Head Maardu elanikud!

Traditsiooniliselt teeme lahkuva aasta viimastel päevadel kokkuvõtteid, meenutades olulisi sündmusi, mis iseloomustavad möödunud aastat. Meenutagem Maardu linna 2023. aasta märkimisväärsemaid saavutusi ja arengutulemusi.

Vaatamata kõikidele möödunud aasta raskustele, nagu inflatsioon ja hinnatõus, linnaeelarvesse laekuvate maksulaekumiste kasvu aeglustumine, meie haridusasutusi ees ootav eestikeelsele haridusele üleminek ja muu, ei peatunud meie linna areng minutikski. Suutsime paindlikult ja kiiresti reageerida muutustele majandus- ja sotsiaalsfääris. Keerulises rahalises olukorras suutsime prioriteedid selgelt paika panna, arendades järk-järgult ja süsteemselt nii haridust kui ka avalikku sektorit, ning pöörates erilist tähelepanu meie elanike abistamisele suunatud sotsiaalprogrammidele.

Täpselt kaks aastat tagasi, 2021. aasta detsembris, rääkides sellest, mida ma soovin meie linnale, unistasin, et Maardu linna ehitataks lähiajal turvaline ja kõigile tänapäeva nõuetele vastav sotsiaalmaja. Sotsiaalmaja ehitus algas 2022. aastal ja edenes graafikust kiiremini, tänu millele kerkis hoone eelmise aasta detsembris kolmekorruseliseks ning kapitaalehitus lõppes juba jaanuaris. Täielik ehitustööde lõpetamine ja valmistumine elanike sissekolimiseks mugavasse sotsiaalmajja toimus viis kuud hiljem ning juba 2023. aasta juunis kaunistas meie linna kaasaegne ja kaunis hoone. Linn investeeris sotsiaalmaja projekteerimisse ja ehitusse kokku umbes 3 225 000 eurot.

Lisaks sotsiaalse tähtsusega hoonetele on meie teiseks püsivaks prioriteediks olnud haridusasutused, kus õpivad lapsed. Pöörame erilist tähelepanu nende asutuste mugavusele ja turvalisusele. Üks sellistest õppeasutustest on Maardu Gümnaasium. Gümnaasiumi renoveerimise projekt sai valmis selle aasta keskel, aasta teises pooles alustasime renoveerimise esimese etapiga. Projekti raames paigaldati aktusesaali ja muusikaklassi uus ventilatsioon, soojustati katus ja paigaldati kaasaegne soojussõlm ning „C” korpuses vahetati välja sademekanalisatsioon vee ärajuhtimiseks katuselt. Tööde maksumuseks kujunes tänavu ligi 745 000 eurot.

Lõppemas on Kallavere Keskkooli tehnovõrkude projekteerimine: veevarustus, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon ja elekter, samuti tuletõrje- ja valvesüsteem. Sel aastal sai koolimaja väike hoone uue katuse, mis nüüd kaunistab meie linna ilmet. Kallavere Keskkooli tööde maksumus oli ligikaudu 107 000 eurot. Umbes 100 000 eurot investeeriti ka Maardu lasteaedade ja koolide suvistesse remonditöödesse.

Oluliste kommunaalsfääri projektide hulka, tänu millele on muutunud ka meie linna väliskeskkond, kuulub korterelamute renoveerimine. Programmide „Hoovid korda” ja „Elamute rekonstrueerimine” raames korteriühistutele eraldatud toetused aitasid kaasa elamute renoveerimisele ja nende juurde kuuluvate territooriumite korrastamisele. Korteriühistute toetamiseks oli eelarves ette nähtud 140 000 eurot. Kortermajade elanikud heakorrastasid linna eraldatud raha abil oma hoove, remontisid hoonete katuseid ja fassaade, suurendades energiatõhusust. Hoolitsetud majad ja hoovid muudavad korteriühistu territooriumi kaunimaks, mis parandab samuti linna ilmet. Selle aasta eredaim ja meeldejäävaim näide on Keemikute 4 kortermaja fassaadi renoveerimine, mida ehib meie linna üks põhisümboleid – veetorn. Kunagi eraomaniku poolt lammutatud torni on nüüd kujutatud maja fassaadil, mis on suurepärane kingitus kõigile linnaelanikele. Tänan korteriühistut selle toreda algatuse eest, mis valmis Maardu linnapäevaks!

Vaatamata teetööde ja ehitusmaterjalide olulisele kallinemisele sai linnas planeeritud remondi- ja ehitustööde maht täidetud. Seda nii teekatte paneku ja löökaukude parandamise kui ka kallimate asfalteerimistööde puhul. Oluline on märkida, et tänavu pandi uus asfalt linna ühe põhitee – Maardu tee olulisel lõigul, mida aktiivselt kasutavad ühistransport ja autojuhid. Teekate vahetati täielikult välja. Linn investeeris tänavu teederemonti umbes 800 000 eurot.

