Sel aastal toimub Eestis suurõppus CREVEX 2023

Me elame ärevas maailmas. Meil on olnud erinevaid kriise ja oleme saanud neist hindamatuid kogemusi. Kõige olulisem – kui märkame ja teadvustame võimalikke ohte, siis oskame nendega võimalikult hästi toime tulla.

22. märtsist kuni 30. novembrini 2023 korraldab riigikantselei kompleksõppuse CREVEX 2023 läbiviimist. Tegemist on iga nelja aasta tagant korraldatava suurõppusega, millega harjutatakse ja kontrollitakse üleriigilise hädaolukorra lahendamise võimet ja asutuste toimepidevust.

Kõik kompleksõppuse eesmärgid täidetakse stsenaariumi abil, milleks on Päästeameti juhtimisel lahendatav hädaolukord, mis mõjutab nii otseselt kui ka kaudselt teiste asutuste ja ettevõtete järjepidevat toimimist. Ka osaõppused on seotud põhistsenaariumiga.

CREVEX 2023 testib

  • ulatusliku evakuatsiooni läbiviimise võimet ja samaaegselt selle põhjustanud sündmuse lahendamise juhtimist;
  • asutuste toimepidavust;
  • koolide, hoolekandeasutuste, kohalike omavalitsusüksuste iseseisva toimimist komplekssündmuse mõjualas;
  • asutuste vahelist koostööd, st omavalitsuste, valitsuse, ministeeriumite, riigiasutuste ja ettevõtete vahel;
  • riigi majanduse toimimist oluliste kaubateede sulgumisel;
  • valitsuse ja üldsuse teadlikkuse tõstmist mastaapse komplekssündmuse mõjust, riigi käsutuses olevatest võimetest ning kriisilahendamise meetmetest;
  • ohuteavituse testimine (sh sireenid, EE-ALARM, KRIT).

CREVEX 2023 viiakse läbi nii väliõppusena kui ka erinevatest osaõppustest koosnevate laua- ja staabiõppuste seeriana, mida on kokku ca 26. 

Maardus toimub lauaõppus 31. augustil 2023. Lauaõppuse eesmärk on harjutada kommunikatsiooni korraldamist ja toimepidevuse tagamist ning harjutada koostööd ja teabevahetust päästeameti juhtimisstaapidega ning evakuatsioonikohtadega suurõnnetuse kontekstis.

Suurõppusel osalevad Päästeamet, Politsei -ja piirivalveamet, Terviseamet, Sotsiaalkindlustusamet, Maksu- ja Tolliamet, Transpordiamet, Eesti Varude Keskus ning Häirekeskus, kohalikud omavalitsused, eraettevõtted, aga ka piirkonnas elavad kohalikud elanikud.

Tegemist on planeeritud õppusega, mis toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele. Eelmised sarnased õppused olid CREMEX 2011, CONEX 2015, CONEX 2019.

Oleme valmis! Valmis peab olema igaüks – inimene, kogukond, omavalitsus, ettevõte, riik. Kriisi lahendamiseks on vaja koostööd ja koos harjutamist – igaüks teab oma rolli, vastutusala ja oskab teisi osapooli kaasata. Kui igaüks teeb oma osa ja natuke rohkem, siis olemegi valmis.