Kontrollige palun oma elukoha registreerimist!

Aina rohkem linnapoolseid teenuseid ja toetusi on seotud uuest aastast Maardu linna registreerimisega.

Alates 1. jaanuarist muutub Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord.

Uued lapse sünnitoetuse saamise ja taotlemise tingimused

Sünnitoetust määratakse kahes osas järgnevalt:

1) 50% toetusest makstakse taotlejale pärast lapse sündi tingimusel, et laps ja mõlemad lapse vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanikud ning seda vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist;

2) 50% toetusest makstakse taotlejale pärast lapse 1-aastaseks saamist tingimusel, et laps ja mõlemad lapse vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel olnud Maardu linna elanikud lapse 1-aastaseks saamise ajal ning on olnud Maardu linna elanikud vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist;

3) 50% toetusest makstakse taotlejale pärast lapse 2-aastaseks saamist juhul, kui ei ole täidetud punktis 1 sätestatud tingimused, kuid laps ja mõlemad lapse vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel olnud Maardu linna elanikud lapse 2-aastaseks saamise ajal ning on olnud Maardu linna elanikud vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist.

Sünnitoetuse saamise õiguse laiendamisega võimaldatakse uutele Maardu linna peredele saada toetust täismahus isegi siis, kui perel ei olnud õigust toetuse esimesele osale.

NÄIDE: Perekond registreeris ennast Maardu linna elanikeks 21.08.2023. Perre sündis laps 30.11.2023. Vana korra järgi puudub perekonnal õigus sünnitoetuse esimesele osale, kuna vanema(d) ei elanud Maardus kuus kuud vahetult enne lapse sündi.

Uue korra järgi kui perekond on rahvastikuregistri andmetel linna elanikud lapse 1-aastaseks saamise ajal (30.11.2024) ning nad on Maardu linna elanikud vähemalt 01.01.2024 seisuga, määratakse perekonnale 50% toetusest (I osa) ning 50% toetusest (II osa) pärast lapse 2-aastaseks saamist (30.11.2025) juhul, kui perekond on rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanikud lapse 2-aastaseks saamise ajal ning on olnud Maardu linna elanikud vähemalt 01.01.2025 seisuga.

Taotlus sünnitoetuse saamiseks esitatakse Maardu Linnavalitsusele järgmiselt:

1) selleks, et saada 50% toetusest pärast lapse sündi – taotlus tuleb esitada kuue (6) kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetust makstakse välja 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist;

2) selleks, et saada 50% toetusest pärast lapse 1-aastaseks saamist – taotlus tuleb esitada kuue (6) kuu jooksul pärast lapse aastaseks saamist. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist;

3) selleks, et saada 50% toetusest pärast lapse 2-aastaseks saamist juhul, kui taotleja ei ole saanud toetust kohe peale lapse sündi – taotlus tuleb esitada kuue (6) kuu jooksul pärast lapse 2-aastaseks saamist. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist.

Tulumaksuseaduse kohaselt loetakse inimese elukohaks sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga Maksu- ja Tolliameti peetavasse maksukohustuslaste registrisse kantud elukoht. Maardu linnale laekub osa füüsilise isiku tulumaksust juhul, kui isik on Maardu linna elanik rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari seisuga. Pannes toetust saava lapse vanema(te)le ja koolitoetuse saajale kohustuse olla rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanik vähemalt toetuse taotlemise aasta 1. jaanuarist, tagatakse toetuse maksmiseks vajalike vahendite laekumine linna eelarvesse.

Uued koolitoetuse saamise tingimused

Koolitoetust määratakse rahvastikuregistrisse kantud elukoha ja Eesti Hariduse Infosüsteemi andmete alusel, kas lapse vanemale, tema eestkostjale, lapse hoolduspere vanemale või perevanemale tingimusel, et toetuse taotleja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Maardu linn vähemalt toetuse maksmise aasta 1. jaanuarist.

Vastavalt uuele korrale lasteaia kohatasu määr ühe lapse kohta kuus on:

1) 5,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Maardu linnas katkematult vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist;

2) 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kui lapse ja lapse seadusliku esindaja elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linnas.

Selleks, et saada soodsat lasteaia kohatasu, peavad laps ja mõlemad vanemad olema registreeritud Maardu linnas seisuga 1. jaanuar ning registreerimine peab olema katkematu.

Selleks, et mitte jääda ilma olulistest toetustest või soodustustest  – PALUN KONTROLLIGE OMA ELUKOHA REGISTREERIMIST! Oluline, et teie ja teie perekonnaliikmed oleksid oma elukohana registreerinud Maardu linna seisuga 1. jaanuar 2024. 2023. a detsember on viimane aeg seda teha.

  • e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis https://www.rahvastikuregister.ee , logides sisse  ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi kaudu;
  • digiallkirjastatuna e-posti teel (laadida alla Maardu linna kodulehelt vorm “Elukohateade“)
  • Maardu Linnavalitsuse elanikeregistri spetsialisti juures, kes võtab inimesi vastu teisipäeval kl 14:00-16:30, neljapäeval kl 9:00-12:00 ja 14:00-17:00 ja reedel kl 9:00-12:00; NB! Sel aastal avaldusi elukoha registreerimiseks võetakse vastu kuni 29. detsembri kl 15:00-ni.
  • postiga, lisades koopia isikut tõendavast dokumendist, millel on Teie isikuandmed.

Uuest aastast suureneb eakatele makstav sünnipäevatoetus

Toetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel 65-aastastele ja vanematele isikutele igaks sünnipäevaks. Toetuse määr on 85 eurot.

Sünnipäevatoetuse peamine eesmärk on täiendava sissetuleku tagamine ning selle suurendamine 70 eurolt 85 eurole on toetav eriti nendele eakatele, kes elavad üksi.

Alaealiseks lapseks loetakse edaspidi ka last, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes kuni 19-aastaseks saamiseni

Lapsed ja lastega pered vajavad omavalitsuselt ning kogu ühiskonnalt erilist tuge ja kaitset. See, mil määral panustatakse laste ja perede heaollu, kajastub varem või hiljem rahvastiku tervises, hariduses, kuritegevuses, tööhõives ning majanduses. Perede toimetuleku toetamiseks ja kindlustunde suurendamiseks hakatakse lugema alaealiseks lapseks ka last, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes kuni 19-aastaseks saamiseni.

Laieneb ravimitoetuse ja toetuse abivahendite ostmise (rentimise) hüvitamise ulatus

Toetus määratakse mittetöötavatele üksi elavatele vanaduspensionäridele ja puudega isikutele retseptiravimite maksumuse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

Uue korra järgi avaneb võimalus hüvitada retseptiravimite ning abivahendite ja hooldusvahendite maksumus täielikult piirmäära ulatuses (retseptriravimite puhul 110 eurot aastas ja abivahendite ja hooldusvahendite puhul 160 eurot aastas), millega kaotatakse toetuse saamise tingimustest piirang, mille järgi hüvitati maksumus vaid osaliselt.

Lasteaiatoidu toetust on võimalik taotleda ka suvisel ajal

Koolieelsed lasteasutused on avatud aastaringselt, seega toetuse saamise vajadus ei kao ka suvistel kuudel. Iga laps on väärtus ja tal on õigus toetusele, seetõttu kaotati lasteaiatoidu toetuse määramise maksimaalne ajaline periood.