Planeeringute info

Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneeringu põhijoonise väljavõte

Kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/detailplaneeringud või vastuvõtuaegadel (E 15:30-17:00, N 9:00-13:00) Maardu Linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu; linnavalitsus@maardu.ee, 6060729, 6060731.

Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Maardu Linnavolikogu algatas Roobu II kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise 26.02.2019 otsusega nr 67. Detailplaneeringu koostamise eesmärk algatamise hetkel oli määrata ehitusõigus kuni 6 maapealse korrusega korterelamute, ridaelamute, ühiskondliku ehitise ehitamiseks, jagada planeeringuala elamumaa, tootmismaa, ühiskondlike ehitiste maa ning transpordimaa kruntideks. Käesoleva valminud detailplaneeringu lahendusega on ühiskondlike ehitiste maa juhtotstarbega krundile lisandunud võimalik ärimaa sihtotstarve. Täiendavalt on lisandunud üks ärimaa otstarbega krunt.

Detailplaneeringuga tehti ka ettepanek muuta kehtiva, Maardu Linnavolikogu 25. märtsi 2008 otsusega nr 170 kehtestatud „Maardu linna üldplaneering aastani 2015“ kohast maakasutuse juhtotstarvet Roobu II kinnistul tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maast korterelamute maaks, pere ja ridaelamute maaks, ühiskondlike hoonete maaks, ärimaaks ja transpordimaaks. 22.09.2020 otsusega nr 100 vastu võetud Maardu linna üldplaneeringu kohaselt oli kogu planeeringuala juhtotstarbeks korterelamu, äri ja ühiskondliku hoone maa-ala (EK/Ä/AA). Seega oli koostatavas üldplaneeringus arvestatud käesoleva detailplaneeringu lahendusega.

Maardu Linnavolikogu võttis Roobu II kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastu 23.09.2022 otsusega nr 31, ühtlasi muudeti detailplaneeringu nimetust. Uueks nimetuseks seati „Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneering“. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 01.10.2022 kuni 31.10.2022, mille jooksul pole kirjalikke seisukohti laekunud. Avaliku väljapaneku järgselt esitas Maardu Linnavalitsus 07.11.2022 kirja nr 7-1.3/9507 Rahandusministeeriumile Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneeringu heakskiidu saamiseks planeerimisseaduse (PlanS) § 142 lõike 2 ja § 90 lõike 1 alusel.

Rahandusministeerium juhtis oma 24.01.2023 kirjaga nr 15-3/8892-2 tähelepanu detailplaneeringus ja selle menetluses esinevatele puudustele vastavalt Maardu Linnavolikogu 31.01.2023 nr 42 kehtestatud Maardu linna üldplaneeringule.

Maardu linna uus üldplaneering kehtestati Maardu Linnavolikogu 31. jaanuari 2023 otsusega nr 42, mistõttu tegi Maardu Linnavalitsus arendajale täiendavaid ettepanekuid detailplaneeringu muutmiseks, tuginedes Maardu linna uuele üldplaneeringule.

Arendaja esitas lõplikult korrigeeritud detailplaneeringu Maardu Linnavalitsusele 10.05.2023. Rahandusministeerium on 28.04.2023 andnud oma lõpliku heakskiidu detailplaneeringu lahenduse osas.

Hetke seisuga on detailplaneering üldplaneeringu kohane. Uus detailplaneeringu lahendus näeb ette 11 kinnistu moodustamist, sh 7 elamumaa kinnistut, 1 transpordimaa kinnistu, 1 tootmismaa kinnistu, 1 ärimaa kinnistu ja 1 ühiskondlike ehitiste maa otstarbega kinnistu. Krundid Pos 1-7 on kavandatud korterelamumaaks, kuhu on planeeritud maa-alune korrus parkimiseks. Korterelamute maksimaalne ehitisealune pind, kõrgus, korruselisus ning lubatud hoonete arv krundil on välja toodud põhijoonisel asuvas ehitusõiguse tabelis. Krunt Pos 8 on kavandatud ühiskondliku ehitise maaks ja/või ärimaaks ja/või transpordimaaks, mille maksimaalne lubatud ehitisealune pind on 600 m². Krunt Pos 9 on kavandatud tootmismaaks, mille maksimaalne lubatud ehitisealune pind on 20 m². Krunt Pos 10 on kavandatud transpordimaaks. Krunt Pos 11 on kavandatud ärimaaks, kuhu on lubatud rajada ärihoone (kauplus/kaubanduskeskus) ja/või parkimismaja. Krundile on lubatud ehitada kuni 2530 m² ehitisealuse pindalaga ning kuni 5-korruseline hoone.

