Lastekaitse Liidu programm „Kiusamisest vabaks!“ tegutseb Maardu Gümnaasiumis

Maardu Gümnaasiumi õpetajad koolitusel „Kiusamisest vabaks!“

Juba 2019. aastast rakendatakse Maardu Gümnaasiumis Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vabaks“. Programmi tunneb ära selle sümboli Sõber Karu järgi. See programm töötati välja Roskilde Ülikooli teadlaste poolt, kellele andis initsiatiivi Taani kroonprintsessi Mary, kes omakorda sai inspiratsiooni Austraalia programmist Better Buddies. Sellega liitunud haridusasutused, sealhulgas kõik juhtkonnaliikmed, õpetajad ja teised töötajad, juhinduvad väärtustest, põhimõtetest ja töökorraldusest, mis:

 • toetavad positiivset käitumist ja taunivad mistahes kiusamist nii haridusasutuses, peredes kui kogukonnas;
 • kujundavad väärtuskasvatust ja toetavad lapsi ning seda lähtudes põhiväärtustest ehk sallivusest, hoolivusest, austusest ja julgusest;
 • tugevdavad nii õpilaste kui töötajate seas rühma vaimu ning hoiavad au sees heaks kaaslaseks olemist;
 • õpetavad lastele sotsiaalseid oskuseid ja kujundavad positiivseid käitumismudeleid;
 • vähendavad kiusamise korral passiivsete pealtvaatajate osakaalu ja tõstavad aktiivsete sekkujate rolli;
 • tagavad aktiivset ja süstemaatilist osalemist tegevustes, mis on suunatud kiusamise ennetamisele, sh töörühmas ja „Kiusamisest vabaks!“ koolitustel ja teabepäevadel.

Maardu Gümnaasiumis hoiame aasta läbi fookuses koolirahu põhimõtteid, tehes seda läbi temaatiliste ürituste korraldamise, mis aitavad fookuses hoida koolirahu põhimõtteid. Üheks selliseks ürituseks on rahvusvahelise rahupäeva tähistamine 21. septembril. Sellel korral aitasid suuremad lapsed juhendada väiksemaid rahutuvide voltimisel, õpetajad koostasid lastega klassirahu retsepte, gruppides arutati rahu olemust nii koolis kui klassis ning räägiti ka igaühe sisemisest rahust.

Meie koolis toimus lasteetendus „Sõber Karu on nüüd Eestis“, mille kohta ilmus põnev artikkel ajakirjas „Märka last“. Selles õpetlikus ja kaasahaaravas loos põimuvad oskuslikult programmi „Kiusamisest vabaks!“ materjalid, mida ka päriselt kasutatakse programmiga liitunud koolieelsetes haridusasutuses ja üldhariduskoolides. Lasteetenduse käigus, nagu ka programmi „Kiusamisest vabaks!“ rakendamisel haridusasutustes, levitatakse sõnumeid hea kaaslase mõistest, enese emotsioonide teadvustamise ja juhtimise vajadusest ning üldinimlike väärtuste tähtsusest inimese elus.

Lavastuse idee autoriks ja programmi „Kiusamisest vabaks!“ koordinaator Maardu Gümnaasiumis on Erika Tiganik. Etendus lavastati suurepäraselt sama kooli teatrihuviringis Esenia Antropova juhendamisel. Eestikeelset versiooni dubleerivad Pirita Majandusgümnaasiumi ja Järveküla Kooli õpilased.

Etenduses on kasutatud selliseid „Kiusamisest vabaks!“ metoodilisi võtteid nagu kohanemisharjutused, hea puudutuse metoodika, emotsioonide plakatid tunnete teadvustamiseks, märgi „Stopp!“ kasutamine kiusamise peatamiseks, nelja põhiväärtuse läbimängimine ja kokkulepete sõlmimine grupis. Ühtekuuluvustunnet ja koosolemisrõõmu pakuvad laulud ja tantsud.

Programmi traditsiooni jätkamiseks toimus meie koolis 24.-25. oktoobril õpetajate koolitus “Kiusamisest vabaks!”, kus arutati teemasid, miks, millal ja kuidas saab iga koolis töötav spetsialist aidata sellise käitumiskultuuri arendamisel, mis põhineb vastastikusel austusel, hoolivusel, sallivusel ja julgusel. Kohtumise eesmärk oli rõhutada süstemaatilise ennetustöö olulisust, arendada sotsiaalseid-emotsionaalseid oskusi ja üldinimlikke väärtusi ning tagada igale lapsele ühtekuuluvustunnet ja koosolemisrõõmu. Me täname programmi koordinaatorit Alesandra Avajõe-Põld ja assistenti Anastasija Minovat selle koolituse eest.

Lõpetuseks üleskutse lapsevanematele:

Lapsed vajavad positiivseks arenguks häid kaaslasi ja kiusamisvaba elu. Me ennetame tekkivaid probleeme, kui õpetame lastele maast madalast, et iga inimesega ei saa olla parim sõber, kuid alati võib olla teisele hea kaaslane. Üldiselt arvatakse, et kiusamise põhjused peituvad kiusatavas või kiusajas. Uuringute alusel ei tulene kiusamine lapse omadustest või käitumisest, vaid laste soovimatusest kiita heaks teiste erinevusi. Seetõttu ei teki väärtustele põhinevat käitumiskultuuri. Positiivse hoiakuga lastekollektiivis on sallivuse ja austuse tase nii kõrge, et ei tehta vahet, mis on kellegi nimi, milline on iseloom, milliseid riideid keegi kannab või kuidas välja näeb.

Positiivses grupis mõistavad lapsed, et igaühel on rühmas oma koht ja panus omavahelisesse heaollu.

Teete oma lapse jaoks midagi väga positiivset, kui aitate tal luua teiste inimestega häid suhteid. Kiusamist aitate ennetada, kui toetate rühmavaimu, häid suhteid ning julgustate hoolima ja teiste eest välja astuma, seda eriti juhul kui laps märkab tõrjumist või norimist.

Programm „Kiusamisest vabaks!“ on koondanud kokku seitse nõuannet, kuidas lapsevanemana kaasa aidata, et kõik lapsed, ka teie enda omad, tunneksid ennast kaaslaste seas kindlalt:

 1. julgustage oma last koolis ja vabal ajal mängima erinevate kaaslastega;
 2. olge teiste laste, nende vanemate ja õpetajatega suheldes viisakad ning ärge rääkige neist halvasti;
 3. looge oluliste sündmuste tähistamiseks hea tava;
 4. julgustage oma last toetama ja kaitsma neid kaaslasi, kes end ise kaitsta ei suuda;
 5. osalege oma lapse digitaalses elus;
 6. rääkige oma lapsega ja toetage teda, eriti kui ta tunneb end kurvana;
 7. olge avatud ja toetav kuulaja, mil teised vanemad räägivad oma laste probleemidest.

Kiusuvaba elu soovib „Kiusamisest vabaks!“ meeskond!

Matthias Vanamb

Maardu Gümnaasiumi arendusjuht