Planeeringute info

Kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega ja projekteerimistingimustega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/detailplaneeringud või eelneva kokkuleppe alusel Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu; linnavalitsus@maardu.ee, 6060729, 6060731.

Kogre tn 11a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kogre tn 11a kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 16.05.2023 korraldusega nr 298. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu sihtotstarve elamumaaks, jagada kinnistu neljaks elamumaa krundiks, määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamute püstitamiseks, lahendada juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,38 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Maardu linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga kavandatakse neli elamumaa krunti, millest kolmele määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Üks neljast moodustatud krundist liidetakse Säina tn 2 elamukrundiga. Moodustatud ehitusõigusega kruntidele on ette nähtud ehitusõigus kuni ühele põhihoonele ja kahele abihoonele maksimaalse ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2 ning kuni 2 korrust. Krundi haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 30%.

Maardu Linnavalitsus võttis Kogre tn 11a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastu 26.03.2024 korraldusega nr 186. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.04.2024 kuni 12.05.2024. Avaliku väljapaneku ajal on kõigil võimalik esitada detailplaneeringu osas oma seisukoht linnavalitsus@maardu.ee või posti teel: Maardu Linnavalitsus, planeerimis- ja majandusosakond, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu. Avalik arutelu toimub 15.05.2024 kell 16.00 Maardu Linnavalitsuse suures saalis.

Rõikheina tee 45 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 04.03.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Rõikheina tee 45 kinnistule kaksikelamu ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringu olemasolul.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik kinnistu detailplaneeringu järgset põhjapoolset hoonestusala suurendada 10% ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 05.05.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Karikakra tee 6 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 28.02.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Karikakra tee 6 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik lammutada kõik olemasolevad ehitised ning püstitada kinnistule uue üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 05.05.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Olemasoleva alajaama nr 6122 ümbertõstmise projekteerimistingimuste määramise kinnistutel Maardu tee 57, Maardu tee lõik 3, Vahenõmme, Maardu tee lõik 4, Väike-Vahenõmme, Sadama raudtee R4, Sadama raudtee R8, Sadama raudtee R1, Lasti tee L1 ja Maardu tee 59 eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 01.03.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks maakaabelliini rajamise ja kompleksalajaama asendamise projekteerimiseks. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2311002/03516.

Taotluse kohaselt soovitakse ümbertõsta olemasolev alajaam nr 6122.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 05.05.2024 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

10 kV maakaabelliinile ja kompleksalajaamale projekteerimistingimuste määramise kinnistutel 94 Muuga Sadama tee L5, 94 Muuga sadama tee, Maardu tee 57, 59, 74, Maardu tee lõik 3, 4, 5, Murumetsa tn 18a, Piiri tee 8, Raudteekaare, Sadama raudtee R1, R4, R8, Uus-Muuga puiestee L4 eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 01.03.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks maakaabelliini rajamise ja kompleksalajaama asendamise projekteerimiseks. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2411002/01856.

Taotluse kohaselt soovitakse rajada 10 kV maakaabelliin ja kompleksalajaam.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 05.05.2024 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Viljapuu pst L2 kinnistule skatepargi projekteerimistingimuste määramine

Maardu Linnavalitsusele esitati 13.02.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Viljapuu pst L2 asuvale kinnistule skatepargi ehitusprojekti koostamiseks. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2411002/01303.

Taotluse kohaselt soovitakse rajada skatepark.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 05.05.2024 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Ohaka põik 5 kinnistule üksikelamu projekteerimistingimuste määramine

Maardu Linnavalitsusele esitati 01.04.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Ohaka põik 5 asuvale kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2411002/02829.

Taotluse kohaselt soovitakse püstitada elamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 05.05.2024 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Keemikute tn 41a kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 19.03.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Keemikute tn 41a kinnistule korterelamu ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringu olemasolul.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada kinnistule uue korterelamu, mis enamjaolt vastab kehtivale detailplaneeringule. Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kavandatava ehitise hoonestusala, haljastuse osakaal, lahendada parkimine ning juurdepääs kinnistule Pargi tänavalt.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 06.05.2024 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.