Detsember: volinike töölaualt tegelikkuseks

Maardu Linnavolikogu istung toimus 22.11.2022

Maardu linna jäätmehoolduseeskiri

Uus eeskiri jõustub 01.03.2023. Võrreldes varasemaga on uude määrusesse lisatud korraldatud jäätmeveo kord ja tingimused. Samuti on seatud tingimused jäätmekäitluseks avalikel üritustel, avalikel aladel, kalmistul ja lisatud jäätmehoolduse tingimused garaažide omanikele. Eraldi on välja toodud nõuded rajatavatele jäätmekäitluskohtadele.

Kogumismahuti paigaldamise nõuete osas on sisse viidud muudatused, sest Maardus esineb mitmeid kõrvuti asetsevaid kortermaju, kus ei ole võimalik rakendada 3-meetri kauguse nõuet. Seetõttu võib korterelamutel kogumismahuti paikneda teisele korterelamule lähemal kui 3 meetrit, kuid sellisel juhul tuleb mahuti asukoht kooskõlastada linnavalitsusega.

Oluliselt on täiendatud liigiti kogutavatele jäätmeliikidele esitatavaid kogumise ja käitlemise nõudeid. Määruse kohaselt peavad biojäätmete äraveoga liituma kõik jäätmevaldajad, kellel puudub kompostimisvõimalus. Korteriühistutel, mille puhul on rohkem kui viis korterit, on keelatud biojäätmeid kompostida, väikeelamutel ja kuni 5 korteriga korterelamutel on kompostimine eelistatud käitlusviisiks. Täpsemalt saab jäätmehoolduseeskirjaga tutvuda Maardu linna kodulehel.

Tervisespordi ürituse toetamine

2023. aasta on Eestis kuulutatud liikumisaastaks ning seda eesmärgiga tekitada ühiskonnas suuremat huvi liikumisharrastuse ja tervislikumate eluviiside vastu. Ühtlasi soovitakse sellega suurendada regulaarse liikumisharrastusega tegelejate arvu Eestis.

Liikumisaasta raames, linnaelanike liikumisharjumuste kujundamiseks ja Maardu kui tervisest hooliva linna tutvustamiseks, otsustas Maardu linnavolikogu anda loa tervisespordi ürituse „Maardu City Run“ läbiviimiseks järgneva kolme aasta jooksul. Esimene spordisündmus toimub 27.08.2023.

Lühidalt

Maardu linna 2022. aasta II lisaeelarve suunati teisele lugemisele. Kuulati Maardu Linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni, haridus- ja noorsookomisjoni ning Muuga ja Maardu järveäärse piirkonna komisjoni aruandeid.

Maardu linnavalitsusele delegeeriti maapõueseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud ülesanded, sh geoloogilise uuringuloa taotluse kohta arvamuse andmise pädevus.

Maardu linnale omandati tasuta avalikust huvist lähtuvalt kinnistutel Maltsa põik, Maltsa tee lõik 1, Maltsa tee lõik 2, Raudürdi tee lõik 2 aktiivses kasutuses olev tee.

Rahulikku perekeskset jõuluaega ja toimekat uut aastat!

Ailar Lyra

Maardu Linnavolikogu esimees