikas juba pikki aastaid riigi keskmisest kaks korda madalamad, eesti keele eksami tulemuste tase jääb samuti ligi poolteist korda alla Eesti keskmisele. Tingimustes, kus klassis on 6-10 õpilast ja õpe toimub e-õppe vormis, on keeruline rääkida sotsialiseerumisest ning suhtlemise ja sotsiaalsete oskuste arendamisest, kuid need on samuti õppekava olulised eesmärgid. Riikliku õppekava järgi on gümnaasiumiklassides vaja õpilastele pakkuda valikainete loetelu. Suur õpilaste arv võimaldab pakkuda suuremat mitmekesisust õppeainetes, arvestades seejuures õpilaste vajadusi ja huve. Samal ajal koolides, kus on vähem gümnasiste, on selliseid võimalusi oluliselt vähem.

Hetkel toimub õppetöö Kallavere Keskkoolis eranditult kaugõppes. Õpilastel on võimalus käia koolis konsultatsioonides, kuid seda võimalust kasutatakse üliharva ja väga väike hulk õpilasi. Iga õpilane otsustab ise, millal ja millises mahus ülesandeid täita ja õppematerjale õppida. Sellist õppesüsteemi kasutab Eestis näiteks erakool Audentes, kuid seal maksab iga õpilane oma hariduse eest igakuiselt ise. Kallavere Keskkooli õpilaste puhul kannab õppekulu suures osas kohalik omavalitsus, kasutades selleks linnaelanike makstud makse.

Kallavere kool, seda nii põhi- kui keskkoolina, on aastakümneid õpetanud eesti keeles sadu Maardu õpilasi. Lisaks keeleõppele on tutvustatud, säilitatud ja edasi kantud Eesti kultuuritraditsioone. Sellest on osa saanud nii eesti kodukeelega õpilased kui ka need, kelle emakeeleks on mõni muu keel. Viimastel aastatel on kool ülelinnaliselt eest vedanud näiteks laulukonkurssi „Maarduvisioon” ja haridusasutuste kogupereüritust „Talve võlumaa“. Kõigile linna lastele vaatamiseks lavastati 2023. aastal muusikal „Lotte jõuluime“.  Lisaks algatatud uutele eestikeelsetele üritustele on koolis alati olnud au sees Eesti riiklike ja rahvakalendri tähtpäevade tähistamine. Osaletud on Harjumaa põlvkondadepeol ning üleriigilistel laulu- ja tantsupidudel. Samas tuleb nentida, et gümnasistide osalus koolielus, sh traditsioonilistele ürituste läbiviimisel, on viimastel aastatel väga kõrvaliseks jäänud. Suuresti e-õppe vormi kasutades on see olnud ka asjade loomulik käik.

Eesti kultuuritraditsioone on kogu Kallavere kooli eksisteerimise aja edasi kantud olenemata sellest, kas tegu on olnud põhi- või keskkooliga. Põhikooliks olemine ei vähendaks Kallavere kooli rolli eestikeelsuse ja -meelsuse kandjana. Kool saaks jätkuvalt olla Maardu linna mitmekultuurilises keskkonnas eestikeelne haridus- ja kogukonnakeskus.

Üldhariduskoolide, sh gümnaasiumide võrgu korrastamise protsess on kestnud juba aastaid. Riigikontrolli seisukoht gümnaasiumiastme ümberkorraldamise küsimuses on järgmine: „Koolivõrk peab arenema vastavalt õpilaste arvu ja asukoha muutumisele“ (Riigikontrolli aruanne Riigikogule, 2022). Aastast aastasse ei jätku Kallavere Keskkooli gümnaasiumiastme ülalpidamiseks riiklikust finantseerimisest eraldatud vahendeid kõigi haridusvajaduste katmiseks. Gümnaasiumiklasside töö võimaldamiseks kasutatakse osa põhikooli astme ja ka erivajadustega laste õppeks ette nähtud rahast. Samas eraldab enamiku lisavahenditest kohalik omavalitsus. Gümnaasiumiklasside ülalpidamiseks kulus 2023. aastal 162 337 eurot, millest riik eraldas 71 109 eurot ning linn lisas 91 228 eurot. Tasub mainida, et jutt käib ainult gümnaasiumiklassides töötavate õpetajate palgakuludest. Kui liita kõik kuluartiklid, on summa, mille linn kooli ülalpidamisse panustab, veelgi suurem.

