Ehitus- ja planeerimisosakonna info

Kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/detailplaneeringud või vastuvõtuaegadel Maardu Linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu. Kontakt: linnavalitsus@maardu.ee, 6060729, 6060726.

Keemikute tn 45 ja 45a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Keemikute tn 45 ja 45 kinnistute ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 16.02.2017 korraldusega nr 112. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on uute kruntide moodustamine ja planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine korterelamute ning ärihoonete rajamiseks. Lisaks sätestatakse haljastuse, heakorrastuse ja parkimise põhimõtted, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude võimalikud asukohad, servituutide vajadus ning muud seadustest ja õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused. Detailplaneeringu ala suurus on ligikaudu 1,7 ha.

Krundile on ettenähtud ehitusõigus kuni kolmele korterelamule ja kuni kolmele ärihoonele maksimaalse ehitisealuse pinnaga 2300 m2, kõrgusega kuni 38 m. Elamukrundi haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 30%, ärimaa kruntidel vähemalt 15%.

Maardu Linnavalitsus võttis Keemikute tn 45 ja 45a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastu 20.09.2022 korraldusega nr 534. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.11.2022 kuni 24.11.2022. Avaliku väljapaneku ajal on kõigil võimalik esitada detailplaneeringu osas oma seisukoht linnavalitsus@maardu.ee või posti teel: Maardu Linnavalitsus, ehitus- ja planeerimisosakond, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.