Sel aastal olid määratud teoks saama projektid, mille elluviimise idee saime oma elanikelt konkursi „Kodulinn kaunimaks!” raames – need on madalseiklusrada metsapargis ja rulapargi loomise esimene etapp Muugal. Ma ei väsi meie elanikke tänamast nende ideede eest, mis aitavad meil mõista, millisena elanikud oma linna näha tahavad. Aasta-aastalt viime kindlasti ellu tähelepanu väärivaid ja konkursi tingimustele vastavaid ettepanekuid.

Veel mõni aasta tagasi ei olnud Muugal ühtegi haridusasutust. Nüüd on sellesse linnaossa ehitatud kaks lasteaiahoonet, mis lisaks oma põhifunktsioonile on Muuga kogukonna jaoks oluliseks kohaks – seal toimuvad piirkonna elanikele erinevad üritused. Muugalaste soovidele vastu tulles alustasime 2023. aasta teisel poolel kogukondliku hoone-koolimaja projekti koostamist.

Muugat mainides märgin, et sel aastal olid eriti konstruktiivsed ja sisukad kohtumised piirkonna aktivistide ja ühiskondlike ühendustega. Kohtumiste põhiteemadeks olid eakate sotsiaalhooldus, keskkonnakaitse, Muuga noorsootöö korraldamine. Linnavalitsuse ametnikud asusid tänavu esimest korda kodanikke vastu võtma Muuga Lasteaias, mis võimaldab muugalastel kohapeal palju probleeme lahendada.

Aasta tulemusi kokku võttes märgin ära olulise otsuse tõsta meie koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja tugispetsialistide, keda riik teenimatult tähelepanuta jättis, palka. Aasta tagasi eelarvet planeerides võtsime eelarve kulupoole suurendamisel arvesse just nende palga tõstmist, võrdsustades selle üldhariduskoolides töötavate õpetajate töötasuga.

Sellel aastal oli meile, nagu ka paljude teiste omavalitsuste jaoks Eestis, suureks väljakutseks koolide ja lasteaedade üleminek eesti õppekeelele. Õpetajatele, kes soovisid täiendada oma riigikeele oskust, korraldati intensiivkursused eesti keele õppimiseks kõrgeima kategooriani. Selles küsimuses olid suureks abiks nii Keeleamet, Töötukassa kui ka meie haridusasutuste direktorid.

Sotsiaalvaldkonna aasta tulemuste hulka kuulub meie elanike sotsiaalabi paketi oluline laiendamine. Loetlen peamised muudatused: suurendati pensionäride sünnipäevatoetust; suurenesid retseptiravimite hüvitised mittetöötavatele pensionäridele ja puudega inimestele; suurenenud on puuetega inimeste abivahendite ostmise toetus; linna kulul tagatakse lastele koolides täisväärtuslikum toitlustus; kõrvuti 1. klassi õpilastele ja 2.-3. klasside õpilastele ette nähtud toetusega on sisse viidud ka 4.-6. klasside õpilastele mõeldud koolitoetus; vähekindlustatud peredele, lasterikastele ja erivajadusega lapsega peredele eraldatakse toetusi emadepäeva, õppeaasta alguse ja jõulupühade puhul; linn pakub rahalist abi hooldekodus viibivatele abivajajatele, samuti pakume koduhooldusteenust; keerulisse rahalisse olukorda sattunud Maardu elanikele osutab linn võlanõustamisteenust. Toetused suurenevad järgmisel aastal.

Tähelepanuta ei jäänud ka kultuurivaldkond. Meie Maardu laadad hämmastavad jätkuvalt oma kultuuriprogrammi mitmekesisusega. Arvukate kontsertide ja temaatiliste ürituste korraldajad suudavad end mitte korrata, luues oma vaatajatele meeleolu suurepäraste ja meeldejäävate kavadega. Meenutagem vaid imelist eakate päevale pühendatud kontserti või pidulikku kohtumisõhtut Maardu Keemiatehase töölistele, mis sellest üritusest osavõtjate seas sügavat elevust tekitas, või liigutavat traditsiooni austada kuldpaare, kes on ületanud ühise elu viiekümne aasta künnise. Kõik need ja kümned muud üritused pakkusid publikule rõõmu, imelisi emotsioone ja unustamatuid elamusi, mida igaüks meist nii vajab, mis aitavad raskused mõneks ajaks unustada ja mis kõige tähtsam – teevad meist osalised kaunites traditsioonides, mida tuleb toetada ja säilitada. Aitäh korraldajatele nende suurepäraste elamuste eest!

