Oktoober: volinike töölaualt tegelikkuseks

Maardu Linnavolikogu istung toimus 26.09.2023.

Maardu linna 2024. – 2027. aasta eelarvestrateegia

Kehtestatud eelarvestrateegia on järgneva 4 aasta finantsprognoos. Dokumendis on välja toodud eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta eeldatavad ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositud põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimis- ning finantseerimistegevus.

Eelarvestrateegia on aluseks Maardu linna eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ja investeeringuteks toetuste taotlemisel.

Nelja aasta vältel on planeeritud investeerida alljärgnevatesse suurematesse tegevustesse:

  1. teede, parkimiskohtade ja kõnniteede asfalteerimine, pindamine ja teekatte remonttööde teostamine;
  2. Maardu Gümnaasiumi (Kellamäe tn 1) väikese koolihoone/lasteaia renoveerimine;
  3. Maardu Gümnaasiumi (Ringi tn 64) õppehoone osaline renoveerimine;
  4. Kallavere Keskkooli hoone/tehnosüsteemide renoveerimine, sh ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine;
  5. Loodepargi sadeveesüsteemi väljaehitamine;
  6. Targa linna/Greening Cities – Euroopa Liidu Innovatiivsete lahendustega seotud projektide elluviimine.

Igapäevaelu toetamise teenuse osutamisega seotud ruumide kulude katmise kord

Maardu linna elanikele osutatava teenusega toetatakse abivajajate igapäevaeluga toimetulekut ning kujundatakse nende tööoskusi.

Teenust saab osutada riigiasutus, mõne teise kohaliku omavalitsuse asutus või juriidiline isik. Määruse kehtestamine tulenes vajadusest motiveerida teenuseosutajat kasutama teenusel olevate inimeste oskuste kujundamiseks maksimaalselt kodustele tingimustele vastavaid ruume. Vastu võetud korras on sätestatud teenuse osutamiseks kasutatavate ruumide kulude katmise tingimused, ulatus ja arvestuse alused.  

Laenu võtmine

Maardu Linnavolikogu andis loa võtta linnal laenu kuni 699 000 eurot eesmärgiga ehitada  Maardu Gümnaasiumi C-korpuses välja ventilatsioonisüsteem, soojustada katus ja kaasajastada ventilatsiooni ehitamisega kaasnevaid tehnosüsteeme.

Lühidalt

Kuulati informatsiooni Maardu linna noortevolikogu tööst.

Ailar Lyra

Maardu Linnavolikogu esimees