Vladimir Arhipov: „Meie prioriteediks on Maardu linna looduskeskkonna säilitamine ja elanike heaolu tagamine“

Härra linnapea, tänases intervjuus tahaksin arutleda meie linna jaoks kõige pakilisematel teemadel, millest üks teeb linnaelanikele suurt muret. Jutt käib Marina Minerals OÜ poolt kavandatavast geoloogilisest uuringust koos sellega kaasneva plaaniga liivakarjääride rajamiseks Maardu linna territooriumile. Maardulased olid avalikul arutelul karjääride rajamisele selgelt vastu. Palun Teil rääkida Maardu Linnavolikogu otsusest selles küsimuses.

Geoloogiliste uuringute teema meie linna liivakarjääride tekkimise perspektiiviga on tõepoolest väga terav ja aktuaalne – nii elanikele kui ka linnavalitsusele. Veendusime selles vahetult mai alguses peetud avalikul arutelul. Maardulased avaldasid selgelt ja ühemõtteliselt arvamust uuringute tegemise ja karjääride loomise lubamatuse kohta linnas.

Maardu linn kannatab juba niigi suure tööstuskoormuse all: Muuga sadama tegevus, Vana-Narva maantee tööstusettevõtted, Tallinna Jäätmekeskuse töö – see kõik kokku ei mõju hästi meie elukvaliteedile. Prügilas valitseva haisu probleem pole selle omanike ja riigi poolt seni lahendatud. Maardu elanikud ei nõustu kaevandamisega meie linnas, mis tooks kaasa müra, õhusaaste, kaevandusvee lekke, reostuse ja maastiku hävimise. Inimesed kardavad põhjendatult, et selline tegevus ohustab nende elukeskkonna kvaliteeti, tervist, turvalisust, heaolu ja elu stabiilsust. Maardulased ei taha aastaid tolmu sisse hingata. Gümnasistide üleskutsel koguti portaalis rahvaalgatus.ee üle 600 Maardu elaniku allkirja ning paberkandjal esitati linnavalitsusele üle 250 allkirja. Tänan iga meie linna elanikku tema selgelt väljendatud kodanikupositsiooni eest!

Maardu Linnavalitsus jagab elanike muret seoses geoloogiliste uuringute ja võimaliku karjääri rajamisega Maardus. Mõistame inimeste ärevust võimalike tulevaste keskkonnakahjude pärast. Meile oli väga oluline enne selle küsimuse linnavolikogus arutamist ära kuulata meie maardulaste arvamust, sest linnavolikogus tehtavad otsused puudutavad igat Maardu elanikku. Täname kõiki algatuse ja valmisoleku eest kaitsta linna ja selle elanike huve!

Mis puudutab Maardu Linnavolikogu otsust selles küsimuses, siis juba kolmandat korda jäi linn oma väärtustele truuks ning seisis looduskeskkonna kaitse, elanike huvide ja linna elukvaliteedi eest Maardus. Maardu Linnavolikogu ei andnud 18. juunil 2024 Marina Minerals OÜ-le nõusolekut geoloogiliste uuringute läbiviimiseks Altmetsa ja Tulisilla geoloogilise uuringu aladel.

Meie prioriteediks on Maardu looduskeskkonna säilitamine ja elanike heaolu tagamine ning meie seisukoht selles küsimuses on selge ja kindel – oleme uuringute ja karjääride vastu. Jätkame dialoogi Maardu elanikega nagu seni, arvestades linnaelanike konstruktiivseid arvamusi ja ettepanekuid erinevates olulistes küsimustes. Kodanike osalemine linnaelu ja -arengut puudutavate otsuste tegemisel on võti harmoonilise, jätkusuutliku ja õnneliku linnakogukonna loomisel, kus igaüks tunneb end tähtsana ja vastutavana meie ühise tuleviku eest.

Nimetasite oma jaanuarikuises intervjuus investeeringute ja tööde mahu poolest suurimaks projektiks veevärgi, kanalisatsiooni ja sademevee äravoolusüsteemide rekonstrueerimist. Palun rääkige sellest projektist.

Plaanid selle suure ja meie linna jaoks väga olulise projekti elluviimiseks jäävad jõusse. Kõnealune linnaveemajanduse renoveerimise projekt käsitleb Kallavere piirkonna veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademeveetorustike rekonstrueerimist perioodil 2024-2026. Rekonstrueerimistööde lõppedes tasandatakse ja taastatakse kahjustatud tänavate teekate – tänavatele pannakse uus asfalt.

