Head Maardu elanikud!

Märtsi lõpus lõpeb linnale esitatavate korteriühistute taotluste vastuvõtt abi osutamiseks majade renoveerimisel ja hoovialade korrastamisel. Toetuste saamiseks on taotluse esitamise tähtaeg 31. märts.

Kortermajades elavate Maardu linna elanike elutingimuste parandamine on meie ühine eesmärk. Seetõttu pakub linn korteriühistutele lisaks juriidilisele nõustamisele ka rahalist abi. Linna poolt viimastel aastatel eraldatud toetusi kasutades on paljud korteriühistud remontinud oma majade katuseid, soojustanud fassaade, vahetanud sissepääsude välisuksi, remontinud sissepääsu ees asuvaid treppe, paigaldanud videovalvesüsteeme, lahendanud probleemi vihmaveekanalisatsiooniga, taastanud muruplatse, rajanud parklaid ja saanud ellu viia muid kortermaja elanike jaoks mitte vähem olulisi projekte. Korterelamutes tehtud tööde tulemusena on märgatavalt paranenud majade sisekliima, pikenenud nende eluiga ning mis kõige olulisem – vähenenud on ka küttekulud. Lisaks muudavad hooldatud majad ja hoovid korteriühistute territooriumi välimust kaunimaks, mis omakorda parandab meie linna üldilmet.

Et kortermajade elanikel oleks täielik arusaam nende programmide võimalustest, püüan neist üksikasjalikumalt rääkida.

Programm „Hoovid korda

Selle programmi raames toetatakse hooviala korrastamise projekte. Programm on ette nähtud kõikidele Maardu linna haldusterritooriumil asuvatele korteriühistutele. Ühe kalendriaasta jooksul võib üks korteriühistu esitada kaks taotlust ning seda kahe erineva tööliigi jaoks toetuse saamiseks.

Toetust saab kasutada teede remondiks, jalgteede remondiks ja ehitamiseks või vihmavee ärajuhtimisega seotud probleemide lahendamiseks. Ühistud võivad luua „rohelisi alasid”, puhkealasid, aga ka muid maastikukujunduse objekte ja lahendusi, rajada mängu- ja spordiväljakuid või muid vaba aja veetmiseks mõeldud rajatisi. Linna toetatavad projektid võivad hõlmata ka: parkimisalade, prügikonteineritele mõeldud alade ja prügimajade rajamist või parandamist; välisvalgustuse paigaldamist; piirdeaedade (sh piirete) korrastamist või rajamist; õueinventari paigaldust ja korrastamist; puuetega inimeste liikumistingimuste parandamisele suunatud töid (kaldteede ja käsipuude paigaldamine); hoovi territooriumi turvalisuse tagamiseks videokaamerate soetamist ja paigaldamist. Eelmise aasta novembris täienes abiprogramm uue tegevusliigiga, mis näeb ette rattamajade rajamist korteriühistute territooriumile. Kokku pakutakse 15 tegevusliiki.

Toetuse suurus on kuni 50% töö eeldatavast maksumusest. Maksimaalne summa, mida korteriühistu saab on 3000 eurot, kui tööde maksumus ei ületa 10 000 eurot, ja 5000 eurot, kui tööde maksumus ületab 10 000 eurot. Arvestades avalikku huvi, võib erandjuhtudel toetuse suurus olla kuni 100% tööde eeldatavast maksumusest.

Selle programmi raames on võimalik rahaliselt toetada ka suurte seinamaalingute loomist. Dekoratiivne maaling kaunistab hoonet suuresti, tuues linnamaastikku erilise esteetika. Selliseid projekte algatab linnavalitsus ning neid viiakse ellu koostöös korteriühistuga. Hea näide on Keemikute 4 kortermaja, mille fassaadi ehib veetorni kujutis.

Seinamaalingute toetus on 5000 eurot. Maali saab kanda nii soojustatud kui ka soojustuseta seinale.

Programm „Elamute rekonstrueerimine

Väljamaksete kord kehtib Maardu linnas asuvatele ja enne 1980. aastat ehitatud majadele, milles korterite arv on kuni 24. Kõik need majad vajavad täna ühel või teisel määral rekonstrueerimist.

Miks hõlmab programm ainult väikeseid kortermaju? Lähtume sellest, et nii väike arv korteriomanikke ei pruugi lihtsalt suuta rahastada kalleid remonditöid. Võib öelda, et võrreldes suurte korterelamute elanikega on väikekorterelamute elanikud haavatavamas positsioonis.

Selle 2017. aastal vastu võetud programmi eesmärk on toetada korteriühistuid väikeelamute renoveerimisel nende energiatõhususe parandamiseks.

See programm toetab fassaadi renoveerimist ja soojustamist, samuti elamu katuse rekonstrueerimist, mis tähendab katuse soojustamist, katusematerjali vahetust või uute sarikate paigaldamist. Toetust saab kasutada ka tuleohutuse tagamiseks (tulekahjusignalisatsiooni vahetus või paigaldamine, avariiväljapääsude ehitamine, tuletõkkeuste paigaldamine, spetsiaalsete tulekustutusvahendite ostmine jne). 2024. aastal täienes programm kahe tegevusliigiga: väikekorterelamu vundamendi renoveerimine ja keldrikorruse tehnosüsteemide renoveerimine (elamute keldrikorrusel asuvate üldkommunikatsioonide vahetus või remont).

Toetust antakse kuni 30% ulatuses planeeritud kuludest, kuid mitte rohkem kui 5000 eurot maja kohta ühes kalendriaastas. Tugeva avaliku huvi olemasolu korral on võimalik korteriühistut rahastada kuni 50% ulatuseskavandatava tegevuse kogumaksumusest.

Täpsustuseks, väikesed kortermajad saavad osaleda mõlemas programmis, esitades näiteks fassaadi renoveerimise taotluse ja taotluse programmi „Hoovid korda“ raames või seinamaalingu rahastamise taotluse. Suurtel korterelamutel on samuti võimalik taotleda “Hoovid korda” projekti raames toetusi kahele erinevale projektile, näiteks hooviala haljastamiseks ja parkla ehitamiseks.

Märtsi lõpuni on jäänud mõned päevad, mille jooksul saab veel esitada avalduse toetuse/toetuste saamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on kuni 31. märts kaasa arvatud. Kutsun korteriühistute juhatusi üles kasutama linnavalitsuse poolt antud võimalust. Toetuste puhul võib nõustamiseks pöörduda planeerimis- ja linnamajanduse osakonna poole, vajadusel vastavad teie küsimustele tehniliste ja õigusteenuste spetsialistid. Taotlust saab esitada, kas paberkandjal või elektroonilisel kujul.

Soovin kõigile päikeselist kevadet ja suurepärast tuju! Las meie linn, kus elab kuusteist ja pool tuhat elanikku, muutub iga aastaga kodusemaks, mugavamaks ja kaunimaks!

Lugupidamisega

Vladimir Arhipov

Maardu linnapea