Planeeringute info

Kehtestatud ja menetluses olevate projekteerimistingimustega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/detailplaneeringud või vastuvõtuaegadel (E 15:30-17:00, N 9:00-13:00) Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu; linnavalitsus@maardu.ee, 606 0729, 606 0731.

Haugi tn 18 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 11.10.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Haugi tn 18 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik lammutada olemasoleva aiamaja ja ehitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.12.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Võhumõõga tee 12 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 22.09.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Võhumõõga tee 12 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik lammutada olemasoleva aiamaja ja ehitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.12.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Kombinaadi tn 3a kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 25.10.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Kombinaadi tn 3a kinnistul asuva hoone ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik ehitada olemasoleva toiduainetetööstuse hoone ümber lühiajalise majutus hooneks.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.12.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Ringi tn 2 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 03.11.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Ringi tn 2 kinnistule Metsapargi madalseiklusraja laienduse projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik, Maardu linn, laiendada olemasolevat madalseiklusrada.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.12.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee  või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Soosaare II ja Nurme III maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Maardu Linnavalitsuse 07.07.1999 otsusega nr 1243 kehtestati Soosaare II ja Nurme III maaüksuse detailplaneering, mille kohaselt oli ette nähtud Kreegipuu puiestee L3 (katastritunnus 44601:007:0128) jagada kaheks eraldi maatükiks (raudtee äärne osa eraldi maatükk).

Ülalnimetatud detailplaneering kehtestati vastavalt planeerimis- ja ehitusseaduse § 9, § 24 ja § 25, Maardu linna ehitusmääruse ning koostatud Soosaare II ja Nurme III maaüksuse detailplaneeringu projektile. Nimetatud detailplaneering kehtestati vastavalt varasemalt kehtinud Maardu linna ehitusmääruse (Maardu Linnavolikogu 27.05.1997 nr 27 määrusega vastu võetud) punkti 2.4. alapunktile, mille kohaselt 1) kuulub linnavalitsuse pädevusse planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalal detailplaneeringute kehtestamine (v.a käesoleva määruse p 2.1. alapunktis 3) toodud detailplaneeringud).

Kreegipuu puiestee L3 krundi suurus ja kuju ei ole kooskõlas detailplaneeringuga, mille kohaselt tuli Kreegipuu puiestee L3 kinnistu jagada kaheks eraldiseisvaks kinnistuks. Kreegipuu puiestee L3 kinnistu kaheks eraldi kinnistuks eraldamine pole enam aktuaalne ega vajalik ning seetõttu tuleb detailplaneering tunnistada kehtetuks Kreegipuu puiestee L3 krundi jaotuskava osas.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 140 lg 2 kohaselt võib detailplaneeringut tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu elluviimist.

PlanS § 140 lg 3 ja 4 alusel esitati detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastamiseks Maa-ametile ning arvamuse avaldamiseks detailplaneeringuga hõlmatud maaüksuste ja naaberkinnistute omanikele. Maa-amet teatas 03.05.2023 kirjaga nr 6 3/23/6919-2, et Maa-ametil ei ole vastuväiteid Soosaare II ja Nurme III maaüksuse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu osas. Pirnipuu pst 138 kinnistu omanik teatas 13.12.2022 kirjaga, et on otsusega nõus. Teised kaasatud isikud ei pidanud vajalikuks oma arvamust otsuse eelnõu osas avaldada.

Maardu Linnavolikogu tunnistas 07.07.1999 otsusega nr 1243 kehtestatud Soosaare II ja Nurme III maaüksuse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks Kreegipuu puiestee L3 krundi jaotuskava osas 24.10.2023 otsusega nr 74.