Mai: volinike töölaualt tegelikkuseks

Aprillikuu volikogu istung toimus 25. kuupäeval.

Ühissõidukipeatuste nimed

Kinnitati määrus „Maardu linna ühissõidukipeatuste kohanimede määramine“. Uue korra vastuvõtmise põhjuseks oli kuue alljärgneva mitteaktiivse ühissõidukipeatuse välja arvamine terviknimekirjast:

 • 19505-1 Maardu linnavalitsus,
 • 19506-1 Maardu linnavalitsus,
 • 19515-1 Ringi,
 • 19523-1 Haigla,
 • 19525-1 Kivi,
 • 19527-1 Noorte.

Ühtlasi muudeti viie alljärgneva ühissõidukipeatuse nimesid:

 • 19510-1 Mäeotsa (endine Orumetsa),
 • 19104-1 Madikse (endine Loo),
 • 19103-1 Madikse (endine Loo),
 • 19302-1 Pähklimäe (endine Pähklamäe),
 • 19301-1 Pähklimäe (endine Pähklamäe).

Reisijatele uus kord muutusi kaasa ei too. Toimivate peatuste asukohad ei muutu.

Jalgrataste ja tõukerataste renditeenus

Volikogu täiendas määrust „Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord“ kehtestades nõuded jalgrataste ja tõukerataste renditeenuse osutamiseks.

Sellest tulenevad võib Maardu linnas pakkuda jalgrataste ja tõukerataste renditeenust, kui:

 • kaupleja paigutab tõukerattad linnavalitsuse poolt määratud kohtadesse,
 • kaupleja paigutab tõukerattad nii, et need ei takistaks muud liiklust ega segaks puhastusala korrashoidu või selle teostamist. Kui tõukerattad on pargitud selliselt, et nad on ümbruskonnale ohtlikud või takistavad jalakäijate liikumist või segavad puhastusala heakorratööde teostamist, peab kaupleja tagama tõukerataste ümberpaigutamise hiljemalt 24 tunni jooksul peale linnavalitsuselt vastava teavituse saamist,
 • kaupleja rendib vaid tehniliselt korras tõukerattaid, hooldab neid nõuetekohaselt ning tagab tõukerataste regulaarse laadimise,
 • kaupleja poolt renditavad tõukerattad on ühendatud traadita mobiilsidevõrku ning varustatud GPS mooduli abiga ja tagatud seadmete asukohateadlikkus,
 • kaupleja kooskõlastab linnavalitsusega tõukerataste paigutamise olulised tingimused ja suurima lubatud sõidukiiruse,
 • kaupleja tagab ligipääsu vajalikule infole tõukeratta kasutamise kohta, sh teavitatakse kasutajat, et tõukeratta kasutamine toimub kasutaja isiklikul vastutusel,
 • kaupleja rakendab meetmeid, et tõsta avalikkuse teadlikkust turvalisest tõukerataste kasutamisest, sh kasutamise kiirusepiirangud, eelistatud sõidurajad, parkimiskorraldus ning kasutaja turvalisus.

Ailar Lyra

Maardu Linnavolikogu esimees