Planeeringute info

Kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/detailplaneeringud või eelneva kokkuleppe alusel Maardu Linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu; Kontakt: linnavalitsus@maardu.ee, 6060729, 6060731.

Vana-Narva mnt 20a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Vana-Narva mnt 20a kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 08.12.2021 korraldusega nr 898. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused majutushoone püstitamiseks, lahendada juurdepääsude, parkimise, tehnovõrkudega liitumiste ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,32 ha.

Krundile on ette nähtud ehitusõigus ühele majutushoonele kõrgusega kuni 5 korrust. Hoone maksimaalne ehitusealune pind on 600 m2. Krundi haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 10%.

Maardu Linnavalitsus võttis Lao tn 4a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastu 07.02.2023 korraldusega nr 094. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.03.2023 kuni 24.03.2023. Avaliku väljapaneku ajal on kõigil võimalik esitada detailplaneeringu osas oma seisukoht linnavalitsus@maardu.ee või posti teel: Maardu Linnavalitsus, ehitus- ja planeerimisosakond, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Maardu linna üldplaneeringu kehtestamine

Maardu Linnavolikogu kehtestas 31.01.2023 otsusega nr 42 Maardu linna üldplaneeringu. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on linna ruumilise arengu põhimõtete kokkuleppimine. Üldplaneeringuga lahendatakse lähtuvalt linna ruumilistest vajadustest planeerimisseaduse (PlanS) § 75 toodud ülesanded – planeeringuala kasutus- ja ehitustingimused, transpordivõrgustiku ning muu infrastruktuuri üldised asukohad jt linna arenguks olulised teemad. Maardu linn on tuntud kui tööstuslinn ja arenev logistikakeskus, seda nii maakonna kui vabariigi tasandil. Eelkõige tööstus, kuid ka sadama ehitus, on oluliselt mõjutanud Maardu linnaruumi kujunemist ja arengut. Linn jaguneb funktsionaalselt erinevateks asumiteks (piirkondadeks). Linna elamupiirkonnad – Muuga, Kallavere ja Maardu järveäärne – eristuvad ajaloolise arengu ja ruumikasutuse poolest ning on üksteisest eraldatud majandus-tööstusvööndiga. Majandus-tööstusvööndi, mis läbib linna läänepiirilt põhjasuunas kuni sadamani, moodustavad Vana-Narva maantee tööstuspiirkond, Kroodi majanduspiirkond ning mere ääres Muuga sadam. Funktsionaalsest eripärast tulenevalt on asumid ka linnaehituslikult eriilmelised.

Ruumilise arengu põhimõtted annavad suunised edaspidiseks maakasutuseks ja ehitamiseks linna territooriumil. Need on üldplaneeringu lahenduse oluliseks osaks ning annavad aluse linna territooriumi kasutus- ja ehitustingimuste määramiseks. Ruumilise arengu põhimõtete väljatöötamisel on arvestatud nii linna ruumiliste vajadustega kui ka ruumilise arengu põhimõtete ja suundumustega Harju maakonnas.