Sel aastal sai alguse veel üks hea traditsioon – veebruari lõpus toimus Kellamäe pargis vastlapäeva tähistamine. Rõõmsameelne ja värvikas eesti rahvakalendri tähtpäev koos mängude ja tantsudega oli Maardu elanikele meele järgi ning on järgmisel aastal taas rõõmuga oodatud. Nii sünnivadki uuesti vanad kultuuritraditsioonid, mis ühendavad vanemaid põlvkondi noortega.

Lauluvõistlus Maarduvisioon võidab jätkuvalt noorte osalejate ja pealtvaatajate südameid. Aitäh Kallavere Keskkooli meeskonnale ja kõigile, kes selle professionaalsel tasemel korraldatud projekti loomisele kaasa aitasid.

Silmapaistvate kultuurisündmuste hulgas on meie laste esinemine XIII noorte laulu- ja tantsupeol „Püha on maa”, mis esindas väärikalt meie linna sellel Eesti suurimal kultuurisündmusel. Rohkem kui kaheksa tuhande laulja ja tantsija seas oli ligi viiskümmend esinejat meie linnast. Uhkustunne ja tänusõnad iseloomustavad nende osalemist selgemalt kui miski muu.

Tahaksin ära märkida kõiki Maardu linna loomingulisi kollektiive abi eest meie linnaürituste ettevalmistamisel, inspireerivate etteastete eest, loomingulise innukuse ja soovi eest meie vaatajatele pidu kinkida. Aitäh teile! Jätkake tänulike vaatajate rõõmustamist ja üllatamist oma loomingulisusega!

Selle aasta eredaks sündmuseks oli ka linnavalitsuse koostatud fotonäitus „24. veebruar – inimhinged vaba Eesti Vabariigi eest”, mis avati Maardu Vaba Aja Keskuses Eesti Vabariigi 105. aastapäeva puhul. Näitusel esitletud fotomaterjalid rääkisid vabadussõjast, olulistest tähtpäevadest ja vabadussõjast mõjutatud inimsaatustest. Tänan Eesti muuseume meile kasutada antud unikaalsete arhiivimaterjalide eest!

Palju tähendusrikkaid ja meeldejäävaid hetki kinkisid meie linnale sportlased ja sport kui selline. Suureks stiimuliks paljudele spordiüritustele oli Kultuuriministeeriumi poolt „Liikumisaastaks” kuulutatud 2023. aasta ise. Meie linnas tähistasid „Liikumisaastat” mastaapne üle-eestiline Maardu City Run, mitmed linnasisesed võistlused, sealhulgas lasteaedade poolt Maardu linna väikestele elanikele korraldatud üritused, esimest korda Maardu järvel peetud purjeregatt, ülelinnalised võimlemised ja loomulikult meie Maardu sportlaste võidud erinevatel rahvusvahelistel võistlustel. Sel aastal tõid meie noored linnale 49 medalit, Eesti meistriks tuli 33 sportlast. See on suurepärane tulemus! Me oleme teie üle uhked! Aitäh kõigile, kes võtsid osa ühest või teisest spordiüritustest, kes tõid meie linnale sportlikke võite või propageerisid meie elanike seas sporti ja tervislikku eluviisi!

Möödunud aastast kokkuvõtteid tehes võib täie kindlusega ja liialdamata öelda, et Maardu linna suurim rikkus on inimesed, kes armastavad ja väärtustavad oma linna, mõtlevad selle tulevikule, harivad kasvavat põlvkonda, hoolitsevad meie tervise eest, korrastavad meie hoove ja tänavaid, ulatavad abivajajatele abikäe ja annavad igaüks omal moel linna arengusse jõukohase panuse.

Nii oluline on märgata ja tänada inimesi, kes toovad kasu ühiskonnale ja meie linnale. Tänavu pälvisid linnale osutatud teenete eest tänukirjad mõnikümmend Maardu elanikku – aastaid linna heaks töötanud inimesed, oma elu õpetamisele ja laste kasvatamisele pühendanud õpetajad ja pedagoogid – kõik nad on väärt suurt lugupidamist ja tunnustust. Ikka ja jälle avaldan tänu kõigile, kes oma ametikohtadel ausalt ja täie pühendumusega töötavad, kes oma tegude ja suhtumisega muudavad meie maailma paremaks paigaks ning on eeskujuks teistele.

Õnnitlen südamest igat Maardu linna elanikku, igat perekonda lähenevate jõulude ja aastavahetuse puhul! Valitsegu teie kodus alati heaolu ja õitseng! Olge terved, õnnelikud ja armastatud ning toogu uus aasta teile õnne! Häid pühi kõigile!

Lugupidamisega

Vladimir Arhipov

Maardu linnapea