Üleminek toiduabikaartidele Harju- ja Raplamaal

Sotsiaalkindlustusamet

Alates 24. aprillist 2023 piloteerib Sotsiaalministeerium Harju- ja Raplamaal uudset toiduabikaartide süsteemi koos hankevõitja Rimi Eesti Food AS’iga. Uus süsteem asendab senise riiklikult ostetud toiduabi jagamist piirkonnas. Kui senimaani on toiduabi koosnenud peaasjalikult kuivainetest, konservidest ja muudest pika säilivusajaga toodetest, siis uue süsteemiga saab inimene ise valida, milliseid toiduaineid ta toetuse eest soetada soovib.

Toiduabikaardile kantakse kvartalis 30 eurot inimese kohta. Ühe perekonna kohta väljastatakse üks toiduabikaart, millele kantakse terve leibkonna toetussumma. Toetus tuleb ära kasutada kvartali jooksul ning allesjäänud summa uude kvartalisse üle ei kandu. Toiduabikaardiga saab osta vaid toidu- ja esmatarbekaupu.

NB! Toiduabi saajate nimekiri koostatakse toimetulekutoetuse ja kohaliku omavalitsuse toetuste taotluste ja saajate alusel. Nimekirjad koostab Sotsiaalkindlustusamet ning edastab kohalikule omavalitsusele.

Abi taotlemiseks peab inimene pöörduma oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, misjärel registreeritakse ta toiduabi saajate nimekirja ning temani toimetatakse toiduabikaart postiteenuse või sotsiaaltöötaja kaudu.

Lisaks Harju- ja Raplamaale on plaan üle minna toiduabikaartidele ka teistes piirkondades selle aasta jooksul. Välja on kuulutatud riigihange ka teiste maakondade katmiseks, kuhu ootame pakkumusi esitama ka üle-Eestilise kauplusvõrgustikega ettevõtteid.

Lisaks ostetud toiduabile jagatakse 2019. aastast alates puudust kannatavatele inimestele ka annetatud toiduabi, mida koguvad ja jagavad toidupangad jooksvalt kogu aasta jooksul. Sihtrühma kuulub majanduslikult raskes olukorras olev füüsiline isik või leibkond (vanem/hooldaja ja samal pinnal elavad lapsed), kelle abivajaduse on välja selgitanud KOVi sotsiaaltöötaja. Annetatud toiduabi on õigus saada abivajaduse hindamise kuul ja sellele järgneval kolmel kuul. Pikema abivajaduse korral hindab sotsiaaltöötaja olukorra uuesti üle.

2023. aasta esimeses kvartalis jagati ostetud toiduabi 32 196 inimesele, neist pea 50% inimesele Harju- ja Raplamaalt.

Kes saavad Euroopa abifondi toiduabi?

  • toimetulekutoetuse saajad
  • toimetulekutoetuse taotlejad, kes küll oma sissetuleku tõttu oleksid õigustatud saama toimetulekutoetust, kuid kelle kohta on kohalik omavalitsus teinud otsuse toetust mitte maksta
  • toimetulekutoetuse taotlejad, kelle sissetulek pärast tasumisele kuuluvate eluasemekulude maha arvamist (kehtestatud piirmäärade ulatuses) ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri
  • perekonna sissetulekust sõltuvaid või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest makstud toetuse saajad (alates 01.08.2018)
  • varjupaigateenust (kodutute öömaja) kasutavad inimesed

Toiduabi saamise kriteeriumid on üle Eesti kõigile võrdsed.

Toiduabi saajate nimekiri koostatakse toimetulekutoetuse ja kohaliku omavalitsuse toetuste taotluste ja saajate alusel ja nende taotlemiseks peab inimene pöörduma oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. Samuti saavad toiduabi kodutute öömajades viibivad kindla elukohata inimesed.