Jaanuar: volinike töölaualt tegelikkuseks

Möödunud aasta viimane istung toimus 20. detsembril.

2022. aasta II lisaeelarve

Lisaeelarve koostamise vajadus tulenes järgnevatest põhjustest:

1. eelarveaasta jooksul laekus sihtotstarbelisi toetusi, mida ei olnud ette planeeritud.

2. 2022. aasta teises pooles tõusid olulisel määral energiahinnad;

3. selgusid teised lisavajadused, mis tõid kaasa täiendavaid väljaminekuid;

4. selgus investeeringute tegeliku teostamise võimekus kuni 2022. aasta lõpuni.

Maardu Linnavalitsuse valitsemisala 2022. aasta II lisaeelarve põhitegevuse tulud olid 1 956 933, põhitegevuse kulud  1 942 933 eurot. Investeerimistegevuseks eraldatud vahendite hulka vähendati 2 679 661 euro võrra.

Koolieelse lasteasutuse õpetaja ja tugispetsialisti töötasu

Määrus võeti vastu eesmärgiga võrdsustada alushariduse pedagoogide töötasu üldhariduskoolides töötavate pedagoogide töötasuga. Sellest lähtuvalt kehtestati 2023. aastaks lasteaiaõpetaja töötasu alammääraks 1575 eurot kuus ning erialase magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetaja ja tugispetsialisti töötasu alammääraks 1749 eurot kuus.

2023. aasta maamaks

Määrusega kehtestati kogu Maardu linna haldusterritooriumil maksumäär 2,5% maksustamishinnast aastas. Kogu saadav tulu laekub täies ulatuses kohalikule omavalitsusele.

Maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik tema omandis või kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kuni 0,15 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on vastavalt rahvastikuregistri andmetele tema elukoht.

Maamaksuseadus lubab kohaliku omavalitsuse üksusel vabastada maamaksust represseeritu ja temaga võrdsustatud isik. Määrus näeb ette nende maamaksust vabastamist 45 euro ulatuses.

Lühidalt

Kehtestati toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad. Tunnistati kehtetuks määrus ,,Teede linna omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise korra kehtestamine“. Osaliselt tunnistati kehtetuks Kroodi tn 12 ja 10a kinnistute detailplaneering. Kehtestati uus Maardu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseis. I lugemise läbis Maardu linna 2023. aasta eelarve. Kuulati Maardu Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni  aruannet.

Ailar Lyra

Maardu Linnavolikogu esimees