Planeeringute info

Kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/detailplaneeringud või vastuvõtuaegadel (E 15:30-17:00, N 9:00-13:00) Maardu Linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu; linnavalitsus@maardu.ee, 6060729, 6060731.

Rõikheina tee 22 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 13.07.2022 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Rõikheina tee 22 kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik lammutada olemasoleva aiamaja ning püstitada kinnistule uue üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 09.04.2023 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Muuga aedlinna tänavavalgustuse projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 01.09.2022 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Muuga aedlinna kinnistutele tänavavalgustuse projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistute omanik viia tänavavalgustuse taristu uudsele LED-valgustuse tehnoloogiale.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 09.04.2023 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Kallavere ÜVK projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 02.09.2022 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Kallavere piirkonna kinnistutele sademevee-, vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovitakse kinnistutele rajada sademevee-, vee- ja kanalisatsioonitorustikud kogu Kallavare piirkonnas.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 09.04.2023 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Nurmevälja tn 6 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 19.09.2022 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks detailplaneeringu olemasolul Nurmevälja tn 6 kinnistule tootmishoone projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik viia detailplaneeringu järgsed katastriüksuste piirid vastavusse ja lammutada olemasoleva ehitise ning püstitada Nurmevälja tn 6 kinnistule uus tootmishoone.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 09.04.2023 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõudega ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Lennula maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Maardu Linnavolikogu 25.08.2009 otsusega nr 264 kehtestati Lennula maaüksuse detailplaneering, mille kohaselt oli ette nähtud Muuga aedlinnakus reformimata ca 4,8 ha riigimaa (A 287 koguala) jagada neljaks katastriüksuseks, millest suurim on spordiväljakute maaüksus. Lisaks spordiväljakutele on maaüksusele määratud ehitusõigus parkimise korraldamiseks ja kuni 5 hoone püstitamiseks kõrgusega kuni 15 m. Detailplaneeringuga on ette nähtud 1 tootmismaa krunt tehnorajatise püstitamiseks ja 1 elamumaa krunt ühe üksikelamu (kõrgusega kuni 8m) ja ühe kõrvalhoone püstitamiseks. Liikluskorralduse tagamiseks on kavandatud 3 transpordimaa sihtotstarbe katastriüksust.

Käesolevaks ajaks on detailplaneeringu kehtestamisest möödunud üle viie aasta ja detailplaneering on ellu viidud osaliselt. Ellu on viimata spordikompleksile moodustatud krundile kavandatu, aadressiga Rõikheina tee 42 (katastriüksus 44601:007:0274). Ülalnimetatud krundi osa välja ehitamine ei vasta tänasele ruumikasutusele. Sellest tulenevalt soovib planeeritava kinnistu omanik Maardu linn planeeringu elluviimisest osaliselt loobuda.

PlanS § 140 lg 3 alusel esitati detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastamiseks Maa-ametile ning arvamuse avaldamiseks detailplaneeringuga hõlmatud maaüksuste ning naaberkinnistute omanikele. Maa-amet on 10.01.2023 kirjas 6-3/22/21897-2 märkinud, et Maa-ametil puuduvad vastuväited Lennula maaüksuse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks vastavlt Maardu Linnavolikogu otsuse eelnõule. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise osas ei ole detailplaneeringuga hõlmatud maaüksuste ja naaberkinnistute omanike poolt seisukohti esitatud.

Maardu Linnavolikogu tunnistas detailplaneeringu osaliselt kehtetuks 21.02.2023 otsusega nr 49.

Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Maardu Linnavolikogu algatas Roobu II kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise 26.02.2019 otsusega nr 67. Detailplaneeringu koostamise eesmärk algatamise hetkel oli määrata ehitusõigus kuni 6 maapealse korrusega korterelamute, ridaelamute, ühiskondliku ehitise ehitamiseks, jagada planeeringuala elamumaa, tootmismaa, ühiskondlike ehitiste maa ning transpordimaa kruntideks. Käesolevaks valminud detailplaneeringu lahendusega on ühiskondlike ehitiste maa juhtotstarbega krundile lisandunud võimalik ärimaa sihtotstarve. Täiendavalt on lisandunud üks ärimaa otstarbega krunt.

Detailplaneering näeb ette kinnistu jagamise kokku 13 krundiks, sealjuures on ette nähtud ehitusõigus kuni 6-korruseliste korterelamute, avaliku hoone ning ärihoonete rajamiseks.

Detailplaneeringuga tehti ka ettepanek muuta kehtiva Maardu linna üldplaneeringu kohast maakasutuse juhtotstarvet Roobu kinnistul tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maast korterelamute maaks, ühiskondlike hoonete maaks, ärimaaks ja transpordimaaks. Koostatavas Maardu linna üldplaneeringus oli detailplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbega arvestatud.

Maardu Linnavolikogu 31.01.2023 otsusega nr 42 kehtestatud Maardu linna üldplaneeringu kohaselt asub Roobu kinnistu (katastritunnus 44603:002:0040, pindala on 41699 m2, sihtotstarve elamumaa 100%) tiheasustusalas ning on detailplaneeringu koostamise kohustusega korterelamu, äri ja ühiskondliku hoone juhtotstarbeks.

Maardu Linnavolikogu võttis detailplaneeringu vastu 23.09.2022 otsusega nr 31, ühtlasi muudeti detailplaneeringu nimetust. Uueks nimetuseks on „Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneering“.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 01.10.2022 kuni 31.10.2022. Avaliku väljapaneku jooksul pole kirjalikke seisukohti esitatud. Sellest tulenevalt pole toimunud detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikku arutelu.

Maardu Linnavalitsus on 07.11.2022 kirjaga nr 7-1.3/9507 esitanud Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneeringu Rahandusministeeriumile heaks kiitmiseks. Rahandusministeerium on 24.01.2023 kirjaga nr 15-3/8892-2 esitanud Maardu Linnavalitsusele omapoolse seisukoha, millega on detailplaneeringut vastavalt täiendatud.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.04.2023 kuni 30.04.2023. Avaliku väljapaneku jooksul saab oma kirjalikke seisukohti esitada linnavalitsus@maardu.ee või posti teel: ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111 Maardu. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 08.05.2023 kell 16:00 Maardu Linnavalitsuse istungite saalis, Kallasmaa tn 1, Maardu.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda linna kodulehel: https://maardu.ee/RoobuDP   ning vastuvõtuaegadel ehitus- ja planeerimisosakonnas.