Ametlik teadaanne

Maardu Linnavalitsus võttis vastu 12.12.2023 korralduse nr 787 „Sundvalduse seadmine Aktsiaselts Maardu Vesi kasuks“. Käesolevaga avaldab Maardu Linnavalitsus teate Maardu linna Avar tn 4, Avar tn 6, Keemikute tn 39, Keemikute tn 39a, Keemikute tn 39b, Kütte tn 11, Ringi tn 25, Ringi tn 27, Ringi tn 33, Ringi tn 54, Ringi tn 54a, Ringi tn 60 korteriomanikele sundvalduse seadmise kohta vastavalt haldusmenetluse seaduse § 25 lg 2 ja § 31. Eelpool nimetatud kortermajade kinnistutele seatakse sundvaldus Aktsiaseltsi Maardu Vesi (registrikood 10807888) kasuks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (sh sademevee) ning nendega seotud muude rajatiste ehitamiseks, omandamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni talituse eesmärgil.

Sundvalduse tingimused: 1) kui sundvalduse lõppemise korral on vajalik tehnorajatise likvideerimine, siis tehnorajatise omanik on kohustatud tehnorajatise likvideerima ja maa korrastama, 2) tehnorajatiste omanik kohustub tehnorajatisega seotud tööde järgselt tagama omal kulul maaüksuste heakorra taastamise (sh tehnovõrgu omanik taastab omal kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra, kooskõlas Maardu linna kaevetööde eeskirjaga), 3) sundvalduse tasu sundvalduse seadmise ajal ei maksta. Kinnisasja igakordsel omanikul on õigus nõuda tasu vastavalt sellel ajal kehtivatele õigusaktidele, 4) maaüksuste omanik võib anda sundvalduse alal muid kasutusõigusi, mis ei takista sundvalduse teostamist.

Maardu Linnavalitsuse 12.12.2023 korraldust nr 787 ,,Sundvalduse seadmine Aktsiaselts Maardu Vesi kasuks“ on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest (ajalehe ilmumise kuupäevast), esitades vaide Maardu Linnavalitsusele haldusmenetluse seadusega sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Ülalnimetatud korralduse ja selle lisadega tutvumiseks võtta ühendust Maardu Linnavalitsuse juristi, Kadi Orm-iga, telefonil 6030894 või e-postil: kadi.orm@maardu.ee.