Keerulised ajad eeldavad leidlikke lahendusi – linnavalitsus plaanib ühendada lasteaiad Rõõm ja Sipsik

Aurika Sin-Kerra

Maardu abilinnapea

Eesti haridussüsteem valmistub suurteks muutusteks, mis puudutavad paljusid riigi koolieelseid lasteasutusi. Üks peamisi neid muutusi stimuleerivaid tegureid on sündivuse langus. Meie riigi valitsus püüab tugevdada eesti keele ja kultuuri rolli laste igapäevaelus. See hõlmab eesti keele toomist igapäevasesse kasutusse juba varases eas, et tagada lastele võrdsed võimalused ja aidata kaasa nende edukale sotsialiseerumisele tulevikus.

Üks 1. septembril 2024. aastal jõustuvaid olulisi reforme on vene õppekeelega lasteaedade üleminek eesti õppekeelele. See valitsuse otsus on suunatud ühtse hariduskeskkonna loomisele, kus kõik lapsed, olenemata nende emakeelest, saavad haridust omandada riigikeeles. Eesmärk on parandada laste keeleoskust ja valmistada nad ette edasiõppimiseks koolides, kus õpe toimub samuti eesti keeles.

Koolieelsete lasteasutuste seaduse kohaselt nõutakse alates 1. augustist 2024 lasteaias töötamiseks eesti keele oskust tasemel B2 ja alates 1. septembrist 2024 – tasemel C1. Paljudel vene keelt kõnelevatel õpetajatel on nende standardite saavutamisega raskusi, mistõttu võib lasteaedades tekkida kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate puudus.

Laste arvu vähenemise ja õpetajate nappuse tingimustes Maardu lasteaedades on tekkinud vajadus optimeerida haridusressursse ja leida uudseid lahendusi teravatele probleemidele.

Eestikeelse õppe nõuete tulemuslikuks täitmiseks plaanib Maardu Linnavalitsus pöörduda linnavolikogu poole ettepanekuga ühendada kaks lasteaeda – Sipsik ja Rõõm. Sellele plaanile aitas kaasa ka lasteaia Rõõm direktori otsus pensionile minna.

Ühinemine on kavandatud 1. detsembriks 2024 ning pärast seda tegutsevad lasteaiad ühise nime all – Maardu Lasteaed Sipsik. Õppetöö uues õppeasutuses toimub eesti keeles.

Lasteaedade ühendamise eelised

Hariduse kvaliteedi säilitamine

Lasteaedade ühendamine võimaldab tõhusamalt jaotada ressursse ja pedagoogilist kaadrit. Lasteaia Sipsik eesti keele oskuse nõuetele vastavad õpetajad saavad töötada koos lasteaia Rõõm õpetajatega. See tagab eestikeelse hariduse järjepidevust ja kvaliteeti.

Keelenõuetele vastavus

Koolieelsete lasteasutuste seaduse kohaselt peavad õpetajad alates 1. augustist 2024 valdama eesti keelt tasemel B2 ja alates 1. septembrist 2024 tasemel C1. Lasteaedade ühendamine aitab lahendada kvalifitseeritud tööjõu nappuse probleemi, sest lasteaia Sipsik õpetajad saavad toetada oma kolleege lasteaiast Rõõm eestikeelse õppetöö protsessis.

Ressursside optimeerimine

Sündivuse langemise ja lasteaias käivate laste arvu vähenemise kontekstis võimaldab ühinemine materiaalset ja kaadrite ressurssi ratsionaalsemalt kasutada. See tagab õppeprotsessi stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse.

Mugavus lastele, vanematele ja õpetajatele

Lasteaia Sipsik sõimerühmade kolimine praegusest Kellamäe 1 aadressil asuvast hoonest lasteaed Rõõm majja alates 1. septembrist 2024 võimaldab luua mugavaid tingimusi nii lastele, vanematele kui ka õpetajatele. Lasteaia Sipsik kõik rühmad hakkavad paiknema lähestikku, mis omakorda lihtsustab logistikat ja aitab tagada kvaliteetse hariduse. Lapsevanemad, kelle lapsed käivad lasteaias Rõõm või lasteaia Sipsik peahoones, viivad oma lapsi ka edaspidi neile tavapärastesse rühmadesse ja hoonetesse.

Hariduskeskkonna parandamine

Ühtse lasteaia loomine uue nimega Maardu Lasteaed Sipsik võimaldab keskendada jõupingutused soodsa hariduskeskkonna loomisele, kus õppetöö hakkab toimuma kõrgel tasemel ja eesti keeles.

Lasteaedade Sipsik ja Rõõm ühendamine on oluline samm kvaliteetse eestikeelse koolieelse hariduse tagamiseks Maardu linnas. See lahendus võimaldab meil tõhusalt lahendada haridussüsteemi ees seisvaid probleeme ning luua tingimusi laste edukaks hariduseks ja kasvatamiseks.