Planeeringute info

Kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/detailplaneeringud või eelneva kokkuleppe alusel Maardu Linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu; linnavalitsus@maardu.ee, 6060729, 6060731.

Lao tn 4a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Lao tn 4a kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 18.12.2018 korraldusega nr 1010. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata maakasutus- ning hoonestustingimused äri- ja tootmishoone püstitamiseks, planeeringuga moodustatud ehituskrundi/kruntide ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine ning ehitiste ehituslike tingimuste määramine, tehnovõrkude ja- rajatiste asukoha määramine, parkimise korraldamine ja juurdepääsude ning liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorra lahenduse põhimõtete määramine, servituutide vajaduse ja ulatuse määramine. Detailplaneeringu ala suurus on ligikaudu 0,4 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Maardu linna üldplaneeringuga.

Krundile on ette nähtud ehitusõigus kuni kahele hoonele maksimaalse ehitisealuse pinnaga 1300 m2, kõrgusega kuni 14 m. Krundi haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 10%.

Maardu Linnavalitsus võttis detailplaneeringu vastu 08.03.2022 korraldusega nr 145. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 14.04.2022 kuni 28.04.2022. Avaliku väljapaneku jooksul esitati kaks kirjalikku seisukohta Lao tn 4 (kirjaga nr 7-1.3/2720-1, 27.04.2022) ja Lao tn 2 (kirjaga nr 7-1.3/4350, 26.04.2022) kinnistute omanike poolt. Maardu Linnavalitsus korraldas 15.06.2022 kell 16:00 täiendavalt Lao tn 4a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikku arutelu, kus arutati naaberkinnistute omanike poolt esitatud seisukohti. Avalikust arutelust võtsid osa Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja, planeeringute spetsialist,  Lao tn 4a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu projekteerija, Lao tn 2 kinnistu omanik ning Lao tn 4 kinnistu omanik.

Maardu Linnavalitsus kehtestas detailplaneeringu 15.11.2022 korraldusega nr 640.

Keemikute tn 45 ja 45a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Keemikute tn 45 ja 45a kinnistute ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 16.02.2017 korraldusega nr 112. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on uute kruntide moodustamine ja planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine korterelamute ning ärihoonete rajamiseks. Lisaks sätestatakse haljastuse, heakorrastuse ja parkimise põhimõtted, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude võimalikud asukohad,  servituutide  vajadus  ning  muud  seadustest  ja  õigusaktidest  tulenevad kinnisomandi kitsendused. Detailplaneeringu ala suurus on ligikaudu 1,7 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Maardu linna üldplaneeringuga.

Krundile on ette nähtud ehitusõigus kuni kolmele korterelamule ja kuni kolmele ärihoonele  maksimaalse ehitisealuse pinnaga 2300 m2, kõrgusega kuni 38 m. Elamukrundi haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 30%, ärimaa kruntidel vähemalt 15%.

Maardu Linnavalitsus võttis detailplaneeringu vastu 20.09.2022 korraldusega nr 534. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 10.11.2022 kuni 24.11.2022. Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringu lahenduse kohta kirjalikke ettepanekuid ei esitatud.

Maardu Linnavalitsus kehtestas detailplaneeringu 27.12.2022 korraldusega nr 738.

Käspre kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Käspre kinnistu ja lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 27.12.2022 korraldusega nr 737. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata kinnistule ehitusõigus korterelamute püstitamiseks, määrata tehnovõrkude liitumispunktide asukohad, parkimise põhimõtteline korraldamine ja juurdepääsude määramine, vajadusel määrata sõiduteede või kõnniteede avalik kasutamine, määrata haljastuse ja heakorra lahenduse põhimõtted, seada keskkonnaalased tingimused ning määrata servituutide vajadus ja ulatus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,5 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Maardu linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku kohaselt soovitakse kinnistule ette näha ehitusõigus kuni seitsmele korterelamule. Täpsed hoonestusmahud ja -lahendus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Saha-Loo tee 5 ja 5a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Saha-Loo tee 5 ja Saha-Loo tee 5a kinnistute ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 20.09.2022 korraldusega nr 533. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused tootmis-laohoonete ja büroohoone(te) rajamiseks, lahendada juurdepääsude, parkimise, haljastuse ja servituutide seadmise küsimused. Detailplaneeringu ala suurus on ligikaudu 0,99 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Maardu linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku kohaselt soovitakse mõlemale detailplaneeringuga hõlmatud kinnistule ette näha ehitusõigus kuni kahele tootmis-laohoonele ja/või büroohoonele ehitisealuse pinnaga kuni 2290 m2, kõrgusega kuni 2 korrust või kuni 16 m. Täpsed hoonestusmahud ja -lahendus ning juhtotstarvete osakaal selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Kroodi tn 12 ja 10a kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Maardu Linnavalitsus esitas 12.05.2022 Maa-ametile taotluse Kiltri tee 12c (katastritunnus 44601:001:0699) reformimata riigimaa maaüksuse munitsipaalomandisse andmiseks.

Maa-amet juhtis Maardu Linnavalitsuse tähelepanu asjaolule, et Kiltri tee 12c katastriüksus (kehtiva Maardu Linnavolikogu 28.01.2003 otsusega nr 37 kehtestatud) asub Kroodi tn 12 ehituskrundi detailplaneeringu alal ning detailplaneeringu kohaselt oli ette nähtud Kiltri tee 12c (endine Kroodi tn 10a) katastriüksus liita Kiltri tee 12 (endine Kroodi tn 12) kinnistuga. Liitmise teel moodustatavale katastriüksusele oli detailplaneeringuga määratud sihtotstarbeks 100% tootmismaa.

Kiltri tee 12c katastriüksusel (katastritunnus 44601:001:0699) asub büroohoone (ehitisregistri kood 120250427), mille omanikuks on Maardu Linnavolikogu 22.02.2022 otsuse nr 22 alusel Maardu linn. Sellest tulenevalt ei ole Kiltri tee 12 ja Kiltri tee 12c kinnistute liitmine enam võimalik ja detailplaneering tuleb tunnistada Kiltri tee 12c sihtotstarbe ning Kiltri tee 12c ja Kiltri tee 12 kruntide liitmise osas kehtetuks. Antud toiming on vajalik selleks, et viia lõpuni Kiltri tee 12c katastriüksuse munitsipaliseerimine. Samuti ei vasta kruntide piirid mitmes kohas (Kiltri tee 12b ja Kroodi raudteeharu 2) detailplaneeringu lahendusele ning kruntide jaotuskava tuleb tunnistada osaliselt kehtetuks.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 140 lg 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu elluviimist Kiltri tee 12, Kiltri tee 12a ja Kiltri tee 12b katastriüksuste osas ning on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist.

Maardu Linnavolikogu tunnistas 28.01.2003 otsusega nr 37 kehtestatud Kroodi tn 12 (praegune Kiltri tee 12) ja Kroodi tn 10a (praegune Kiltri tee 10a) kinnistute detailplaneeringu osaliselt kehtetuks Kiltri tee 12c sihtotstarbe ja kruntide jaotuskava Kiltri tee 12c ja Kiltri tee 12 kruntide liitmise osas 20.12.2022 otsusega nr 40.