Projekti kogumaksumus on ligi seitse miljonit eurot, millest Maardu linn investeerib kolme aasta jooksul töödesse umbes miljon eurot. Projekti viib ellu meie munitsipaalettevõte AS Maardu Vesi Euroopa Liidu investeerimisfondide toel.

Projekt toimub kolmes etapis, millest viimane valmib 2026. aastal. Vanad torud vanas linnaosas (Ringi (Kütte tänavast kuni Keemikute tänavani gümnaasiumi suunas), Langu, Avari, Karjääri, Stardi, Haigla ja osaliselt Keemikute tänaval) vahetatakse välja tänapäevaste vastupidavate konstruktsioonide vastu, teed taastatakse (kohati ka kvartalisisesed teed) ning Ringi ja Haigla tänavale luuakse uued parkimiskohad.

Tööd projekti järgi algavad juba sel aastal. Seega on täies mahus käima lükatud nii süsteemsete kommunikatsioonide kui ka linnateede kordategemise protsess.

Kallavere piirkonna veemajanduse renoveerimise projekt on linnale ja elanikele oluline mitmel erineval põhjusel:

  1. Veevärgitorustike rekonstrueerimine vähendab õnnetuste ja purunemiste ohtu, tagades elanikele stabiilsema ja häireteta veevarustuse.
  2. Uued torud vähendavad vee saastumise tõenäosust, parandades seeläbi selle kvaliteeti.
  3. Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine tagab reovee tõhusa ärajuhtimise, mis vähendab üleujutuste ohtu ja keskkonnaprobleeme.
  4. Sademete äravoolusüsteemi täiustamine aitab tõhusalt juhtida vihmavett tänavatelt eemale, vähendades üleujutusohtu ja sellega kaasnevaid infrastruktuurikahjustusi.
  5. Tõhus sademevee ärajuhtimine parandab teeolusid, vähendab vesiliu riski ja suurendab liiklusohutust.
  6. Pärast veevarustussüsteemide rekonstrueerimise lõpetamist tasandatakse ja taastatakse teekate, mis üldiselt parandab oluliselt teede kvaliteeti ja liikumismugavust mööda neid tänavaid.
  7. Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide moderniseerimine vähendab kulusid avariiremondile ja infrastruktuuri korrashoiule.

Kallavere veevärgi renoveerimise projekti eesmärk on luua elanikele mugavamad, turvalisemad ja keskkonnasäästlikumad tingimused, mis teeb sellest olulise sammu linna infrastruktuuri arendamisel ja ühe prioriteedi linna töös.

Kuna alustasime vestlust Kallavere linnaossa kavandatavatest investeeringutest, siis palun Teil rääkida, milliseid sotsiaalses mõttes olulisi projekte selles piirkonnas 2024. aasta suvel veel ellu viiakse?

Investeeringute programm on, nagu varasematelgi aastatel, üsna lai, ulatudes mitme miljoni euroni. Tänavu on üheks peamiseks teostatavaks projektiks kauaoodatud 73 parkimiskohaga parkla rajamine Põhja kvartalisse. Parkla rajatakse Veeru tänava äärsete majade äärde: majast nr 10 kuni majani nr 16. Parkla rajamise planeerimisel arvestasime erivajadustega inimeste soovidega, kelle jaoks on ette nähtud kuus spetsiaalset parkimiskohta. Eelarvestatud 100 000 euro suurune investeering aitab lahendada teravat parkimiskohtade puuduse probleemi Põhja kvartalis.

Milliseid uuendusi on linnaruumis selle välisilme muutmise osas oodata?

Lisaks sellele, et linn investeerib oma taristusse, ei jää maha ka eraettevõtjad – tänu nende investeeringutele kerkivad Maardusse kaasaegsed kortermajad, millel on positiivne mõju ka meie linna ilme muutumisele. Kaunite arhitektuursete lahendustega uued majad sobituvad kenasti meie linnaruumi, kujundades tänapäevase, mugava ja hubase linna ilme.

Nii algab peagi elamukompleksi ehitus aadressil Avar 8, kuhu kerkib kaks kahe-kolmekorruseliste majade plokki, mida omavahel ühendab galerii.

