Maardu linn taotleb 2024/2025. õppeaastaks Maardu vene õppekeelega lasteaedadele osalise eestikeelse õppe võimaldamist

Maardu Linnavolikogu otsustas esitada Vabariigi Valitsusele taotluse Lasteaias Rukkilill ja Lasteaias Rõõm 2024/2025. õppeaastaks loa andmiseks 50% muus keeles toimuvaks õppe- ja kasvatustegevuseks.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul on eestikeelsele õppele üleminek oluline eesmärk ning linna toega panustavad vene õppekeelega lasteaedade pedagoogid aktiivselt oma eesti keele oskuse parandamisse. „Soovin tunnustada ja julgustada kõiki tublisid õpetajaid, kes osalevad keelekursustel, võtavad osa keelekohvikutest, õpivad eesti keelt eraõpetajatega eesmärgiga sooritada keeleeksam C1-tasemele. Samas peame tunnistama, et nõuetele vastavate lasteaia õpetajate puudus Maardu vene õppekeelega lasteaedades on väga suur ning keelenõuetele vastavaid pedagooge on väga raske leida,“ sõnas linnapea.

Lasteaedades Rukkilill ja Rõõm on 23 rühma, kus töötab 46 pedagoogi, kellest omab nõutavat C1 keeletaset vaid 11 pedagoogi. Sealhulgas on viis eesti emakeelega õpetajat pilootprojektist „Professionaalne eestikeelne õpetaja“, kelle puhul ei ole teada, kas nad jätkavad lasteaedades töötamist peale projekti lõppu. Eelmisel aastal toimusid lasteaedades konkursid mitmetele ametikohtadele, laekunud avalduste seas ei olnud ühtegi kvalifikatsiooninõuetele vastavat kandidaati.

Arvestades olemasolevat üleriigilist õpetajate puudust, linnas olevat olukorda ning toimunud lasteaiaõpetaja konkursside tulemusi, jõuti järeldusele, et 1. augustist 2024 on Rukkilill ja Rõõm lasteaiad suutelised ainult osaliselt, ehk 50% ulatuses, katma nõuet viia õppe- ja kasvatustegevus läbi eesti keeles. See tähendab, et kõikides rühmades toimuks pool päeva õppetegevus eesti keeles ning pool päeva muus keeles. Muusika ja liikumisõpetuse tunnid toimuvad 100% ulatuses eesti keeles.

Taotlusega palutakse lisaaega olemasolevatele õpetajatele C1 keeletasemele eksami sooritamiseks ja kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide leidmiseks Maardu vene õppekeelega lasteaedadesse.

Viimase aasta jooksul osaleb 34 Maardu venekeelse lasteaia õpetajat Maardu linna, Töötukassa ja Keeleameti toega eesti keele kursustel. Samuti kasutatakse keeleõppeks nn keelekohviku formaati, kus rõhku pannakse suhtlemisoskuste arendamisele ning julgustatakse ja motiveeritakse pedagooge eesti keeles suhtlema. Keelekohvikutest võtab osa 43 Maardu lasteaia õpetajat.

Eelduste kohaselt on 2025/2026. õppeaastaks Maardus juba piisavalt kvalifikatsiooninõuetele vastavaid pedagooge, et jätkata vene õppekeelega lasteaedades 100% eestikeelse õppega.

Linnavalitsus pakub kõikidele peredele lapsevanemate soovi korral võimaluse saada koht oma lapsele linna lasteaedades, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub 100% ulatuses eesti keeles. Lasteasutuses või selle rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub 50% ulatuses eesti keeles tagatakse eesti keele õpe koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel.