Juuli: volinike töölaualt tegelikkuseks

Maardu Linnavolikogu eelmise kuu istung toimus 20. juunil.

Majandusaasta aruanne

Aruanne annab ülevaate Maardu Linnavalitsuse ja tema hallatavate asutuste 2022. aasta majandustegevustest ja finantsseisundist, aasta jooksul toimunud olulistest sündmustest ning eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal.

Aruanne sisaldab:

  • tegevusaruannet, sh ülevaadet linna valitseva ja olulise mõju all olevate äriühingute ning sihtasutuse tegevustest;
  • Maardu linna konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, sh linna eelarve täitmise aruannet;
  • vandeaudiitori aruannet.

Konsolideerimisgrupi olulisemad finantsnäitajad olid seisuga 31.12.2022 alljärgnevad:

  • konsolideerimisgrupi bilansimaht 63,4 miljonit eurot ja netovara 53,9 miljonit eurot;
  • aruandeaasta tegevustulud 28,3 miljonit eurot ja tegevuskulud 28,4 miljonit eurot;
  • linna konsolideerimisgrupi kahjum 170 tuhat eurot.

Maardu linna I lisaeelarve

Käesoleva aasta eelarve võeti vastu 31. jaanuari istungil. Aasta jooksul on võimalik eelarvet muuta lisaeelarvega, millega lisatakse vajadusel eelarvesse peale eelarve kinnitamist laekunud sihtotstarbelised tulud, sõlmitud lepingute või otsuste alusel laekuvad tulud ja nende arvel tehtavad kulud ning muudetakse mitmeid muid tulude ja kulude eelarveid vastavalt täpsustunud andmetele.

20. juunil vastu võetud I lisaeelarve tulude maht on 1 582 680 eurot, kulud moodustavad 1 182 680 eurot.

Lisaeelarve vastuvõtmise järel on 2023. aasta eelarve põhitegevuse tulude kogumaht 28 700 637 eurot, kulude maht 28 300 637 eurot. Investeerimistegevuseks on 2023. aastaks planeeritud 10 730 864 eurot, finantseerimistegevuseks 6 936 985 eurot.

Liikluskorraldusskeem

Uue skeemi peamiseks eesmärgiks on parandada liiklusohutust liikluskorralduse muutmise teel. Ette on nähtud puuduolevate liiklusmärkide paigaldamine või sobimatute eemaldamine, lubatud sõidukiiruse kohatine muutmine ja nähtavuse suurendamiseks liikluspeeglite paigaldamine.

Skeem ei hõlma Maardu linna haldusalasse jäävate riigimaanteede liikluskorralduse korraldamist ning ei sisalda fooriristmike ega muude elektrooniliste liikluskorraldusvahendite paigaldamist.

Lasteaia osalustasu

Lähtudes määruse muudatusest on alates 01. septembrist 2023 vanemate poolt kaetava osalustasumäär juhul, kui laps ja lapse seadusliku esindaja elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn, 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus, s.o käesoleval aastal 145 eurot.

Muudatus ei puuduta neid, kelle laps ja lapse seadusliku esindaja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn. Sellisel juhul on osalustasuks jätkuvalt 40 eurot.

2024. aasta maamaksumäär

Maa-amet korraldas 2022. aasta sügisel maade ümberhindamise, mille tulemused hakkavad kehtima 2024. aastal. Maamaksuseaduse kohaselt pidi kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestama uued maamaksumäärad 1. juuliks 2023.

Eelnevale toetudes on Maardu linnas alates 01.01.2024 maksumäärad alljärgnevad:

  1. elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5% maa maksustamishinnast aastas;
  2. punktis 1 nimetamata maatulundusmaale 0,5% maa maksustamishinnast aastas;
  3. punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale 1,0% maa maksustamishinnast aastas.

Kirjaliku avalduse alusel on represseeritutel võimalik saada maamaksust vabastus kuni 45 euro ulatuses.

Toetused korterelamutele

Täiendati kahte määrust. Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise korra muudatusest lähtudes on nüüdsest toetust võimalik saada kuni 24 korteriga elamul.

Korterelamute hoovide heakorrastamistööde  toetamise korda viidi sisse muudatus, millest lähtudes on taotluste esitamise tähtajaks nüüdsest 31. märts. Samuti nähti ette võimalus toetada ka neid korteriühistute projekte, mille elluviimisega on alustatud varem, kui on saadud linnavalitsuse positiivne otsus projekti rahastamise kohta. Seda juhul, kui linnaeelarves on jäänud veel rahalisi vahendeid korteriühistute tegevuse toetamiseks. Oluline on, et projekti elluviimist on alustatud taotluse esitamise aastal.

Üldhooldusteenuse osutamine

Uue korra vastuvõtmise peamine põhjus oli alates 01.07.2023 kehtiv hooldusreform. Selle tulemusel peab keskmist pensioni saav kodus üksi mitte toime tulev eakas saama hooldekodukoha lisatasuta.

Võrreldes eelnevalt kehtinud seadusega väheneb inimese osalus hooldekodukoha eest tasumisel. Omaosaluseks jääb majutus ja toitlustus ning muud isiklike vajadustega seotud kulud. Arvestuslikult saab 2023. aasta keskmise vanaduspensioniga (u 700 eurot) omaosaluse kulud kaetud. Kui inimese sissetulek on keskmisest vanaduspensionist madalam (2023. aastal alla 636 euro), hüvitab omavalitsus puudujääva osa kuni inimese sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vaheni.

Hooldekodukoha tasu hulka arvestatavaid hooldus- ja abihooldustöötajate tööjõukulusid ja tööriietuse, tervisekontrolli ning koolituskulusid hakkab tasuma kohalik omavalitsus.  

Lühidalt                                                                                 

Maardu Linnavolikogu revisjonikomisjon esitas tegevusaruande. Kiideti heaks otsus, millega lisati Harju maakonna arengustrateegia 2040+ tegevuskavasse tulevikus investeeringuid vajavad Maardu linna objektid.

Volikogu võõrandas Viimsi vallale tasuta Viieaia tee L3 kinnistu. Antud katastriüksus on esmajoones vajalik Viimsi valla Laiaküla elanikele. Sellest lähtuvalt esineb Viimsi vallal oluline ja ülekaalukas avalik huvi ehitada piirkonna liikluskoormuse hajutamiseks välja Viieaia tee.

Ailar Lyra

Maardu Linnavolikogu esimees