Ka Maardu Gümnaasiumi staadioni taga, kohta, kus tähistame jaaniööd, kerkib seitsmest majast koosnev elamukompleks, mille kõrgus on kolm kuni seitse korrust. Sel aastal alustatakse ehitamist ühe või kahe hoonega. Lisaks taastatakse staadionil Maardu Gümnaasiumi juures võrkpalliväljak, mille arendajad teostavad kingitusena meie linnale.

Elamufondi suurenemine uute majade arvel suurendab kahtlemata uute elanike juurdevoolu Maardu linna, mis ei saa jätta rõõmustamata. See on nii võimalus maardulastele oma elutingimusi parandada kui ka stiimul linna majanduskasvuks. Elamuarenduse toetamine on samm linna tervikliku arengu suunas, mis toob palju kasu ja parandab elanike elukvaliteeti.

Ei saa jätta nõustumata, et see uudis on positiivne ja paljutõotav, kuid ma näen ette meie lugejate küsimust eelseisva suvise peo toimumiskoha kohta, mis langeb kokku elamukompleksi ehituspaigaga. Kas see tähendab, et jaaniööd tähistatakse Maardu Gümnaasiumi taga viimast korda?

Tõenäoliselt jah. Järgmisest aastast toimub jaaniöö tähistamine Loode pargis, mille valmistame ette 2025. aasta juunis toimuvaks jaaniöö tähistamiseks. Loode park asub künka all Uusküla küla suunas, parki pääseb nii mööda Orumetsa tänavat kui ka mööda künka nõlvale paigaldatavat treppi. Muidugi on sellel pargil vaja veel palju areneda, kuid teeme kõik selleks, et meie elanikel oleks mugav jaaniööd tähistada uues, alles harjumatus kohas, mis loodetavasti muutub aja jooksul armastatuks.

Linnastaadioni lähedusse on kerkinud uus alajaam. Palun öelge meile, mis eesmärgil see rajati?

See alajaam rajati selleks, et planeeritav kunstjahutusega liuväli, mis on meie lastele ja noortele nii vajalik, saaks lõpuks valmis tehtud. Liuvälja ehituse esimene etapp on 400-amprise alajaama rajamine. Hiljuti püstitatud alajaam võimaldab tulevase uisuväljaku äärde kerkivaid külmutussõlmi elektriga varustada ja siis saavad meie noored maardulased, hoolimata ilmastikukapriisidest, uisutada novembrist märtsini, see tähendab vähemalt viis kuud aastas. Arvan, et kunstliku jahutusega liuväli on meie linna jaoks väga oluline, sest soojade talvede ja ebapüsiva pakase ajal pole võimalik luua looduslikku liuvälja. Seega on alajaama ehitamine projekti esimene etapp. Sel aastal tuleb veel teha uisuväljakule kõva kate ja järgmisel aastal hakkame selle linna jaoks olulise projektiga valmis saama.

Lisaks linnaruumi parendamisele tehakse reeglina suvel haridusasutustes remondi- ja renoveerimistöid. Millistes koolides toimuvad kõige olulisemad muutused?

Meie koolimajad vananevad iga aastaga ja seetõttu püüab linn investeerida nende taristusse piisavalt raha, et asutused, kus meie lapsed õpivad, vastaksid kõikidele tänapäevastele nõuetele, sealhulgas ohutusnõuetele.

Maardu Gümnaasiumi keldrikorruse kommunikatsioonidesse on tänavu plaanis investeerida umbes 350 tuhat eurot. Remonditööd on juba täies hoos. Projekti kohaselt ehitatakse nendesse ruumidesse peale kommunikatsioonide väljavahetamist tantsusaal, et viia läbi lisatunde meie kooliõpilastele. Lisaks näeb ette antud investeering ka kooli lifti ja tualeti ehitamist erivajadustega inimestele.

Kallavere Keskkoolis vahetatakse sel aastal täielikult välja elektriseadmete süsteem, remonditakse ka soojussõlm, nii et aeg-ajalt tekkiv kütteprobleem likvideeritakse.

Jätkates linnaruumi investeerimise teemat, palun Teil rääkida kiiresti areneva Muuga linnaosa projektidest. Mida sel aastal tehakse?

Viljapuu puiesteele, juba olemasoleva laste mänguväljaku kõrvale, rajasime madalseiklusraja, kus meie lapsed saavad nutiseadmetest eemal aktiivselt maailma tundma õppida, arendada oma koordinatsiooni, osavust ja isegi peenmotoorikat.

