Planeeringute info

Kehtestatud ja menetluses olevate projekteerimistingimustega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/detailplaneeringud või vastuvõtuaegadel (E 15:30-17:00, N 9:00-13:00) Maardu Linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu; linnavalitsus@maardu.ee, 606 0729, 606 0731.

Orasheina tee 69 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 06.08.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Orasheina tee 69 kinnistule üksikelamu ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik laiendada kinnistul olevat üksikelamut.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.10.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Haugi tn 9 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 27.07.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Haugi tn 9 kinnistule aiamaja ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik laiendada kinnistul olevat aiamaja üle 33% esialgsest mahust.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.10.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Äiatari tee 19 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 12.09.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Äiatari tee 19 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik lammutada olemasolevat aiamaja ning püstitada uue üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.10.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Maltsa tee 18 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 04.09.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Maltsa tee 18 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada kinnistule uue üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.10.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Raudürdi tee 87 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 06.09.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Raudürdi tee 87 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada kinnistule uue üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.10.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Viieaia tee 19 kinnistu detailplaneeringu olemasolul projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 04.04.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Viieaia tee 19 kinnistule ärihoone püstitamiseks ja hoonestusala 9,9% ulatuses nihutamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.10.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Päevalille tee 42 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 04.08.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Päevalille tee 42 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada kinnistule üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.10.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Pirnipuu pst 109 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 11.07.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Pirnipuu pst 109 kinnistule kolme korteriga ridaelamu püstitamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada kinnistule uue ridaelamu detailplaneeringu olemasolul.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 10.10.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Maardu Linnavolikogu algatas Roobu II kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise 26.02.2019 otsusega nr 67. Detailplaneeringu koostamise eesmärk algatamise hetkel oli määrata ehitusõigus kuni 6 maapealse korrusega korterelamute, ridaelamute, ühiskondliku ehitise ehitamiseks, jagada planeeringuala elamumaa, tootmismaa, ühiskondlike ehitiste maa ning transpordimaa kruntideks. Käesoleva valminud detailplaneeringu lahendusega on ühiskondlike ehitiste maa juhtotstarbega krundile lisandunud võimalik ärimaa sihtotstarve. Täiendavalt on lisandunud üks ärimaa otstarbega krunt.

Detailplaneeringuga tehti ka ettepanek muuta kehtiva Maardu Linnavolikogu 25. märtsi 2008 otsusega nr 170 kehtestatud „Maardu linna üldplaneering aastani 2015″ kohast maakasutuse juhtotstarvet Roobu II kinnistul tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maast korterelamute maaks, pere ja ridaelamute maaks, ühiskondlike hoonete maaks, ärimaaks ja transpordimaaks. 22.09.2020 otsusega nr 100 vastu võetud Maardu linna üldplaneeringu kohaselt oli kogu planeeringuala juhtotstarbeks korterelamu, äri ja ühiskondliku hoone maa-ala (EK/Ä/AA). Seega oli koostatavas üldplaneeringus arvestatud käesoleva detailplaneeringu lahendusega.

Maardu Linnavolikogu võttis Roobu II kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastu 23.09.2022 otsusega nr 31, ühtlasi muudeti detailplaneeringu nimetust. Uueks nimetuseks seati „Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneering”. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 01.10.2022 kuni 31.10.2022, mille jooksul pole kirjalikke seisukohti laekunud. Avaliku väljapaneku järgselt esitas Maardu Linnavalitsus 07.11.2022 kirja nr 7-1.3/9507 Rahandusministeeriumile Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneeringu heakskiidu saamiseks planeerimisseaduse (PlanS) § 142 lõike 2 ja § 90 lõike 1 alusel.

Rahandusministeerium juhtis oma 24.01.2023 kirjaga nr 15-3/8892-2 tähelepanu detailplaneeringus ja selle menetluses esinevatele puudustele vastavalt Maardu Linnavolikogu 31.01.2023 nr 42 kehtestatud Maardu linna üldplaneeringule.