Maardu Linnavalitsus plaanib järgmisel õppeaastal lõpetada Kallavere Keskkooli gümnaasiumiastme töö. Gümnaasiumiklasside õpilastele antakse võimalus oma koolis õpinguid lõpetada. Praktikas tähendaks see, et alates 1. septembrist 2024 ei toimu enam vastuvõttu Kallavere Keskkoolis 10. klassi  ning kõik gümnaasiumiastme õpilased, kes on koolis juba õpinguid alustanud, saavad need lõpuni viia.

Kallavere Keskkooli gümnaasiumiastme sulgemise eesmärk on põhihariduse omandamise võimaluste ja õppekvaliteedi parandamine. Gümnaasiumiastme sulgemise tulemusena vabanevaid vahendeid saab suunata õpikeskkonna parandamiseks, kvalifitseeritud õpetajate leidmiseks, uute huviringide loomiseks, mis aitab tõsta 1.–9. klassi õpilaste õppekvaliteeti.

Kallavere Keskkooli gümnaasiumiaste pole aga ainus võimalus Maardus eestikeelset keskharidust omandada. Kõigil, kes soovivad õppida sajaprotsendilises mahus eesti keeles, on see võimalus endiselt olemas, sest linnas töötab Maardu Gümnaasium, mis pakub õpilastele võimalust õppida täielikult eesti keeles nii päevases kui ka õhtuses osakonnas. Sel õppeaastal on koolis üks 100%ne eestikeelne klass igas gümnaasiumiastme paralleelis ning 2024/2025. õppeaastal avab Maardu Gümnaasium kaks täielikult eestikeelse õppega 10. klassi. Õhtune osakond annab samuti võimaluse õppida eesti keeles, arvestades iga õppija individuaalseid vajadusi – distantsõpe, osaõpe jne. Maardu Gümnaasiumis saavad gümnasistid valida ka mitmesuguseid valikaineid. Mõned neist: astronoomia, esmaabi, arhitektuur, disain, kokandus, pagar-kondiiter, ettevõtlus ja majandus, autojuhtimine. Olenevalt klassist on õpilastel kogu gümnaasiumis õppimise ajal võimalus valida 71–83 lisatundi.

Kõikide linna koolide õpilaste hariduse kvaliteedi tõstmine peab olema meie põhieesmärk ja selleks on Maardu linnal vaja ümber korraldada oma koolivõrk. Gümnaasiumiastme sulgemine Kallavere Keskkoolis võimaldab optimeerida haridusressursse, tõsta hariduse kvaliteeti ja luua koolis tõhusam õpikeskkond, kaasaegsed õppekavad, kaasata kvalifitseeritud õpetajaid ning veelgi tõhusamalt edendada iga õpilase isiksuslikku ja sotsiaalset arengut.

Sealjuures suudab kool säilitada oma identiteedi ja kirjutada uue eduloo, milles on ruumi loovusele, uuendusmeelsusele ja inspireerivatele haridustavadele. Usume, et suurepärane kogenud õpetajate ja teadmishimuliste õpilaste meeskond säilitab linna toel kõik traditsioonid ja väärtused, mis on kooli eriliseks teinud. Täname kooli meeskonda pühendunud töö eest, oleme kindlad, et Kallavere kooli tulevik on sama helge ja edukas kui tema minevik.

Aurika Sin

Maardu abilinnapea haridusvaldkonnas