Maardu Linnavalitsus ei nõustunud väljastama luba geoloogilisteks uuringuteks Väo XIV vööndis

Maardu linnavalitsus ei nõustunud 28. novembri istungil Väo XIV vööndis geoloogiliste uuringute läbiviimiseks luba väljastama.

Balti Kivi OÜ on esitanud Keskkonnaametile taotluse geoloogiliste uuringute loa saamiseks Väo XIV vööndis Maardu territooriumil aadressil Vana-Narva maantee 17a. Geoloogiliste uuringute eesmärk on otsida Rail Balticu rajamiseks vajalikke maavarasid.

Geoloogilisi uuringuid on kavas läbi viia tiheasustusega piirkonna majandusvööndis, kus selline nii olulise mõjuga tegevus on oma olemuselt vastuvõetamatu. Kaevandamistegevus (esmalt uuringud, seejärel kaevandamine), millega kaasneb tolmu tekkimine ja müra veokite suurenenud liikumise tõttu, on vastuolus Maardu elanike ja ettevõtjate huvidega ning ei ole kooskõlas ka linna arengu visiooniga ning võib oluliselt segada naabruses asuvate ettevõtete tööd.

Geoloogiliste uuringute tegemine tulevase kaevandamise eesmärgil on vastuolus Maardu strateegiliste dokumentidega – Maardu Linnavolikogu poolt kinnitatud „Maardu arengukavaga 2022-2030“. Samuti on selge vastuolu Maardu linna üldplaneeringuga ja Maardu Linnavolikogu 22.09.2020 otsusega nr 100 vastu võetud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega. Arengukava strateegiliste dokumentide järgi Maardu linnas kaevandamist ei kavandata. Linn ei plaani vastuvõetud arengukava muuta, et võimaldada edaspidi kaevandamist tiheasustusega aladel.

Rail Balticu ehituse vajaduste rahuldamiseks on Harjumaal piisavalt vastavate lubade ja võimsusega karjääre, nagu näiteks Harku, Väo ja Maardu karjäärid ja teised. Nende karjääride ekspluatatsioonipotentsiaal tuleks täielikult ära kasutada. Veel ühe karjääri rajamine Maardu linna tiheasustusalale ei ole põhjendatud, kuna vahetus läheduses on kaks tegutsevat karjääri, mis tagavad ehitusmaterjaliga varustamise.

Kavandatav kaevandusala on osa kiiresti arenevast infrastruktuurist. Kaevandamine ei ole lühiajaline tegevus, seega vähendab see kindlasti piirkonna kinnisvara väärtust ja on pikaajaline probleem. Antud juhul kahjustaks karjääri rajamine tiheasustusalale kinnistute kasutamist ja edaspidist kavandatavat tegevust. Iga tegevuse juures tuleb arvestada ka piirkonna tulevikuväljavaadete ja arenguga.

Geoloogilisele uuringule on vastu ka mitmed selle piirkonna kinnisvaraomanikud. Maardu linnavalitsus leiab, et uurimisloa taotleja ärihuvid ei kaalu üles teiste isikute erinevaid huve ja kasu, avalikku huvi ning tegevusega kaasnevaid negatiivseid tagajärgi (näiteks tegevuse mõju inimeste heaolule ja vaimsele tervisele, keskkonnasaaste, vibratsioon, müra, tolm, liikluse suurenemine jne).

Seetõttu võeti vastu otsus Väo XIV vööndis geoloogiliste uuringute teostamiseks loa andmisest keelduda.

Mitte kaua aega tagasi, 23.08.2022, lükkas Maardu Linnavolikogu tagasi ka kaks Marina Minerals OÜ luba (Altmetsa ja Tulisilla uurimisalad) geoloogiliste uuringute läbiviimiseks, mille eesmärk on arendada liiva ja kruusa tootmist Rail Balticu rajamiseks, kuna maavarade kaevandamine nendes piirkondades on vastuolus linna strateegiliste dokumentide ja elanike huvidega.