Peale korduvaid täiendamisi on detailplaneeringut olulises osas muudetud, mistõttu tuleb detailplaneering suunata uuesti avalikule väljapanekule.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08.06.2023 kuni 22.06.2023. Avaliku väljapaneku jooksul saab oma kirjalikke seisukohti esitada linnavalitsus@maardu.ee või posti teel: ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111 Maardu. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 27.06.2023 kell 16:00 Maardu Linnavalitsuse istungite saalis, Kallasmaa tn 1, Maardu.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda linna kodulehel: https://maardu.ee/RoobuDP ning vastuvõtuaegadel ehitus- ja planeerimisosakonnas.

Kassitatra tee 64 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 30.01.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Kassitatra tee 64 kinnistule üksikelamu laiendamiseks üle 33% selle esialgsest kavandatud mahust.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik ümberehitada olemasoleva üksikelamu 2. korruse.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 03.06.2023 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Nooda tn 12 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 16.02.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Nooda tn 12 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada kinnistule uue üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 03.06.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Nooda tn 14 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 16.02.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Nooda tn 14 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada kinnistule uue üksikelamu ning suurendada hoonestusala võrreldes kehtiva detailplaneeringuga.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 03.06.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Roo tn 11 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 16.02.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Roo tn 11 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada kinnistule uue üksikelamu ning suurendada hoonestusala võrreldes kehtiva detailplaneeringuga.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 03.06.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Paemurru tn 5, Kaarle, Risti, Keldre 1, Keldre 2, Riigimaa 1, Riigimaa 5, Riigimaa 6, Riigimaa 21 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine, detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine ning detailplaneeringu täitmise töövõtulepingu lõpetamine

Maardu Linnavalitsuses oli menetluses Paemurru tn 5, Kaarle, Risti, Keldre 1, Keldre 2, Riigimaa 1, Riigimaa 5, Riigimaa 6, Riigimaa 21 kinnistute ja lähiala detailplaneering ning planeeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine, mis algatati Maardu Linnavalitsuse 30.05.2012 korraldusega nr 190 AS Liwathon taotluse alusel. Tulenevalt kujunenud planeeringu lahendusest, tehti planeeringu koostamise käigus Maa-ameti poolt ettepanek käsitleda antud detailplaneering üldplaneeringut muutvana. Sellest tulenevalt algatas Maardu Linnavolikogu Paemurru tn 5, Kaarle, Risti, Keldre 1, Keldre 2, Riigimaa 1, Riigimaa 5, Riigimaa 6, Riigimaa 21 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu 25.11.2014 otsusega nr 104 Maardu linna üldplaneeringut muutvaks.

Detailplaneeringu algatamisest on möödunud üle kümne aasta. Planeerimisseaduse §139 lg 2 kohaselt tehakse detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus hiljemalt kolme aasta möödumisel alates detailplaneeringu algatamisest.

AS Liwathon E.O.S. esitas Maardu Linnavalitsusele 28.11.2022 kirjaga nr 1.1/97 taotluse Paemurru tn 5, Kaarle, Risti, Keldre 1, Keldre 2, Riigimaa 1, Riigimaa 5, Riigimaa 6, Riigimaa 21 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks.

Maardu Linnavolikogu lõpetas detailplaneeringu koostamise 28.03.2023 otsusega nr 52.