Kõik tekkinud jäätmed tahavad pääseda õigesse kohta, et saada uue hingamise

Selline vaatepilt on Maardu linnas kahjuks igapäevane. Selle lahendamiseks saame ühiselt õigesti jäätmeid sorteerida.

Üks heategu keskkonna jaoks on kindlasti prügi sorteerimine, sest nii on võimalik prügist uusi asju toota ehk materjale taaskasutada. Oma tegevuse ja tarbimisega tekitame juurde pakendeid, bio-, paber- ja olmejäätmeid, samuti tekib kodumajapidamises suurjäätmeid, ohtlike jäätmeid ja ehitusjäätmeid.

Maardu linnas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olme- , bio- , paber- ja suurjäätmed, nende sorteerimiseks on igal korteriühistul olemas kõik võimalused ja ka vastavad mahutid, kuhu nende jäätmete paigutamine on kohustuslik.

Sorteeritud prügi on võimalik taaskasutada ja paremini käidelda, sest nii saab nendest enamuse suunata taaskasutusesse, tagades suurema panuse ümbritsevasse keskkonda. Kui jäätmeid ei sorteerita, siis on neid hiljem üksteisest eraldada ja taaskasutada pea võimatu. Seega jõuab suurem osa neist sorteerimata kujul segaolmejäätmete hulgas prügimäele või põletusahju. Prügimäele jõuavad ka esemed, mida saaks taaskasutada või ümber töödelda. Nii läheb raisku palju väärtuslikku materjali, millest oleks saanud toota uusi asju.

Riikliku jäätmepoliitika suund on, et sorteerimata olmejäätmed peavad muutuma kallimaks ja seda kordades. Selle eesmärgiks on inimeste korrektne prügi sorteerimine.

Suurjäätmed on Maardu linnas küll hõlmatud korraldatud jäätmeveoga ja neid võib kolmeks päevaks paigutada mahutite vahetusse lähedusse või prügimajja, kuid see meie linnapilti siiski ei kaunista. Seega on väga tervitatav, et iga inimene viiks need ise Muuga Jäätmejaama (Kaldase tee 6). Neid võetakse Maardu linna sissekirjutusega elanikelt tasuta vastu. Rohelised prügimajad ei ole kindlasti erinevate jäätmete ladustamiseks mõeldud. Kahjuks paigutavad Maardu linna elanikud sinna vahel väga erinevaid jäätmeid, nt ehitus- ja paberjäätmeid ning ohtlikke jäätmeid, mis aga ei ole lubatud ning selline tegevus võib lõppeda kopsaka trahviga. Prügimajade koristamiseks kasutatakse linna raha, mida saaks hoopis palju kasulikumalt ja vajalikumalt kulutada valdkondadele, millest rõõmu tunda.

Kutsume Teid üles hoidma oma linna korras, sorteerima prügi ja märkama, kui keegi viskab jäätmeid valesse kohta. Teeme kõik koos nii, et Maardu linn oleks jäätmete sorteerimisel teistele kohalikele omavalitsustele eeskujuks!

Maardu Linnavalitsus

Planeerimis- ja majandusosakond