Avalik arutelu Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande teemal

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga” ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

KMH aruande avalik arutelu toimub 30.05.2024 kell 16.00-18.00 Rae Vallavalitsuse kohvikus (Aruküla tee 9, Jüri alevik).

Rail Baltic on raudteetranspordi projekt, mille eesmärk on rajada 1435 mm rööpmelaiusega raudtee koos seonduva taristuga, selleks et integreerida Balti riigid, sealhulgas Eesti, Euroopa raudteevõrguga. KMH aruandes hinnatud lõik on osa Eesti territooriumil kulgevast trassist, mille kogupikkus Eestis on 213 km.

KMH-s on kavandatavaks tegevuseks kiire raudtee (Rail Balticu) rajamine ja kasutamine Harju maakonnas ~12 km pikkusel lõigul Soodevahelt kuni Muugani ja Soodevahe sõlmjaam. Raudteelõik kulgeb Maardu linna, Jõelähtme ja Rae valla territooriumil, läbides Liivamäe ja Iru küla, kulgedes Loo aleviku ning Nehatu küla piirialal ning jätkudes Veneküla ning Soodevahe küla territooriumil. KMH-s käsitletav raudteelõik on mõeldud ainult kaubaveoks kiirusega kuni 120 km/h ning kulgeb osaliselt olemasoleva raudtee koridoris. Soodevahe sõlmjaam asub Rae vallas Soodevahe ja Rae küla territooriumil. Rail Balticu trassikoridor ja raudtee põhimõtteline lahendus koos sõlmjaama asukohaga on määratud varasemalt koostatud maakonnaplaneeringutega.

Keskkonnamõju hindamine viidi läbi ehitusprojektile. Ehitised projekteeriti vastavalt projekteerimisjuhistes ja ekspluatatsioonikavas kirjeldatud nõuete alusel. KMH käigus hinnati kavandatava tegevusega kaasnevat ehitus- ja kasutusaegset keskkonnamõju ning käsitleti ka lõpetamisetapiga kaasneda võivaid mõjusid.

KMH aruande ja projekti materjalidega on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul teate avaldamisest kuni 24.05.2024. KMH aruande ja projekti materjalid (zip failid) on elektrooniliselt kättesaadavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris: https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/view/948150.

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada TTJA-le kirjalikult kuni 24.05.2024 elektrooniliselt e-posti aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

KMH aruande avalik arutelu toimub 30.05.2024 kell 16.00-18.00 Rae Vallavalitsuse kohvikus (Aruküla tee 9, Jüri alevik). Aruteluga on võimalik liituda ka Microsoft Teams keskkonna kaudu TTJA kodulehel (www.ttja.ee – Tarbija õigused – Avalikud teated – Keskkonnamõju hindamisega seotud teated) avaliku arutelu teatel olevale lingile vajutades: https://ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/avalikud-teated/keskkonnamoju-hindamisega-seotud-teated#rail-balticu-raudtee.

Palume arutelule registreerida, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 6672186.

KMH osapooled:

Otsustaja: TTJA, registrikood: 70003218, aadress: Endla 10a, 10122 Tallinn, kontaktisik: Raili Kukk, e-post: raili.kukk@ttja.ee, tel: 6672186.

Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood: 14168654, aadress: Veskiposti tn 2/1, Harjumaa, 10138 Tallinn, kontaktisik: Madis Sisask, e-post: madis.sisask@rbe.ee, tel: 54800063.

KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, registrikood: 11255795, aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn, kontaktisik: Jüri Hion, e-post: jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.