Maardu linna uus üldplaneering kehtestati Maardu Linnavolikogu 31. jaanuari 2023 otsusega nr 42, mistõttu tegi Maardu Linnavalitsus arendajale täiendavaid ettepanekuid detailplaneeringu muutmiseks, tuginedes Maardu linna uuele üldplaneeringule.

Arendaja esitas lõplikult korrigeeritud detailplaneeringu Maardu Linnavalitsusele 10.05.2023. Rahandusministeerium on 28.04.2023 andnud oma lõpliku heakskiidu detailplaneeringu lahenduse osas.

Hetkeseisuga on detailplaneering üldplaneeringu kohane. Uus detailplaneeringu lahendus näeb ette 11 kinnistu moodustamist, sh 7 elamumaa kinnistut, 1 transpordimaa kinnistu, 1 tootmismaa kinnistu, 1 ärimaa kinnistu ja 1 ühiskondlike ehitiste maa otstarbega kinnistu. Krundid Pos 1-7 on kavandatud korterelamumaaks, kuhu on planeeritud maa-alune korrus parkimiseks. Korterelamute maksimaalne ehitisealune pind, kõrgus, korruselisus ning lubatud hoonete arv krundil on välja toodud põhijoonisel asuvas ehitusõiguse tabelis. Krunt Pos 8 on kavandatud ühiskondliku ehitise maaks ja/või ärimaaks ja/või transpordimaaks, mille maksimaalne lubatud ehitisealune pind on 600 m². Krunt Pos 9 on kavandatud tootmismaaks, mille maksimaalne lubatud ehitisealune pind on 20 m². Krunt Pos 10 on kavandatud transpordimaaks. Krunt Pos 11 on kavandatud ärimaaks, kuhu on lubatud rajada ärihoone (kauplus/kaubanduskeskus) ja/või parkimismaja. Krundile on lubatud ehitada kuni 2530 m² ehitisealuse pindalaga ning kuni 5-korruseline hoone.

Maardu linna ja huvitatud isiku vahel on 17.05.2022 sõlmitud haldusleping detailplaneeringu kohaste rajatiste väljaehitamiseks. Halduslepingu täitmise tagamiseks on seatud hüpoteek Roobu kinnistule Maardu linna kasuks.

Peale korduvaid täiendamisi on detailplaneeringut olulises osas muudetud, mistõttu tuli detailplaneering suunata uuesti avalikule väljapanekule.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 08.06.2023 kuni 22.06.2023. Avaliku väljapaneku jooksul pole kirjalikke seisukohti esitatud.

Maardu Linnavalitsus kehtestas Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 04.07.2023 korraldusega nr 433. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee/web/guest/RoobuDP

Lao tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Lao tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 11.07.2023 korraldusega nr 438. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu kolmeks äri- ja tootmise krundiks, määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused äri- ja tootmishoonele, lahendada juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,1 ha.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku kohaselt soovitakse jagada kinnistu kolmeks krundiks ning ette näha ehitusõigus äri- ja tootmishoonetele. Täpsed hoonestusmahud ja lahendus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Täiendavate uuringute koostamise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Vana-Narva mnt 9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Vana-Narva mnt 9 kinnistu ja lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 11.07.2023 korraldusega nr 437. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused äri- ja tootmishoonele, lahendada juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,3 ha.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku kohaselt soovitakse ette näha ehitusõigus äri- ja tootmishoonele. Täpsed hoonestusmahud ja lahendus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Täiendavate uuringute koostamise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Paelrohu tee 52 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Paelrohu tee 52 kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 01.08.2023 korraldusega nr 498. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu sihtotstarve üldkasutatavast maast elamumaaks, määrata kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamu ja abihoone püstitamiseks, lahendada juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,13 ha.

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse kinnistule ette näha ehitusõigus üksikelamule ja abihoonele. Täpsed hoonestusmahud ja lahendus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Täiendavate uuringute koostamise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.