Ka Muugal algab juunis rulapargi ehitus, mille kogumaksumus on umbes 50 tuhat. Ettevalmistav ehitus algas eelmisel aastal asfaltkatte paigaldamisega ning tänavu – loodetavasti kuu aja pärast või veidi varem – avatakse suurepärane rulapark, kus meie Muuga lapsed saavad oma vaba aega veeta tõukerataste, rulluiskude ja ruladega sõites.

On võimatu mitte märgata, et Muuga laieneb, selle elanike arv kasvab ja loomulikult ei saa jätta tähelepanuta selle piirkonna elanikele kõigi vajalike teenuste edasist arendamist ja pakkumist. Seetõttu on praegu käimas kõik vajalikud uuringud Muugale kogukonnamaja/algkooli ehitamiseks.

Lisaks teostatakse Muuga tänavatel suuremahulisi teede broneeringuid. Erilist tähelepanu pööratakse Muuga piirkonda pooleks jagavale peateele Viljapuu puiesteele.

Võttes munitsipaalomandisse Maltsa-põigi ja osa Maltsa teest, mis olid halvas seisukorras, tugevdasime need tänavad ja paigaldasime sinna tänavavalgustuse.

Härra linnapea, esitan küsimuse, mis erutab paljusid meie lugejaid. Millise otsuse olete teinud Europarlamendi valimiste tulemuste valguses ja seoses Teie võimalusega jätkata tööd Maardu elanike heaks Riigikogus?

Alates 2016. aastast on mul olnud au ja eesõigus teenida linnapeana Maardu linna inimesi. Nende aastate jooksul oleme koos saavutanud märkimisväärseid edusamme oma linna arengus. Maardus on ellu viidud palju olulisi arenguprojekte nii munitsipaal-, haridus- kui ka sotsiaalvaldkonnas. Kõik need projektid hõlmavad suuri rahalisi investeeringuid ja paljude inimeste tööd. Täna seisab minu ees uus väljakutse ja võimalus – jätkata kõigi hüvanguks tööd riigi tasandil, Riigikogus. Võtsin selle väljakutse vastu ja olen valmis esindama Maardu linna ja selle elanike huve riigi parlamendis.

Selle otsuse langetamine ei olnud lihtne. Olen varem juba kahel korral tagasi lükanud võimaluse Riigikogus töötada, sest minu süda, mõtted ja olulised alustatud projektid olid siin, Maardus, koos selle elanikega. Ent nüüd, mõistes, kui palju oleme koos saavutanud ja tundes, et meie meeskond on andnud kindla suuna meie linna arengule, olen kindel: kätte on jõudnud aeg kasutada oma kogemusi protsesside mõjutamiseks laiemal, riigi tasandil.

Riigikogus saan senisest tõhusamalt kaitsta meie linna ja selle elanike huve ning osaleda meie linna ja kogu riiki otseselt mõjutavate seaduste väljatöötamises. Minu töötamine Riigikogus võimaldab tõmmata rohkem tähelepanu ja ressursse meie kohalikele projektidele, parandada linna infrastruktuuri ja kommunaalteenuste kvaliteeti.

Olen kindel, et minu töö Riigikogus on veel üks viis Maardu linna elanike teenimiseks. Kasutan kõiki oma teadmisi, kogemusi ja energiat, et meie linn õitseks ja areneks jätkuvalt.

Lisaks jätkan Maardu Linnavolikogu saadikuna osalemist meie linna arendamisel. See võimaldab mul vahetult osaleda Maardu elus, esindada linnavolikogus elanike huve ja annab mulle võimaluse suunata linna arengut. Olen jätkuvalt avatud meie kodanike pöördumistele ja hindan kõiki arvamusi ja konstruktiivseid ettepanekuid. Minu süda ja mõtted jäävad minu südamele kallite Maardu inimeste juurde.

Lähiajal valib Maardu Linnavolikogu uue linnapea, kes hakkab linna juhtima. Jätan endast maha tugeva professionaalide meeskonna, kes jätkab tööd Maardu arendamisel. Olen kindel nende pädevuses ja pühendumises meie linnale.

Tänan igat linnaelanikku koostöö, toetuse, usalduse eest, mida mulle kõik need aastad on osutatud. Vaatame jätkuvalt tulevikku lootuse ja kindlustundega, et meie armastatud Maardut ootab ees imeline tulevik.

Soovin meie linna elanikele sooja, päikeselist ja turvalist suve! Õnnitleme kõiki saabuva jaanipäeva puhul! Olge õnnelikud, terved ja hoidke meie kaunist linna!