Kuidas säilitada ravikindlustus peale gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamist?

Eda Palm

Tervisekassa ravikindlustuse teenusejuht

19-aastaseks saanud noortel kehtib ravikindlustus peale gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamist veel kolm kuud. Selleks, et ravikindlustus jätkuks, tuleb jätkata õpinguid, asuda tööle või astuda ajateenistusse hiljemalt kolme kuu jooksul pärast kooli lõpetamist. Ravikindlustust saab jätkata ka end töötuks registreerides või sõlmides Tervisekassaga vabatahtliku kindlustuslepingu.

Õpingute jätkamine kutse- või ülikoolis

Kui jätkad õpinguid kutse- või ülikoolis, oled ravikindlustatud kogu õppekava nominaalaja jooksul ning ka kolm kuud pärast kooli lõpetamist. Kutse- või ülikooli astudes ei pea ravikindlustuse jätkamiseks Tervisekassale eraldi dokumente esitama – Eestis õppivate õpilaste ja üliõpilaste andmed esitab Tervisekassale Haridus- ja Teadusministeerium.

Kui sa ei lõpeta kooli nominaalaja jooksul või sind eksmatrikuleeritakse mõnel muul põhjusel, lõpeb ravikindlustus ühe kuu pärast õppekava nominaalaega või eksmatrikuleerimist.

Akadeemilise puhkuse võtmise korral katkeb ravikindlustus ning jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu. Küll aga ei peatu ravikindlustus juhul, kui akadeemilise puhkuse põhjus on haigus, vigastus või kui oled kindlustatud mõnel muul alusel (näiteks käid tööl või oled lapseootel).

Õpingute jätkamine välismaal

Välismaale õppima minnes tuleb ravikindlustuse jätkumiseks esitada iga õppeaasta alguses Tervisekassale avaldus koos välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava dokumendiga. Avalduse ja lisateavet leiad Tervisekassa kodulehel.

Õpilased, kellel on Eesti ravikindlustus, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel Euroopa Liidus ning lisaks ka Ühendkuningriigis, Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate kindlustatud inimestega. Täpsemat infot Euroopa ravikindlustuskaardi kohta leiad Tervisekassa kodulehelt.

Ajateenistusse astumine

Ajateenistuses olles tagab sulle ravikindlustuse riik ning andmed selle saamiseks esitab Kaitsevägi või Kaitseressursside Amet.

Pärast ajateenistuse läbimist kehtib sinu ravikindlustus veel ühe kuu. Kui oled ajateenistuse läbinud, aga pole ühe kuu jooksul muul alusel kindlustatud, pikeneb sinu kindlustus veel kahe kuu võrra.

Tööle asumine

Kui plaanid pärast kooli lõpetamist asuda tööle, on sul õigus saada ravikindlustus oma tööandja kaudu. Ravikindlustus kehtib kogu töötamise aja ja lõpeb kaks kuud pärast töösuhte lõppemist.

Pärast tööle asumist tasub mõne aja möödudes üle kontrollida oma ravikindlustuse andmed. Ravikindlustuseks vajalikud andmed esitab Maksu- ja Tolliamet töötamise registrisse.

Kui otsustad hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks (FIE), pead taotlema enda kui füüsilisest isikust ettevõtjate andmete kandmist äriregistrisse ning ravikindlustuse saamiseks maksma ka sotsiaalmaksu.

Tasub teada, et võlaõigusliku lepingu alusel (näiteks käsundus- või töövõtuleping) töötaval inimesel võib ravikindlustuse tekkimiseks kuluda kuni kaks kuud, kuna ravikindlustuse tekkimine on seotud töötasult makstava sotsiaalmaksu deklareerimisega.

Võlaõigusliku lepingu alusel töötamisel tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, et ravikindlustuse saamiseks peab sotsiaalmaks olema deklareeritud kas ühe või mitme tööandja poolt nii, et summa tagaks sotsiaalmaksu tasumise miinimummääras. Täpsemat infot võlaõigusliku lepingu algusel töö- või teenistustasusid saavate inimeste ravikindlustuse kohta leida Tervisekassa kodulehel.

Töötuks registreerimine

Kui sa ei asu õppima ega suundu ajateenistusse, vaid oled veel tööotsingul, on sul võimalus end võtta töötuna arvele. Töötuna arvele võtmise võimaluste kohta saad täpsemalt lugeda Eesti Töötukassa kodulehelt.

Ravikindlustuse õiguse tekkimise korral edastab Tervisekassale sinu andmed töötukassa.

Vabatahtlik kindlustus

Kui sa ei kuulu ühtegi ravikindlustuse gruppi, on sul võimalik kindlustuse saamiseks sõlmida Tervisekassaga vabatahtlik kindlustusleping. Lepingu saad sõlmida juhul, kui oled eelneval kahel aastal olnud vähemalt 12 kuud kindlustatud tööandja (sh FIE-na) või riigi poolt või maksnud iseenda eest sotsiaalmaksu.

Kui sõlmida vabatahtlik kindlustusleping kehtiva kindlustuse ajal, jätkub kindlustus katkemata. Kui lepingu sõlmimise ajal on kindlustus katkenud, tekib see ühe kuu möödumisel pärast vabatahtliku kindlustulepingu sõlmimist.

Vabatahtlik kindlustusleping on tasuline ja tasutakse kvartalimaksetena või aastamaksena.

Pilt on genereeritud Adobe Firefly abil.