Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku elektroonilise enampakkumise linnavara Kallasmaa tn 3-37b kinnistu võõrandamiseks

Maardu Linnavalitsus võõrandab avalikul elektroonilisel enampakkumisel Maardu linnas Kallasmaa tn 3 asuvast kinnistust (kinnistusregistriosa number 14302102, katastritunnus 44603:002:0082, pindala 4 663 m², sihtotstarve elamumaa 100%)  Maardu linna kaasomandis oleva 174/46537 suuruse mõttelise osa, millele vastab korter nr 37b, köök-tuba, eluruumi üldpinnaga 17,4 m2.

Enampakkumise korraldaja: Maardu Linnavalitsus

Kontaktisikud: Veronika Lemkova-Berežinskaja, +372 6057 318, e-post: veronika.lb@maardu.ee

Vara seisukord: vajab remonti, elektriküte

Kuulutuse link OSTA.ee portaalis: www.osta.ee/201791499

Pakkumise alghind on 23 000 (kakskümmend kolm tuhat) eurot.

Enampakkumise tagatisraha on 2300 (kaks tuhat kolmsada) eurot.

Maardu Linnavalitsus võttis 05.09.2023 vastu otsuse nr 587, „Linnavara võõrandamine“, mille alusel Maardu Linnavalitsus otsustas:

  1. Korraldada Kallasmaa tn 3 korteri 37B (kinnistusregistriosa number 14302102, katastritunnus 44603:002:0082) kinnistu mõttelise osa võõrandamiseks avalik elektrooniline enampakkumine tähtajaga 14 päeva enampakkumise teate avaldamisest alghinnaga 23 000 (kakskümmend kolm tuhat) eurot.
  2. Määrata korralduses nimetatud enampakkumise tagatisraha suuruseks on 2300 (kaks tuhat kolmsada) eurot, mis broneeritakse pakkuja OSTA.ee kontolt.
  3. Määrata pakkumise esitamise tähtpäevaks 14 päeva alates vastava oksjonikuulutuse avaldamisest OSTA.ee (enampakkumise korraldaja) keskkonnas.
  4. Enampakkumise läbiviimisel lähtutakse Maardu Linnavolikogu 26.05.2020 määrusest nr 73 „Maardu linnavara valitsemise kord“ ja oksjonikeskkonna https://osta.ee reeglitest.
  5. Enampakkumise võitnud isiku poolt makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastab enampakkumise korraldaja tagatisraha hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamist või kinnitamata jätmist.
  6. Kinnisasja võõrandamisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub vara omandaja.
  7. Tagatisraha ei tagastata enampakkumise võitjale, kui ta loobub lepingu sõlmimisest või ei ilmu lepingu sõlmimisele teates märgitud ajal ja kohta.
  8. Tingimustele vastava enampakkumise hindamise kriteeriumiks on kõrgeim hind. Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kelle pakkumishind on kõrgeim. Edukaima pakkujaga müügilepingu sõlmimise otsustab Maardu Linnavalitsus oma otsusega.
  9. Enampakkumise võitja peab enampakkumisel pakutud summa tasuma Maardu Linnavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole vähemalt 5 (viis) päeva enne kinnisasja müügi- ja asjaõiguslepingu (edaspidi nimetatud leping) sõlmimist notari juures. Kui pakkumise võitja ei ole tähtajaks pakutud ostusummat tasunud, siis on Linnavalitsusel õigus teha ostutehing suuruselt järgmise summa pakkunud pakkujaga.

Müügi alguskuupäev on 26.10.2023 ja lõppkuupäev on 09.11.2023.

Enampakkumise korralduse- ja protseduurireeglitega võib tutvuda Maardu Linnavalitsuse kodulehel.