Aprill: volinike töölaualt tegelikkuseks

Eelmise kuu volikogu istung toimus 28.03.2023

Volikogu aseesimehe ja komisjoni esimehe valimised ning uute esindajate nimetamine omavalitsusliitudesse

Maardu Linnavolikogu uueks aseesimeheks valiti Natalja Vlassova, kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks Jevgeni Golovatš ja sama komisjoni aseesimeheks Jekaterina Semenova.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogusse nimetati Ailar Lyra asendajaks Natalja Vlassova. Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule nimetati Maardu linna esindajaks lisaks Vladimir Arhipovile, Aleksander Froschile ja Ailar Lyrale ka Riina Läll.

Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord

Kehtivat määrust täiendati võimalusega hüvitada osaliselt või täielikult laste suvelaagrite tuusikute maksumus:

1) vähekindlustatud peredele;

2) üksikvanematele ja lasterikastele peredele (3 ja enam alaealist last), kelle ühe kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla 575 euro. Pere teise ja iga järgneva liikme sissetuleku piiriks on 65% pere esimese liikme sissetuleku piirist.

Tervishoiuteenuste osutamise toetamine

Volikogu andis Maardu linnapeale volituse lepingu(te) sõlmimiseks Maardu linnas tervishoiuteenuste osutamiseks 2023. aastal eelarves ette nähtud vahendite piires. Otsusega on tagatud perearstide, üldkirurgia ja neuroloogia meditsiiniliste teenuste säilitamine ning arendamine Maardu linnas.

Maardu linna 2022. a õiguskorra ülevaade

Ida-Harju piirkonnagrupi esindajad tõid välja, et kuritegusid registreeriti 2022. aastal eelnevaga aastaga võrreldes 20 võrra rohkem. Suurimaks probleemiks oli kehaline väärkohtlemine, seda 81 juhul. Enim oli kehaliste väärkohtlemiste puhul tegu lähisuhtevägivallaga. Kokku registreeriti 2022. aasta 11 kuu jooksul Maardus selliseid juhtumeid 257, neist 76 korral alustati kriminaalmenetlust.

Registreeritud kelmuste arv oli eelneva perioodiga võrreldes langenud 47%. Samas tõusis aastal 2022 kuriteoks kvalifitseeritavate varguste arv (30-lt juhtumilt 56-le). Samale tasemele jäid eelneva perioodiga võrreldes mootorsõiduki joobes juhtimised.

Väärtegude arv vähenes 2021. aastaga võrreldes 683-lt 646-le. Põhilised rikkumised olid seotud  liiklusseadusega. Nendest suurima osa moodustasid sõidukiiruse ületamised. Vargused väärteona olid sarnaselt kuritegudega tõusvas trendis (u 30%).

Võrreldes eelmiste aastatega avastati Maardus vähem narkootilise ja psühhotroopse aine käitlemise rikkumisi noorte seas. Uueks trendiks on laste seas e-sigarettide tarvitamine.

Detailplaneeringu lõpetamine

Lõpetati Paemurru tn 5, Kaarle, Risti, Keldre 1, Keldre 2, Riigimaa 1, Riigimaa 5, Riigimaa 6, Riigimaa 21 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine, detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine ning detailplaneeringu täitmise töövõtuleping 957.

Ailar Lyra

Maardu Linnavolikogu esimees